Foly?iratunkat a TIT HMHE - Hagyom?ny?rz? Tagozat ?zemelteti.

Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek

Kezd?lap     K?ldet?s?nk     Szerkeszt?k     Aktu?lis     Arch?vum     Cikk k?ld?se     Impresszum

   

B?ns?gi Andor:
Az els? otrant?i ?tk?zet brit dokumentumai (1915. december 29.)

 

Bevezet?

  A h?bor? alatt a cs. ?s kir. hadihaj?k ?sszesen 25 alkalommal futottak ki azzal a c?llal, hogy az Otrant?i-szorosban ellens?ges haj?egys?gekre vad?sszanak. Nem minden esetben a tengerz?r haj?inak a megt?mad?sa volt a c?l. Gyakran csak felder?t?sre vagy a Brindisi ?s Valona k?zti haj?forgalom zavar?s?ra, t?mad?s?ra indultak. Az esetek t?bbs?g?ben, - a rossz id?j?r?s, vagy az ellens?g hi?nya miatt - nem ker?lt sor ?sszecsap?sra, de az egyszer?s?g kedv??rt, c?lszer? lenne meghonos?tani a szakirodalomban, - az Isonz?-csat?k elnevez?s?nek mint?j?ra - az els?, m?sodik, harmadik ?s negyedik otrant?i ?tk?zet megnevez?st. K?v?natos lenne ez a gyakorlat az?rt is, mert ha az 1917. m?jus 15-ei nagy ?sszecsap?sr?l, mint harmadik otrant?i ?tk?zetr?l besz?ln?nk, egy?ttal burkoltan felh?vn?nk a figyelmet arra, hogy nem ez volt az egyetlen ?sszecsap?s a t?rs?gben.

  E terminol?gia szerint a k?vetkez? id?pontokban ?s r?sztvev?kkel zajlottak az otrant?i-?tk?zetek:

  • Els? otrant?i ?tk?zet: 1915. december 29. A HELGOLAND cirk?l? ?s a T?TRA, BALATON, CSEPEL, LIKA, TRIGLAV rombol?k megt?madt?k Durazz? kik?t?j?t, majd a visszavonul?s sor?n harcba bocs?tkoztak a Brindisib?l kifutott brit DARTMOUTH ?s WEYMOUTH cirk?l?kkal, az olasz QUARTO ?s NINO BIXIO cirk?l?kkal, valamint n?gy olasz ?s ?t francia rombol?val[1]

  • M?sodik otrant?i ?tk?zet: 1916. december 22-23. A SCHARFSCHUETZE, REKA, DINARA, VELEBIT rombol?k megt?madt?k az otrant?i tengerz?rat, majd harcba bocs?tkoztak a k?zelben halad? CASQUE, PROTET, COMMANDANT RIVI?RE, COMMANDANT BORY, DEHORTER ?s BOUTEFEU francia rombol?kkal.[2]

  • Harmadik otrant?i ?tk?zet: 1917. m?jus 15. A NOVARA, SAIDA, HELGOLAND cirk?l?k ?s a BALATON ?s CSEPEL rombol?k megt?madt?k az otrant?i z?rat, majd ?sszecsaptak a brit DARTMOUTH ?s BRISTOL ?s az olasz AQUILA ?s MARSALA cirk?l?kkal,Cheap Omega Replica watches valamint sz?mos ellens?ges rombol?val[3]

  • Negyedik otrant?i ?tk?zet: 1918. ?prilis 22-23. A CSEPEL, UZSOK, DUKLA, LIKA (II), TRIGLAV (II) rombol?k a Valona ?s Brindisi k?z?tt k?zleked? haj?karav?nokra vad?szva harcba bocs?tkoztak az otrant?i z?rat v?d? brit JACKAL ?s HORNET rombol?kkal.

  Ezen r?vid bevezet? egyik c?lja, - amellett, hogy a forr?sok magyar?z? tanulm?nyak?nt szolg?ljon - hogy meghonos?tsa ezt az ?j elnevez?st.

  Okt?ber 7-?n a k?zponti hatalmak 6 n?met ?s 6 osztr?k-magyar hadoszt?lyb?l ?ll? er?vel t?mad?st ind?tottak a szerbiai fronton. A t?mad?shoz okt?ber 17-?n a bolg?r hadsereg is csatlakozott. A t?bb mint k?tszeres t?ler?ben lev? k?zponti hatalmak hadseregei k?t h?nap alatt megsz?llt?k Szerbi?t. A harcok sor?n mintegy 100 000 szerb katona elesett vagy megsebes?lt ?s kb. 160 000 fogs?gba ker?lt. Ennek ellen?re a szerb hadsereg jelent?s r?sze, 150 000 katona, kit?rt a k?zponti hatalmak beker?t? t?mad?s?b?l, ?s kijutott az Adri?hoz. Az evaku?l?sukra kijel?lt alb?n kik?t?k San Giovanni di Medua, Durazzo ?s Valona voltak.

  A cs?sz?ri ?s kir?lyi haditenger?szet ezt a nagy szab?s? evaku?ci?t k?ptelen volt megakad?lyozni, mert az antant biztos?t? egys?gek jelent?s t?ler?ben voltak.[4] Ennek ellen?re 9 alkalommal futottak ki a cs. ?s kir. hadihaj?k, hogy valamelyik kik?t?t t?madj?k a h?rom k?z?l. A t?mad?sok sor?n rombol?kat ?s cirk?l?kat vettek be, mert ezen egys?gek sebess?ge lehet?v? tette, hogy id?ben elmenek?lhessenek egy t?ler?ben lev? antant csoportos?t?s el?l.

  1915. december 5-?n, Horthy Mikl?s sorhaj?kapit?ny vezet?s?vel,Audemars Piguet Royal Oak Offshore Replica a NOVARA cirk?l? ?s k?s?r?egys?gei[5] San Giovanni de Medua kik?t?j?t t?madt?k meg. A sikeres rajta?t?s sor?n a cs. ?s kir. hadihaj?k els?llyesztettek 8 sz?ll?t?haj?t, 11-et pedig s?lyosan megrong?ltak. A haza fel? vezet? ?ton a WARASDINER rombol? ?gy?t?zzel ronccs? l?tte a megfeneklett francia FRESNEL tengeralattj?r?t. Mivel a kik?t?ben els?llyesztett sz?ll?t?haj?k tele voltak a montenegr?i hadsereg l?szer ut?np?tl?s?val, a rajta?t?s jelent?sen megr?vid?tette a montenegr?i hadsereg ellen?ll?s?t.

  Nem sokkal k?s?bb, felder?t?k ?s tenger?szeti rep?l?k arr?l sz?moltak be, hogy Durazz? kik?t?j?ben t?bb hadi- ?s sz?ll?t?haj? horgonyoz. A cirk?l?flottilla parancsnoka utas?totta Henrich Seitz sorhaj?kapit?nyt, hogy a HELGOLAND cirk?l?val ?s ?t T?TRA-oszt?ly? rombol?val fusson ki, ?s t?madja meg DURAZZ? kik?t?j?t.

  1915. december 28-?n ?jf?lkor, a Cattar?i-?b?lb?l kifut? HELGOLAND cirk?l?t a CSEPEL, LIKA, TRIGLAV, T?TRA ?s BALATON rombol?k k?s?rt?k. A Menders-fok magass?g?ban a HELGOLAND leg?zolta a francia MONGE tengeralattj?r?t, mely ?t akarta megt?madni. Miut?n a s?r?lt tengeralattj?r? a cirk?l? m?g?tt felemelkedett, a BALATON ?gy?t?z?vel els?llyesztette. A nasz?d m?sodik tisztj?t ?s 18 f?t a BALATON, 7 f?t a CSEPEL vett fed?lzet?re. Morillet sorhaj?hadnagy, a tengeralattj?r? parancsnoka ?nk?nt elmer?lt nasz?dj?val.

  A HELGOLAND-csoport 07.30-kor ?rt Durazz? el?. A tov?bbi esem?nyeket b?r? Jordis fregatthadnagy jelent?se tartalmazza, aki a LIKA parancsnoki h?dj?n vezette a man?vert: "...Miut?n a s?r? t?li k?d miatt semmit sem l?ttunk k?nytelenek voltunk befutni a kik?t?be. A jelzett k?t olasz rombol? azonban nem volt ott, csak egy teherg?z?s ?s egy vitorl?s... amelyeket t?z?rs?gi t?zzel els?llyesztett?nk... K?zben j?l ?lc?zott parti ?tegek heves t?z?be ker?lt?nk, amelyek, amikor megindultunk kifel?, z?r?t?zet adtak arra a helyre, ahol bement?nk. Ez?rt k?nytelenek voltunk kiss? bal fel? kit?rni. Az el?tt?nk halad? CSEPEL m?r maga m?g?tt hagyta a felt?telezett aknamez?t. K?zben a T?TRA csavarjai a felsz?nre vertek egy sz?rke akn?t. A h?don ?lltam, amikor az eg?sz haj? megr?zk?dott. Megt?ntorodtam. H?tul hatalmas v?zoszlop t?rt a magasba. 8 ?ra 30 perc volt. A g?pjelz?karhoz akartam ugorni, hogy le?ll?tsam a haj?t, amikor ism?t ?reztem a haj? remeg?s?t, majd elvesz?tettem a talajt a l?bam al?l. Legal?bb ?t m?tert rep?ltem a magasba, mert a f?nysz?r?t m?lyen magam alatt l?ttam. Visszazuhantam a h?dra, ism?t le akartam ?ll?tani a haj?t, de a g?pjelz? hi?nyzott, ?s minden elg?rb?lt ?s ?sszet?rt... A LIKA orra m?lyen a v?zben ?llt ?s er?sen jobbra d?lt. A f?stt?l ?s a l?ngol? naft?t?l h?tul semmit sem l?ttam, a haj? eleje is ?gett... K?zben, ?g? f?klyak?nt kezdt?nk k?r?zni az aknamez?n ?t, mert a jobb oldali hajt?g?p m?g m?k?d?tt ?s a korm?nylap?t elg?rb?lt. Minden pillanatban arra v?rtunk, hogy r?futunk m?g egy harmadik akn?ra is. ?gy k?r?zve ?ppen nekifutottunk volna a k?zelben ?ll? TRIGLAV-nak, ha parancsnokunk, W?nschek fregattkapit?ny ?t nem ki?lt, hogy menjenek arr?bb, mert korm?nyozhatatlanok vagyunk. De amint a TRIGLAV elindult, k?z?ps? k?m?ny?b?l hatalmas v?zoszlop t?rt fel. A LIK?-n m?r minden ?gett, a fed?lzet olyan forr? volt, hogy egyik l?bunkr?l a m?sikra ugr?ltunk. A l?szerkamra b?rmelyik pillanatban felrobbanhatott - a leg?nys?g m?gis kem?nyen ?s b?tran kitartott ?s v?rta a parancsokat. Beugrottam a navig?ci?skabinba ?s a jelz?k?nyvet a t?zbe vetettem. Ekkor a parancsnok h?romszoros hurr?t vez?nyelt ?fels?g?re, ?s parancsot adott a haj? elhagy?s?ra. Ugyanebben a pillanatban a bal oldali els? l?szerkamra a leveg?be rep?lt. Beugr?ltunk a v?zbe. Alig hagytuk el a fed?lzetet, els? r?sz?n k?t hatalmas robban?st l?ttunk, repeszek r?pk?dtek a fej?nk k?r?l. A LIKA fara magasan kiemelkedett, orra m?lyen a v?z alatt volt... Margelik sorhaj?hadnagy a haj? far?n m?g megsemmis?tett n?h?ny dolgot, felrobbantotta a h?ts? l?szerkamr?t ?s csak azut?n ugrott a v?zbe. Ezalatt a parti ?tegek m?g tov?bb l?ttek benn?nket, ?s m?g egy tal?lat ?rte a LIK?-t. A parancsnokom mellett ?sztam, a v?z tele volt naft?val, az embernek a sz?j?ba ment az olaj, sokan h?nytak, m?sok v?zbe f?ltak. Egy halottr?l levettem az ?sz?mell?nyt ?s odaadtam egy m?siknak, akin nem volt. K?zben egy m?sik is sz?l?tott: "Fregatthadnagy ?r, Timk? vagyok, a cimbalmos, nem b?rom tov?bb!" Nekiadtam a saj?t ?sz?mell?nyemet. Amint k?s?bb hallottam, ?t is kimentett?k. Ekkor a LIK?-b?l m?r nem l?tszott m?s, csak hatalmas f?stoszlop. A v?zen ?szott az olaj, s egyre terjedt. H?romnegyed ?r?s ?sz?s ut?n ?rtem el a TRIGLAV-ot, ahol csak egy jolle volt ?rintetlen, a t?bbi ment?cs?nak csupa ronccs? v?lt. Ezzel a kis cs?nakkal mentett?k a LIKA szem?lyzet?t. A TRIGLAV is s?lyosan s?r?lt, fed?lzet?ig a v?zbe mer?lt, de m?g tov?bb l?tte a parti ?tegeket... az akna, amelyre r?futott, 8 m?teres l?ket szak?tott rajta..." [6]

  A s?r?lt TRIGLAVOT a BALATON ?s a T?TRA pr?b?lta vont?ba venni, de a vontat?k?t?l beleakadt a CSEPEL egyik haj?csavarj?ba, amely feltekerte azt, ?gy csak a bal oldali g?pet tudta m?k?dtetni. Mivel a T?TRA vontat? berendez?se megs?r?lt, a BALATON pr?b?lt seg?teni. Am?g a TRIGLAV-ot a BALATON mell? k?t?tt?k, a HELGOLAND kb. 5-6000 m?terr?l a parti ?tegeket l?tte, hogy a rombol?kat fedezze.

  Seitz sorhaj?kapit?ny 09.30-kor adta ki a parancsot a hazat?r?sre, de a CSEPEL ?s a TRIGLAVOT vontat? BALATON kis sebess?ge miatt csak 6 csom?val haladhattak. Seitz 10.35-kor r?di?jelent?s?ben k?rte a felment? er?k seg?ts?g?t. 11.15-kor kifutott Cattar?b?l a KAISER KARL VI p?nc?los cirk?l?, de a NOVARA ?s ASPERN cirk?l?k kaz?njait is elkezdt?k felf?teni.

  Durazz?b?l m?g a reggel folyam?n ?rtes?tett?k Brindisit a t?mad?sr?l, ahonnan 07.55-kor futott ki a brit DARTMOUTH, ?s az olasz QUARTO cirk?l?k, valamint a CASQUE, a COMMANDANT BORY, a RENAUDIN, a COMMANDANT LUCAS, ?s a BISSON francia rombol?k hogy Cattar? ir?ny?ba haj?zva elv?gja a HELGOLAND-csoport ?tj?t. 09.30-kor az ABBA, a NIEVO, a MOSTO ?s a PILO olasz rombol?k k?s?ret?ben a NINO BIXIO olasz ?s a WEYMOUTH brit cirk?l?k is kifutottak Brindisib?l, hogy csatlakozzonak az ?ld?z?shez. 11.30-kor a Pali-fok magass?g?ban haj?z? HELGOLAND k?tel?k ugyanakkora t?vols?gra volt Cattar?t?l mint a NINO BIXIO vezette haj?raj, m?g a DARTMOUTH ?s a QUARTO az ?t francia rombol?val m?r 20 m?rf?lddel k?zelebb j?rt a Cattar?i-?b?l bej?rat?hoz. Az ellens?g azt tervezte, hogy a DARTMOUTH haj?rajjal elv?gja a HELGOLAND ?tj?t, ?s d?l fel?, a NINO BIXIO-csoport fel? tereli a cs. ?s kir. haj?kat. Seitz 11.45-kor ?rtes?lt r?di?n arr?l, hogy az ellens?g m?r el?tte j?r. Ezut?n a HELGOLAND ?tvette a TRIGLAV vontat?s?t, a haj?csavarj?ra tekeredett vontat?k?t?l miatt az egy f?g?ppel mind?ssze 20 m?rf?ldes sebess?gre k?pes CSEPEL-nek pedig parancsot adott, hogy k?s?reljen meg ?tt?rni ?szaki ir?nyban, a part k?zel?ben.

  13:30-kor, amikor ?szak fel? ?szlelt?k az ellens?get, az addig vontatott TRIGLAV-ot els?llyesztett?k, a HELGOLAND, a BALATON ?s a T?TRA pedig d?lnyugati ir?nyba fordult. Az ellens?g k?rbefogta a cirk?l?t ?s a rombol?kat ?s t?zet nyitott. El?sz?r a HELGOLAND-ot ?rte tal?lat, melynek k?vetkezt?ben egy ember meghalt, h?t pedig megsebes?lt. A DARTMOUTH ?s a QUARTO k?t oldalr?l t?zelt a HELGOLAND-ra, majd az olasz cirk?l? a nyomdokvonal?ba ?llt. A HELGOLAND h?ts? torped?vet? cs?v?b?l egy torped?t ind?tottak a QUARTO-ra, amely kit?rt oldalra ?s a t?mad?sa egy id?re abbamaradt. Ez id? t?jt Oppel, a CSEPEL k?s?bb elesett g?pmestere, r?adta a dr?tk?t?l ?ltal leblokkolt tengely? f?g?pre a legnagyobb g?znyom?st. A 10 000 LE lassan megforgatta a beszorult tengelyt ?s a r?tekeredett dr?tk?t?l sz?tszakadt. A CSEPEL ezzel visszanyerte r?gi mozg?konys?g?t, ?s 32 csom? sebess?ggel megk?s?relte utol?rni a HELGOLAND-ot, mik?zben az ?t francia rombol?, majd k?s?bb a QUARTO is ?ld?z?be vette. Hossz? t?zp?rbaj k?vetkezett, melyet 8-10 km-es t?vols?gb?l v?vtak egym?ssal.


 
Az 1915. december 29-ei tengeri ?tk?zet. © Bencz?r L?szl?

  A HELGOLAND kezdetben a DARTMOUTH cirk?l?val harcolt, majd k?s?bb oda?rkezett a WEYMOUTH ?s a NINO BIXIO cirk?l? is a n?gy olasz rombol? k?s?ret?ben. Az ellens?g ?ri?si er?f?l?nybe ker?lt,Replica Franck Muller Conquistador ?s a HELGOLAND-ot t?bb tal?lat ?rte. Elesett egy matr?z, n?gy megsebes?lt, t?nkrement a korm?nyt m?k?dtet? g?zg?p ?s ett?l kezdve k?zi er?vel korm?nyoztak, tov?bb? k?rok keletkeztek a fel?p?tm?nyekben. A CSEPEL 16.30-kor egyes?lt a csoportj?val, amikor Seitz sorhaj?kapit?ny r?di?t?virattal k?z?lte a KAISERL KARL VI-tal, hogy forduljon vissza, ? pedig d?li ir?nyba fordult a haj?raj?val. T?l l?v?n hamarosan be?llt az esti sz?rk?let ?s Seitz 17.20-kor egy hurkot le?rva megt?vesztette az ellens?get ?s ?szaknyugati ir?nyba fordult, majd 18.15-kor ?szaknak vette az ir?nyt. A v?ratlan man?ver meglepte az ellens?get, mely csak k?sve reag?lt, ?gy a HELGOLAND-csoport az ellens?g "T"-j?t keresztezve, a vez?rhaj?t?l mind?ssze 3500 m?terre v?grehajtotta az ?tt?r?st. A NINO BIXIO, melynek t?zel?s?t nagyban g?tolta a WEYMOUTH poz?ci?ja, s?lyos s?r?l?st szenvedett egy tal?latt?l. Az ?tt?r?s sikere ut?n az ?ld?z? haj?k lemaradtak ?s k?s?bb besz?ntett?k a t?zel?st.[7]

  Az ?tk?zet ut?n Haus admir?lis, a flotta parancsnoka, a k?vetkez?k?pp ?rt jelent?s?ben: "...a n?gy haj? (a BALATON rombol? n?lk?l) a durazz?i kik?t?be nyomult, a felt?telezett, gyan?that? akn?k miatt a kisvizet jelz? b?ja mellett, k?zvetlen k?zel az ?szaki parthoz, nyomdokvonalban... 8 ?rakor ugyanezen az ?tvonalon, a kisvizet jelz? b?ja mellett vezette vissza a CSEPEL a rombol?kat. Nyomdokvonal?ban a haj?k ugyanolyan biztons?gban j?hettek vissza, mint ahogyan bementek; de csak a T?TRA k?vette pontosan a CSEPEL-t a nyomdokvonal?ban... A LIKA ?s a TRIGLAV nem mentek a CSEPEL fordul?pontj?ig, hanem el?bb, teh?t ugyanabban a percben fordultak balra, amikor a CSEPEL, alig hagyva maguk m?g?tt a b?j?t... ?s ?gy, emiatt futottak r? az aknamez?re. Erre a m?rhetetlen?l el?vigy?zatlan elkanyarod?sra, a sorb?l val? kiv?l?sra, arra, hogy nem k?vett?k a vez?rhaj?t annak nyomdokvonal?ban, amely v?g?l a k?t rombol? els?llyed?s?t okozta ?s k?s?bb az eg?sz k?tel?ket a legnagyobb vesz?lynek tette ki, nincs semmif?le bocs?nat..."[8]

  B?r? Jordis fregatthadnagy jelent?s?ben megeml?ti, hogy a LIKA ?s a TRIGLAV a parti ?tegek z?r?t?ze miatt k?nyszer?lt kor?bban elkanyarodni, mint az el?tt?k halad? CSEPEL. L?v?n, hogy a rombol?k p?nc?lozatlan hadihaj?k, kisebb kaliber? ?gy?k t?ze is komoly k?rokat okozhatnak benn?k. Ez azonban m?g nem indokolja, hogy a biztons?gos ?tvonalr?l val? let?r?ssel kock?ztass?k az akn?ra fut?s lehet?s?g?t, ami ebben az esetben meg is t?rt?nt, igen s?lyos k?vetkezm?nyekkel. W?nschek fregattkapit?ny, a LIKA parancsnoka, az eg?sz k?tel?ket vesz?lybe sodorta elhib?zott d?nt?s?vel, hiszen miut?n a TRIGLAV-ot vont?ba vett?k, csak 6 csom?s sebess?ggel haladhattak. Ilyen k?r?lm?nyek k?z?tt es?ly sem maradt a TRIGLAV megment?s?re. Mi?rt? A HELGOLAND csoport csak 09.30-kor tudott elindulni a s?r?lt TRIGLAV-al, mintegy 6 csom?s sebess?ggel. 13.30-kor pillantott?k meg az ellens?get, teh?t 4 ?r?val a visszaindul?s ut?n, amikor m?r megtett?k az ?t kb. 40 sz?zal?k?t. Ha nincs sz?ks?g a TRIGLAV vontat?s?ra, a csoport 25 csom?s sebess?ggel haladva biztons?gosan behaj?zhatott volna Cattar?ba, ?s maximum a DARTMOUTH-csoport tudja d?lnyugati ir?nyb?l ?ld?z?be venni. ?gy viszont csak Seitz kiv?l? man?verez?se ?s az ?tk?zet alatt be?ll? sz?rk?let mentette meg a k?tel?ket.

  Haus rendk?v?l d?h?s volt, amikor ?rtes?lt a k?t rombol? elveszt?s?r?l, amit v?lem?nye szerint az el?rt eredm?nyek, a MONGE ?s a Durazz?ban ?ll? sz?ll?t?haj?k els?llyeszt?se, a legkev?sb? sem kompenz?ltak. B?r elismerte, hogy Seitz kiv?l?an man?verezett, ?s a rombol?k elveszt?s??rt nem ?t terheli a felel?ss?g, am?g ?lt, Seitz nem kapott t?bb haj?parancsnoki beoszt?st.

 

 

1.

D. B. Crampton fregattkapit?ny [9] Thursby[10]-nek

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 58-60. o.)

  H.M.S. WEYMOUTH
1915. december 30.

  Van szerencs?m beny?jtani ?fels?ge parancsnoks?gom alatt ?ll? hadihaj?inak, 1915. december 29-?n szerd?n t?rt?nt bevet?s?nek jelent?s?t.

  2. 07.45-kor Cutinelli altengernagy sz?beli utas?t?st adott, hogy n?velj?k a g?znyom?st, ?s t?j?koztatott, hogy Durazz? el?tt osztr?k-magyar[11] cirk?l?k ?s rombol?k jelentek meg.

  3. Kor?bban parancsot kaptunk, hogy 10.00-ra 12 csom?ra emelj?k a g?znyom?st, ?s att?l az ?r?t?l kezdve olyan k?szenl?tben ?lljunk, hogy a teljes sebess?g el?r?se k?t ?ra alatt megt?rt?njen, de igyekezet?nknek k?sz?nhet?en a teljes sebess?ghez sz?ks?ges g?znyom?st 09.00-ra el?rt?k.

  4. 08.30-kor jelent?st tettem Cutinelli altengernagy z?szl?shaj?j?n (VITTORIO EMANUELE), ahol t?j?koztattak, hogy a DARTMAUTH, a QUARTO ?s n?gy francia rombol? (a CASQUE csoport) m?r 07.55-kor kihaj?zott.

  5. K?rtem az altengernagyot, hogy engedje meg, hogy azonnal kihaj?zzak a BIXIO-val, de h?z?dozott ?s tov?bbi inform?ci?k be?rkez?s?re k?v?nt v?rni.

  6. 09.10-kor tov?bbi inform?ci?kat kaptunk, hogy az ellens?g m?g mindig Durazzo el?tt tart?zkodik, ?s 09.15-kor enged?lyt kaptunk az indul?sra. Belleni[12] ellentengernagy a BIXIO-n vonta fel z?szlaj?t, ?s 09.30-kor kifutott a kik?t?b?l, majd k?vette ?t a WEYMOUTH ?s n?gy olasz rombol? (ABBA, NIEVO, MOSTO, PILO).

  7. Teljes sebess?ggel Cattar? fel? vett?k az ir?nyt.

  8. A haj?napl? m?solata, a szign?l napl? ?s az ?tvonal napl? tiszt?n mutatja az esem?nyek lefoly?s?t.

  9. 15.45-kor, amikor a WEYMOUTH utas?tott k?t olasz rombol?t, hogy v?gja el a lemaradt ellens?ges rombol? ?tj?t, ?gy t?nt sz?momra, hogy az ellens?ges cirk?l? arra k?nyszer?l, hogy balra forduljon, ?s seg?tsen a rombol?j?nak. A WEYMOUTH ?szakra maradt az ellens?gt?l, mialatt a DARTMOUTH d?lebbre tartott, arra az esetre, ha az ellens?g k?zelebb menne a partokhoz. ?rintkez?sben maradva a rombol?j?val, az ellens?ges cirk?l? ?jra jobbra fordult; a fordul?s el?tt, k?t rombol?ja ellent?tes ir?nyban elhaladt a tatj?n?l, s?r? f?st?t kibocs?tva, ami n?h?ny percre eltakarta a mozdulatait.

  10. Ett?l kezdve az ellens?ges cirk?l? fokozatosan t?volodott, ?s 18.00-kor el?rte c?lj?t, ?NY-ra haladt a partokt?l, gyorsan h?trahagyva minket, ?s 18.00-kor v?g?l elt?nt a s?t?tben, Sebenico fel? haladva.

  11. Hab?r a WEYMOUTH j? poz?ci?ban volt, a naplemente miatt, mely 16.23-kor kezd?d?tt az ellens?g m?g?tt, ?s a t?vols?g 7000 yard (6400,8 m?ter) volt, a l?v?sek becsap?d?s?t nem lehetett megfigyelni, mindazon?ltal ?gy v?lj?k, k?t tal?latot ?rt?nk el.

  12. Az ?tk?zet alatt, a BIXIO a WEYMOUTH orra el?tt 1,5 m?rf?ld (2413,95 m?ter) ?s 3 k?belhossz (555,9552 m?ter) k?z?tti t?vols?gra haladt; miut?n parancsot kaptunk az ?ld?z?sre, a WEYMOUTH folyamatosan felz?rk?zott.

  13. 18.00-kor Cattar? fel? vett?k az ir?nyt ?s 18.40-kor tal?lkoztunk a BIXIO-val, a WEYMOUTH pedig besorolt m?g?.

  14. A BIXIO ?s a WEYMOUTH d?l fel? haj?ztak az ?jszaka folyam?n ?s 09.00-kor ?rtek vissza a kik?t?be, m?snap reggel, december 30-?n.

  15. Az ?ld?z?s sor?n 27,7 csom?s sebess?get ?rt?nk el. A haj? 4 ?r?n kereszt?l teljes sebess?ggel haladt, majd tov?bbi n?gy ?r?n ?t ?ld?zte az ellens?get, ?s ?gy v?lem, hogy e ragyog? teljes?tm?ny a g?ph?z r?szleg kiv?l? munk?j?nak k?sz?nhet?.

  16. A DARTMOUTH az ?tk?zet alatt nem ?llt v?gig a parancsnoks?gom alatt, hisz Belleni ellentenger- nagy volt a sz?vets?ges haj?k parancsnoka, de szeretn?m kifejezni Albert P. Addison[13] fregattkapit?ny j? d?nt?sei ir?nti csod?latomat, ahogy megtal?lta ?s ?ld?zte az ellens?get.

  17. Meg kell jegyeznem, hogy az ellens?g arra k?nyszer?lt, hogy 25 m?rf?ldre (40,2325 km) megk?ze- l?tse Brindisit...

2.

A. P. Addison fregattkapit?ny Thursby-nek

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 60-61. o.)

No.190

H.M.S. DARTMOUTH
1915. december 30.

  Van szerencs?m beny?jtani ?fels?ge parancsnoks?gom alatt ?ll? hadihaj?inak bevet?s?-nek jelent?s?t, mely tartalmazza az osztr?k-magyar NAVARRO[14] cirk?l?val ?s rombol?kkal lezajlott ?tk?zetet is.

* * *

  H.M.S. DARTMOUTH ?s R.N. QUARTO Brindisi k?ls? kik?t?j?ben ?lltak m?sf?l ?r?s k?szenl?tben, amikor parancsot hozott egy olasz tiszt ?s mutatott nekem egy darab pap?rt; ebb?l azt vettem ki, hogy k?t osztr?k-magyar rombol?t jelentettek Valona el?tt ?s ki fogunk futni a QUARTO-val ?s ?t francia rombol?val.

  A francia rombol?k nem voltak k?szen, ez?rt utas?tottam ?ket, hogy k?vessenek engem Cattar? ir?ny?ba. (Megafonon a rangid?s tisztnek.)

  A k?telek elold?sa ut?n ?rtes?tettek, hogy k?t cirk?l? ?s n?gy rombol? bomb?zza Durazz?t.

  Ekkor a QUARTO t?rsas?g?ban egyenesen Cattar? ir?ny?ba indultam. Ahogy az a t?rk?pen is l?that?. Azzal a bizonyoss?ggal hoztam meg ezt a d?nt?st, hogy az egyetlen es?lyem az volt, hogy ?szakra ker?ljek az ellens?gt?l ?s elv?gjam az ?tj?t.

  Ezt sikeresen v?grehajtottuk ?s megt?madtuk az ellens?get. Az ellens?g folyamatosan pr?b?lt ?szaki ir?nyban el?lr?l megker?lni, ?s l?t?vols?gon k?v?l maradni. Nagyobb sebess?ge miatt v?g?l k?pes volt erre, de addigra Brindisi k?zel?be ?zt?k, ?s arra sz?m?tottam, hogy a kik?t?b?l megt?madj?k. A sebess?ge hozz?vet?legesen 30 csom? kellett hogy legyen.

  Egyszer d?l fel? t?rt, mint azt a t?rk?p is mutatja, tal?n az?rt, hogy megv?dje a m?g?tte halad? rombol?j?t, melynek az ?tj?t a NINO BIXIO-r?l lev?l? k?t olasz rombol? pr?b?lta elv?gni; de elk?pzelhet?, hogy az?rt, mert ?gy v?lhette, nem tud ?szak fel? elmenek?lni a NINO BIXIO ?s a H.M.S. WEYMOUTH el?l.

  Ekkor a k?t rombol? nagy mennyis?g? f?st?t bocs?tott ki, aminek a 'NOVARA' nagy haszn?t vette a man?vereinek eltakar?s?ban ?s megnehez?tette a k?vet?s?t is.

  D?l fel? fordultam ?s fel?je haj?ztam, ekkor ?jra ?szak fel? fordult.

  16.35-kor besz?ntettem a t?zel?st, ezt k?vet?en pedig cs?kkentettem a sebess?get.

  A QUARTO harcba bocs?tkozott a rombol?val, de nem ker?lt a 'NOVARA' l?t?vols?g?ba.

  ?gy v?lem, a 'NOVARA' k?t-h?rom tal?latot kapott, de lehet, hogy t?bbet, a DARTMOUTH agy?it?l.[15]

  Meglep?dtem a 'NOVARA' 4.1"-es (10,414 cm) ?gy?inak kiv?l? l?t?vols?g?n, melyek l?tsz?lag 12000 yardot (10972,8 m) ?rtek el.[16] Igen nagy mennyis?g? ?sszt?zet adott le.

  A H.M.S. DARTMOUTH tisztjei ?s leg?nys?ge rendk?v?l lelkes volt ?s kiv?l?an dolgoztak. Semmilyen hiba nem keletkezet ?s a haj? k?sz a kifut?sra, amint felt?lt?tt?k sz?nnel. Ez a g?pterem szem?lyzet?nek becs?let?re v?lik. A f?t?k munk?ja rendk?v?l f?radts?gos volt, 560 tonna sz?nhi?nnyal futottunk ki, de nem okozott gondot a sz?n kiegyens?lyoz?sa...

3.

Thursby az Admiralit?snak

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 74-75. o.)

TITKOS

No. 8/B.18

QUEEN
1916. janu?r 5.

  1915. december 28-ai, No. 302/B.18 sz?m? ?tk?zetjelent?semnek folytat?sak?nt, van szerencs?m Lords?gotok t?j?koztat?s?ra a k?vetkez? jelent?st tennem.

* * *

  4. December 29-?n egy ellens?ges haj?raj t?madta meg Durazz?t, mely a NOVARA-b?l ?s ?t T?TRA-oszt?ly? rombol?b?l ?llt. DARTMOUTH, QUARTO ?s n?gy francia rombol? a CASQUE-csoportb?l, 07.45-kor a keres?s?kre indult; BIXIO (Belleni ellentengernagy z?szl?shaj?ja), WEYMOUTH ?s n?gy olasz rombol?, NIEVO, PILO, MOSTO ?s ABBA, 09.30-kor indultak. Ez?ttal tov?bb?tom a WEYMOUTH ?s DARTMOUTH parancsnokainak a jelent?seit is.[17] B?r nem l?ttam Belleni admir?lis jelent?s?t, mivel a f?parancsnok k?zhezv?tele ut?n r?gt?n R?m?ba tov?bb?totta, de meg?g?rte, hogy azonnal megmutatja, amint visszak?ldt?k.

  A mell?kelt riportok alapos ?ttanulm?nyoz?s?b?l kit?nik, hogy Bellini admir?lis, azon t?l, hogy j?v?hagyta a WEYMOUTH ?ld?z?si k?relm?t, nem adott le t?bb jelz?st az ?ld?z?s sor?n. Szemmel l?that?an nem inform?lta a brindisii f?parancsnokot az ?tk?zet sor?n az ellens?g ir?ny?r?l ?s sebess?g?r?l, ?s nem k?rt seg?ts?get Brindisib?l a 'NOVARA' ?tj?nak elv?g?s?ra. ?gyszint?n nem vette ig?nybe a rombol?kat, amelyek nagy sebess?ge lehet?v? tette volna, hogy az ellens?g el? ker?ljenek, mely poz?ci?b?l tal?n haszn?lhatt?k volna torped?ikat, ?s k?pesek lettek volna ?rintkez?sben maradni az ellens?ggel a s?t?ts?g be?llta ut?n is.

  Sz?m?t?sba v?ve azt, hogy az ellens?g egy p?nc?los haj?rajt k?ld ki a k?nny? egys?gei megseg?t?s?re, megl?togattam a f?parancsnokot 09.00-kor, 29-?n, aki t?j?koztatott, hogy minden egyes haj? Brindisiben a maxim?lis sebess?gre emelte a g?znyom?st, ?s k?szek kifutni, hogy megseg?ts?k k?nny? egys?geinket, amennyiben az sz?ks?ges lenne.

  5. F?k?pp a brit haj?k g?p?zem szem?lyzet?nek az ?tk?zet sor?n v?ghezvitt kiv?l? munk?j?t k?v?nom megjegyezni; legink?bb a WEYMOUTH-?t, amely k?t ?r?n kereszt?l tartotta a 27 csom?s sebess?get. Sajn?lom, hogy a napf?ny hi?nya megfosztotta ?ket a gy?zelemt?l.

  6. M?g egy WEYMOUTH-t?pus? cirk?l?ra lett volna nagy sz?ks?g a szerb csapatok evaku?l?s?nak fedez?se sor?n, - melyre k?s?bb utalok - , ami ?pp zajlik, mivel a TOPAZE t?l lass? erre a feladatra.

  7. T?mad?s ?rte a von?h?l?s driftereket, mik?zben a Valonai-?b?l bej?rat?t v?dt?k, valamint az Otrant?i-szorosban is.

  Hivatkozva a 165-?s sz?m? telegramomra, a 1072-es sz?m? von?h?l?s driftert, a LOTTIE LEASK-et, december 29-?n, a s?t?ted?s be?lltakor, 20 m?rf?ldre Saseno szigett?l ?szaknyugatra, egy ellens?ges tengeralattj?r? ?gy?l?v?sekkel els?llyesztette.[18] ?sszeh?vtam egy vizsg?l? bizotts?got, hogy vizsg?lja ki a haj? elveszt?s?t; hat?rozatuk ?s megjegyz?seik egy m?sik lev?l t?rgy?t fogj?k k?pezni. A teljes leg?nys?get kimentett?k.

* * *

4.

Thursby Limpusnak

(Paul G. Halpern: The British Navy in the Mediterranian 1915-1918. Gower Publishing Company Limited, Brookfield, 1987. 75-76. o.)

[K?zirat]

H.M.S. QUEEN
1916. janu?r 5.

  Csak egy siet?s megjegyz?st tenn?k, hogy mennyire meg vagyok el?gedve a K.C.M.G.-el.[19] ?gy v?lem t?bb embernek adott ?r?met, mint amennyi dics?s?g megadatott sokaknak egy hossz? nap alatt. Mindny?jan tudjuk, hogy mennyivel tartozunk neked ?s csod?latos tehets?gednek, mely k?pess? tesz arra, hogy a semmib?l k?pes vagy l?trehozni dolgokat.

  Ezer k?sz?net az eny?m?rt kifejezett gratul?ci?id?rt - ami fele annyit sem ?rt volna a szememben, ha nem veled egy?tt kapom meg. ?gy v?lem Wemyss ?s Nicholson a k?vetkez? kit?ntet?s?kre v?rnak.

  K?pzelheted milyen d?h?s voltam a 'NOVARA' ?s a h?rom 'T?TRA' elveszt?se miatt 29-?n, f?l ?r?val t?bb naps?t?s el?g lett volna, ?s ha Belleni is tette volna a dolg?t meglett volna, de mire sz?m?tson az ember egy ?reg admir?list?l, aki 8 ?ve parton van.

  Kimondhatatlanul el?gedetts?ggel t?lt el, hogy kapt?l egy szektort, amire vigy?zhatsz ?s haj?kat, amelyekkel megteheted. Kiv?l? ir?ny[meghat?roz?] szikrat?v?r?ink vannak itt, de semmink sincs, amivel vad?szhatn?nk r?juk, amikor bem?rj?k ?ket. Evaku?ltuk az ?sszes osztr?k-magyar foglyot (25.000 f?), ?s a szerb hadsereggel akarjuk folytatni, de nincsenek haj?ink. A foglyokat karant?nba helyezt?k. Felfegyverezz?k ?s akn?s?tjuk Durazz?t ?s akn?s?tjuk Medu?t ?s felfegyverezz?k, ha haszn?ljuk, de az nem egy biztons?gos hely.

  Ma visszak?ld?m az ISIS-t, h?tf?n kell kihaj?znia, ha tartja a rutinj?t. Visszak?ld?m a l?port, amit k?ldt?l, mivel Troubridge ?gy d?nt?tt, hogy jobb nem felrobbantani a megfeneklett g?z?s?ket. Hoznak valamennyi leg?nys?get ?s ell?tm?nyt a tengeralattj?r?ink? Azt hiszem, Brindisinek csak sz?ks?g b?zisnak kellene lennie, a folyamatban l?v? jav?t?sok ell?t?s?ra alkalmas gy?rakkal. B?rmikor j?hetnek M?lt?ra nagyjav?t?sra. Rem?lem mindig kett? lesz bent, ?s kett? kint.

  ?gy l?tszik nincs szerencs?nk mostan?ban a h?l?kkal. ?j tervet kell kidolgozni az ?zemeltet?s?kre - ?pp most ?rtes?ltem m?g egy g?z?s elveszt?s?r?l Medu?n?l. Azt hiszem egyik akn?nk elsodr?dott a rossz id?ben, ?gyszint?n nyolc akna van Valona el?tt, ?ppen a driftereken k?v?l. GAZETTE kapott egyet. ?r?l?k, hogy Wemyss K.C.B.-t[20] kapott, de sajn?lom, hogy Nicholson csak egy C.B.-t.[21] T?bbet ?rdemelt volna, mint ahogy de R...

Bibliogr?fia:

  • Csonkar?ti K?roly: A HELGOLAND-csoport hadm?velete Durazzo ellen. Haditechnika 1996/1. 25-30.

  • Gal?ntai J?zsef: Az els? vil?gh?bor?. Gondolat kiad?, Budapest, 1988.

  • Veperdi Andr?s: Fejezetek a cs. ?s kir. rombol?k vil?gh?bor?s tev?kenys?g?b?l. In: Haj?z?st?rt?- neti K?zlem?nyek, 2006/2. http://steel-navy.hu/va00601.html  1 Az ?tk?zet el?tt a HELGOLAND leg?zolta a francia MONGE tengeralattj?r?t, majd a felemelked? nasz?dot a CSEPEL ?gy?t?zzel els?llyesztette. Durazz? kik?t?j?ben egy g?z?st ?s egy vitorl?st s?llyesztettek el. A TRIGLAV ?s LIKA rombol?k akn?ra fut?s miatt s?llyedtek el. Az ?tk?zetben r?sztvev? rombol?k a k?vetkez?k voltak: az olasz ABBA, NIEVO, MOSTO ?s PILO valamint a francia CASQUE, COMMANDANT BORY, RENAUDIN, COMMANDANT LUCAS, ?s BISSON rombol?k
 
  2 A osztr?k-magyar rombol?k egy driftert megrong?ltak. Az ?tk?zet ut?n k?t olasz rombol? csatlakozott a franci?khoz, de a s?t?tben az ABBA neki?tk?z?tt a CASQUE-nek, majd a BOUTEFEU az ABBA-nak. A k?t s?r?lt rombol?t jav?t?sra Brindisibe vontatt?k.
 
  3 12 hal?szg?z?s, 2 rombol? ?s 1 teherg?z?s els?llyedt, 10 hal?szg?z?s, 2 teherg?z?s, 1 cirk?l? s?lyo- san megrong?l?dott.
 
  4 A szerb hadsereg, az osztr?k, magyar, n?met ?s bolg?r foglyok, valamint a mun?ci? evaku?l?s?ra ig?nybe vett sz?ll?t?haj?k ?sszesen 322 utat tettek meg. A biztos?t?sukra kirendelt hadihaj?k megtett ?tjainak sz?ma a k?vetkez?: Olaszorsz?g r?sz?r?l csatahaj?k 2, cirk?l?k 34, rombol?k 270, torped?nasz?dok 63, tengeralattj?r?k 141 ?s egy?b haj?k 72 alkalommal futottak ki; Franciaorsz?g r?sz?r?l a rombol?k 164, a tengeralattj?r?k 172 utat tettek; Nagy-Britannia 158 tengeralattj?r? utat ?s 77 kisebb k?s?r?haj? utat jelentett, a cirk?l?kr?l nincs adat.
 
  5 A NOVARA cirk?l?hoz a k?vetkez? egys?gek csatlakoztak: HUSZ?R, TURUL, PANDUR, WARASDINER rombol?k, valamint a 61T, 66F ?s 67F torped?nasz?dok.
 
  6 Id?zi: Csonkar?ti K?roly: A HELGOLAND-csoport hadm?velete Durazzo ellen. Haditechnika 1996/1. 25-27.
 
  7 In: Veperdi Andr?s: Fejezetek a cs. ?s kir. rombol?k vil?gh?bor?s tev?kenys?g?b?l. In: Haj?z?st?rt?- neti K?zlem?nyek, 2006/2. http://steel-navy.hu/va00601.html
 
  8 Id?zi: Csonkar?ti K?roly: A HELGOLAND-csoport hadm?velete Durazzo ellen. Haditechnika 1996/1. 29-30.
 
  9 Denis Burke Crampton (1873 - 1936) fregattkapit?ny (k?s?bb altengernagy). Az ALEXANDRA kir?lyi yacht parancsnoka, 1911-14; a WEYMOUTH parancsnoka a K?NIGSBERG elleni hadm?veletek sor?n a Rufigi foly?n, 1915; majd az Adri?n, 1915-16; a gibralt?ri rangid?s tiszt vez?rkari f?n?ke, 1917-18; visszavonult, 1922.
 
10 Cecil Fiennes Thursby (1861 - 1936) ellentengernagy (k?s?bb admir?lis, sir). M?sodparancsnok, ?t?dik Csatahaj?-raj, 1914-15; a M?sodik Mediterr?n Haj?raj parancsnoka a Dardanell?kn?l, 1915; Tarant?ba helyezt?k ?t, miut?n Olaszorsz?g bel?pett a h?bor?ba ?s az Adriai Brit Haj?raj parancsnoka lett, 1915-16; Kelet-Mediterr?neumi Haj?raj parancsnoka, 1916-17; a Parti ?rs?g ?s a Tartal?kosok parancsnoka, 1918; Plymouth f?parancsnoka, 1919-1920; visszavonult, 1920.
 
11 A brit dokumentumokban ?ltal?ban a Monarchia hadihaj?it osztr?kk?nt ?s nem osztr?k-magyark?nt eml?tik, ennek ellen?re az osztr?k-magyar jelz?t haszn?ljuk.
 
12 Contrammiraglio (ellentengernagy) Silvio Belleni, a "Divisone esploratori" (felder?t? div?zi?) parancs- noka.
 
13 Albert Percy Addison (1875 - 1952) fregattkapit?ny (k?s?bb Admir?lis, sir).A tengeralattj?r? anyagok felel?se az Admiralit?sn?l, 1914-15; a DARTMOUTH parancsnoka, 1915-17; az ausztr?l flotta parancsnoka, 1922-24; ellentengernagy, a Mediterr?n Flotta Rombol? Flottill?j?nak parancsnoka, 1924-26; a haj?gy?rak igazgat?ja, Admiralit?s, 1928-37.
 
14 Addison NOVARA-oszt?ly? cirk?l?t ?rtett ez alatt, amely ebben az esetben a HELGOLAND volt. A tov?bbi hib?k jav?t?sra ker?ltek.
 
15 Osztr?k-magyar jelent?sek szerint a HELGOLAND ?t tal?latot kapott az ?tk?zet alatt. A vesztes?g k?t halott ?s tizenegy sebes?lt volt. A tizenhat kaz?nja k?z?l kett? m?k?d?sk?ptelenn? v?lt.
 
16 A NOVARA-oszt?ly haj?i 9 db 100 mm-es (3,9") ?gy?val voltak ell?tva.
 
17 Az el?bbi k?t dokumentum.
 
18 A tengeralattj?r? a Cattar?ba cirk?l??tj?r?l visszat?r? U 39-es (Forstmann sorhaj?hadnagy) volt.
 
19 K.C.M.G. Knight Commander of the Order of St. Michael & St. George. Brit kit?ntet?s.
 
20 K.C.B. Knight Commander of the Order of the Bath. Brit kit?ntet?s.
 
21 C.B. Companion of the Order of the Bath. Brit kit?ntet?s.


Kezd?lap     K?ldet?s?nk     Szerkeszt?k     Aktu?lis     Arch?vum     Cikk k?ld?se     Impresszum

Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek
A szerkeszt?k
Haj?z?st?rt?neti K?zlem?nyek
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyom?ny?rz? Tagozat