Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Bánsági Andor:
A Monarchia első tengeralattjárói

 
Bevezető

  A 19. század végére jellemző flottaépítési láz az Osztrák-Magyar Monarchiát sem hagyta érintetlenül. Az 1898-ban kinevezett új flottaparancsnok, Herman von Spaun báró, elődeinél ambiciózusabb flottafejlesztési tervet dolgozott ki. A terv szerint 1908-ra a flottának 12 sorhajóból, 12 cirkálóból, 12 rombolóból és 72 torpedónaszádból kellett volna állnia, úgy hogy az 1890 előtt épült hajókat kivonták volna a szolgálatból. A hajók építését részben a költségvetés évenkénti növelésével, valamint egy 10 évig folyósítandó, évi 5,5 millió Koronás hitellel kívánta fedezni. Spaunt azonban Bécsben és Budapesten is gyarmati aspirációkkal vádolták meg, ezért terveit megbuktatták. A hitelterv bukása után Spaun felismerte, hogy a magyar fél megnyerése nélkül flottafejlesztési tervei megvalósíthatatlanok. Ezért úgy kívánt kedvükben járni, hogy az egyik épülő sorhajónak az ÁRPÁD nevet adta, illetve írásos ígéretet tett arra, hogy a jövőbeni haditengerészeti megrendelésekből a magyar ipar a kvóta szerinti mértékben fog részesülni.[1] Bár Spaun magyaroknak tett ígéreteit kezdetben még nem követték tettek, később rendkívüli jelentőségre tettek szert. A magyar hajógyárak fejlesztésével nőtt a Monarchia hadihajó építő kapacitása, a magyar delegációk megnyerésével pedig megkönnyítette a flottafejlesztési tervek elfogadását.

  A flotta fejlődésében az igazi áttörést azonban az 1904-es év hozta el. Már 1902-ben jótékony hatással volt Spaun flottafejlesztési terveire, hogy az olasz haditengerészeti vezetés kijelentette: bár a két ország hivatalosan szövetségesnek számít, az olasz flotta jövőbeni ellenfele legvalószínűbben az osztrák-magyar flotta lesz. A potenciális fenyegetettség csak erősítette a flotta szószólóit. Bár a hadsereg és a haditengerészet megerősítése már 1903 végén felmerült, igazi lökést csak az orosz-japán háború adott. A sikeres japán támadás az oroszok ellen, pánikot keltett Bécsben, mert attól tartottak, hogy a Monarchia partvidékét is hasonló támadás érheti Olaszország részéről. Tisza István magyar miniszterelnök javasolta, hogy a haditengerészet megerősítését hitelfelvétellel oldják meg, amivel az illetékesek is egyetértettek. A hitel egy részét egy korszerű romboló és torpedónaszád flottilla kiépítésére szánták illetve az építés alatt álló hajókat kívánták befejezni belőle. A maradék összeget a flotta harckészültségének fokozására kívánták költeni. Fontos esemény volt még, hogy a haditengerészet megállapodott a magyar kormánnyal, hogy a magyar delegáció támogatása fejében Magyarország a kvóta szerint részesedik a haditengerészet megrendeléseiből.[2] Ez később igen jótékonyan hatott a magyar ipar fejlődésére, s a magyar hajógyárak 1918-ig összesen 61 hadihajót szállítottak le a haditengerészet számára.

  Az 1904-ben, - német mintára - megalakult Osztrák Flottaegyesület létrejötte is jelezte, hogy a flottafejlesztés ügye immár nemcsak az érdekelt iparosok támogatását élvezte, hanem széles társadalmi bázisra is szert tett. A megalakulásakor mindössze 39 fős szervezet 10 évvel később már 40 000 tagot számlált. Tagjai közé számos befolyásos személy tartozott: a keresztényszociális Karl Lueger mellett délszláv politikusok, gyáriparosok, egyházi személyek. Az egyesület elnöke Ernst Sylva-Tarouca gróf, Ferenc Ferdinánd barátja, első titkára Karl Lueger lett. 1906-tól a haditengerészet tisztjeinek is engedélyezték a belépést.[3] Az egyesület jelentőségét jól mutatja, hogy a háború alatt a tengeralattjáró beszerzésekben is szerepet kapott, azonban a flotta-fejlesztés ügyének legbefolyásosabb támogatója a trónörökös, Ferenc Ferdinánd volt.

  1904-ben a delegációk ugyan megszavazták a hitelt, de az osztrák pénzügyminiszter elérte, hogy a haditengerészet a rendes költségvetéséből azt visszafizesse. Spaun ennek hallatán 1904. októberében lemondott. Azonban a flotta szerencséjére 1906-ban a delegációk érvénytelenítették a pénzügyminiszter határozatát.[4]

  Spaun lemondása után az uralkodó gróf Rudolf Montecuccolit nevezte ki a haditengerészet élére, aki sokkal jobb politikus volt, mint Spaun. Montecuccoli már egy sokkal erősebb flottát örökölt, mint elődje, de az olasz flotta még így is kétszeres erőfölényben volt a Monarchiával szemben. Montecuccoli 1905 nyarán nyújtotta be flottaprogramját, mely nagyjából meg-egyezett Spaun flotta tervével. Montecuccoli egy 13 sorhajóból, 12 cirkálóból, 18 rombolóból, 82 torpedónaszádból és 6 tengeralattjáróból álló flottát javasolt. Első sikere az volt, hogy 1906-ban megerősítette a magyarokkal korábban kötött megállapodást, s sikerült meg-szavaztatnia a három új, 14500 tonnás csatahajó építését is.[5] Még ebben az évben a Danubius hajógyár is megkapta az első hadihajó-megrendelést a haditengerészettől.

  1908-ban Bosznia-Hercegovina annexióját Oroszország háborús fenyegetése és Olaszország nem várt ellenségessége kísérte. Részben a háborús krízis hatására is, Montecuccoli 1908. januárjában újabb flottaprogramot terjesztett az uralkodó elé. A korábbi tervét módosítva egy 16 sorhajóból, 12 cirkálóból, 24 rombolóból, 72 torpedónaszádból és 12 tengeralattjáróból álló flotta felállítását javasolta.[6]

 
Az első tengeralattjáró beszerzési tervek

  Mint korábban említettük, Montecuccoli 1905-ös fejlesztési tervezetében 6 tengeralattjáró beszerzését javasolta. Azonban ez a terv korántsem jelentett szigorú menetrendet, hiszen a császári és királyi haditengerészetnél szokás volt, hogy az új flottaparancsnok megválasztása után egy saját fejlesztési tervet nyújt be az uralkodónak. Azonban ez az időpont meglehetősen későinek mondható, ha összevetjük a többi tengeri hatalom tengeralattjáró beszerzéseinek kezdeteivel. A francia tengerészeti miniszter már 1858-ban elfogadta a javaslatot egy partvédő tengeralattjáró megépítésére, mely 1863-ban állt szolgálatba LE PLONGEUR néven. Azonban az új fegyvernem születési időpontjának az 1888-as évet tekinthetjük, amikor a francia hadiflotta hivatalosan is átvette a GYMNOTE nevű tengeralattjárót. Egyes források szerint ezen a naszádon alkalmaztak először periszkópot.[7] 1896-ig a brit és orosz admiralitás is rendszerbe állította első tengeralattjáróit.[8]

  Az Osztrák-Magyar Monarchia esetében több tényező is késleltette az első tengeralattjárók megjelenését a flotta kötelékében. Az 1890-es évek elejéig a "Jeune École[9]" erőteljes hatása miatt a torpedónaszádok és torpedóhajók építését szorgalmazták, majd annak bukása után a páncélos hadihajók építését tekintették elsődleges feladatnak. 1904-1906-ig nemcsak a pénzhiány és a konzervativizmus, hanem az a tény is hátráltatta a tengeralattjárók beszerzését, hogy a cs. és kir. tengerésztisztek nem vártak sokat ettől a fegyvernemtől. A késlekedésnek persze voltak előnyei is. A kezdeti időszak kiforratlan, sok hibával küzdő hajói csak az említett három állam flottájában voltak meg.[10]

  Az első terv egy tengeralattjáró megépítésére a cs. és kir. haditengerészet számára 1905 januárjában merült fel. A tervezett naszád külsőre a jól ismert Holland-típusra emlékeztetett, azzal az eltéréssel, hogy egyenes fedélzettel és relatíve magas toronnyal épült volna. A 22 méter hosszú, maximum 150 tonna vízkiszorítású naszád egyetlen hajócsavarját egy benzin-, illetve egy elektromotor hajtotta volna. A naszád 50 méter mélyre tudott volna lemerülni. A biztonságról a négy db vízmentes rekesz gondoskodott. Az előállítási költségeket 500 000 Koronára becsülték.[11]

  1904 tavaszán Siegfried Popper cs. és kir. főmérnök, saját tervének bemutatása után, nyílt pályázat kiírására tett javaslatot, mely 1905. január 24-én lett meghirdetve. A pályázati feltételek maximum 200 tonna vízkiszorítást, 50 méteres merülést, 10 csomó víz feletti, 7 csomó víz alatti sebességet, maximális sebesség esetén legalább 300 tengeri mérföldes felszíni, illetve 25 tengeri mérföldes víz alatti hatótávolságot, illetve két db 450 mm-es torpedóvető-csövet írtak elő. Előírták továbbá, hogy egy személyre legalább 9 köbméter légtér jusson, a legénység kétharmada tudjon egyszerre aludni, a kapitánynak pedig külön fekhelye legyen. A pályázatok beadásának határideje 1906. január 26-a volt. A díjakat 5000, 2000 illetve 1000 Koronában állapították meg.[12]

  1905 tavaszán - miközben javában folyt az orosz-japán háború - a Pétervárott tartózkodó Simon Lake cég megbízottai felkeresték az ottani osztrák-magyar nagykövetség katonai attaséját, és egy tengeralattjáró építésére tettek ajánlatot. A tengeralattjárók az orosz-japán háborúban szinte semmilyen sikert nem értek el, így a haditengerészet konzervatív tisztjei igazolva látták tengeralattjáró ellenes álláspontjukat. A Lake cég üzletkötője Bécsbe is ellátogatott, de egyetlen megrendelést sem sikerült szereznie. [13]

  1905 őszén, - Montecuccoli flottatervének benyújtása után - hivatalos cs. és kir. hadi-tengerészeti küldöttség utazott Kielbe, a Germania Művekhez, hogy az ott épülő tengeralattjárókat tanulmányozza, s adott esetben szerződést kössön egy naszád rendelésére. A németek azonban nem kívántak információkat kiadni épülő első tengeralattjárójukról, ezért üzletkötésre sem került sor. [14]

 
Az első tengeralattjárók, az U I és U II

  1906 júniusában Simon Lake[15] személyesen utazott Pólába, ahol amerikai propaganda-stílusával sikerült elérnie, hogy a cs. és kir. bizottság június 5-én megállapodást kössön vele két tengeralattjáró megépítésére. A terveket és az építés menetét június 19-én konkretizálták. A szerződés szerint a két naszád testét és gépi berendezéseit, az eredeti tervek alapján, amerikai mérnökök irányítása mellett Pólában, a Haditengerészet Arzenáljában építik. Néhány fontosabb alkatrészt és műszert azonban az Egyesült Államokból szállítják, és Pólában szerelik be a naszádokba. A szerződést a hadügyminiszter december 2-án hagyta jóvá. Egy naszád teljes építési költsége 840 000 Korona volt.[16] Az első egység gerincét 1907. július 2-án fektették le, a másodikét pedig július 18-án.[17]

  A maximum 270 tonnás vízkiszorítású, 30,5 méter hosszú naszádok a felszínen benzin- alámerülve villanymotorral működtek.[18] Sebességük felszínen 10, alámerülve 6 csomó volt. Mindkét egységet 3 db 450 mm-es Whitehead-féle torpedóvető csővel szerelték fel. Kettőt az orrban, egyet a tatban helyeztek el. Összesen három torpedót vihettek magukkal. Rendszeresített személyzetük három tiszt és 14 fő személyzet volt. A naszádok érdekessége, hogy Simon Lake kerekeket tervezett az aljukra, amivel a tenger fenekén haladhattak.[19]

  A naszádok építése, mivel egyes részeket Amerikából szállítottak le, igen lassan haladt. Az elsőt 1909. február 10-én, a másodikat április 3-án bocsátották vízre.[20] Új típusú naszádokról lévén szó, a próbajáratok is hosszabb ideig tartottak. Az I-est 1911. április 15-én, a II-est június 22-én vette át és állította szolgálatba a haditengerészet.[21]

  A két naszád a háború kitörése előtt Pólában állomásozott. Havonta hozzávetőlegesen 10 gyakorló útra futottak ki. Gyakran álltak dokkban, ahol konstrukciós hibáikat, illetve egy-egy koccanásból származó sérülésüket javítgatták.[22] 1915-ben mindkettőt dokkba állították, és benzinmotorjukat dízelre cserélték, valamint egy-egy 37 mm-es ágyút szereltek a fedélzetükre. A háború alatt Póla kikötővédelmét látták el, illetve egy-egy cirkáló útra futottak ki az Adria északi részére. 1918-ban mindkettőt kivonták az aktív flottából és Brioniba helyezték át iskolahajónak.[23] A háború után mindkét naszádot Olaszország kapta meg, ahol 1920-ban ócskavasnak vágták szét mindkettőt.

 
Megépül az U III és U IV

  1906 közepén a Germania Művek már hajlandó volt tengeralattjárót eladni a cs. és kir haditengerészet számára. Ezért ezen év júniusában a vállalat képviselői felkeresték a cs. és kir. haditengerészet vezetőit és ajánlatott tettek tengeralattjárók építésére. A november 25-én bemutatott terv a legújabb, 300 t vízkiszorítású típust tartalmazta, ami a kor követelményei-nek megfelelő technikai színvonalú volt.[24]

  A gyár és a haditengerészet között 1907. március 12-én jött létre a szerződés két tengeralattjáró építésére, melyet a haditengerészet már március 28-án jóváhagyott.[25] A 43,2 méter hosszú naszádok vízkiszorítása a felszínen 240 tonna, alámerülve 300 tonna volt. Sebességük a felszínen petróleummotorral 12 csomó, víz alatt villanymotorral 8,5 csomó volt. Hatótávolságuk 9-10 csomós felszíni menetben 1200 tengeri mérföld, alámerülve 5-6 csomós sebességgel 40 tengeri mérföld volt. Merülési idejük 5 perc volt, és maximum 30 méter mélyre merülhettek le. Mindkét egységet 2 db 450 mm-es Whitehead-féle orr torpedóvető csővel szerelték fel. Maximum három torpedót vihettek magukkal. Személyzetük 2 tiszt és 15 fő legénység volt.[26]

  Mindkét naszád gerincét 1907 márciusában fektették le. Az első naszád szállítását 20, a másodikét 22 hónapos határidővel vállalta a hajógyár.[27] Építésük gyorsan haladt, a III-ast 1908. augusztus 20-án, a IV-est ugyan azon év november 20-án bocsátották vízre. Próbajárataik viszonylag zökkenőmentesen haladtak. A III-ast 1909. szeptember 12-én, a IV-est augusztus 29-én állították szolgálatba.[28] A III-as építési költsége 1 400 000 Korona, a IV-esé 1 275 000 Korona volt.[29]

  A két naszád a háború kitöréséig Pólában állomásozott. Havonta átlagosan 10 alkalommal futottak ki, havonta egyszer pedig gyakorló torpedót lőttek ki a GIGANT vagy a SPALATO célhajóra. Gyakran álltak dokkban, ahol konstrukciós hibáikat illetve egy-egy vihar okozta sérülésüket javítgatták.[30]

  A háború kitörése után mindkét naszádot az operatív flottába sorolták. Hogy növeljék harci értéküket, 1915-ben mindkettőt egy 37 mm-es ágyúval látták el. A háború alatt folyamatosan szolgálatban álltak. 1914-től Montenegró blokádját látták el, majd annak összeomlása után az Adrián cirkáltak ellenséges hajókra vadászva. Az U III-at a francia BISSON romboló 1915. augusztus 13-án felfedezte, és ágyútűzzel elsüllyesztette. Az U IV 1915. július 18-án két torpedóvetéssel elsüllyesztette az olasz GUSEPPE GARIBALDI páncélos cirkálót, aminek hatására az olaszok a háború utolsó szakaszáig beszüntették a Monarchia partvidéke elleni támadásokat. Az U IV egészen a háború végéig szolgálatban maradt, majd a háború után Franciaországhoz került lebontásra. 1920-ban darabolták szét.[31]

 
A Whitehead-féle naszádok, az U V és U VI

  A háború kitöréséig a haditengerészet még két Holland-típusú tengeralattjárót rendelt a fiumei Whitehead Torpedó- és Gépgyártól.

  Robert Whitehead 1906-ban megvásárolta az amerikai Elektric Boat & Co., Newport cégtől egy Holland-típusú tengeralattjáró szabadalmát,[32] majd némi módosítással megkezdte építését. Azt tervezte, hogy csak egy naszádot épít, és azt felajánlja megvásárlásra a haditengerészetnek.[33] Azonban a tervek bemutatása után, 1907. július 15-én két naszád szállítására kötöttek szerződést. A gyárnak a szerződés ratifikálásától 22 hónapos határidővel kellett leszállítania mindkét egységet.[34] A Hadügyminisztérium a szerződést 1907. december 3-án hagyta jóvá.[35] A szerződés érdekessége, hogy a haditengerészet megtiltotta, hogy a gyár más államnak is ilyen típusú hajót építsen. Később, Edgar Hoyos gróf emiatt értetlenségét fejezte ki, hiszen egy, a világpiacon jól ismert típusról volt szó. A cég mindenesetre ígéretet tett a szerződés betartására.[36]

  A két tengeralattjáró ára együttesen 2,7 millió Korona volt. A szerződés értelmében a haditengerészet 6 héttel a ratifikálás után 2 millió Koronát fizetett ki a gyár részére, majd a naszádok leszállítása után a maradék 700 000 Koronát.[37]

  A VI-os számú naszád gerincét 1908. február 21-én,[38] az V-ös számúét pedig április 9-én fektették le.[39] A 32,1 m hosszú, felszínen 240, alámerülve 273 tonnás naszádok benzin és villanymotorral épültek. A szerződés 8,5 csomós víz alatti sebességet, 30 méteres merülési mélységet, és 48 mérföldes víz alatti hatótávolságot írt elő. Azonban az építés megkezdése után, a tengerészeti műszaki bizottság több változtatást is eszközölt az eredeti tervekhez képest.[40]

  Az építés során a legnagyobb gondot az okozta, hogy a gyár fix periszkóp beépítését tervezte, megszegve ezzel a szerződést. A haditengerészet azonban ragaszkodott a behúzható periszkóphoz. Némi huzavona után a cég belegyezett abba, hogy behúzható periszkópot épít a naszádokba, azzal a kikötéssel, hogy az így keletkezett késedelemért a gyárnak nem kell kötbért fizetnie. Azonban az új periszkóppal sem volt minden rendben, mert csak teljesen kieresztve lehetett használni, mivel középső állásban alig látszott ki a vízből. Emellett attól is tartottak, hogy az teljesen kiengedve berezonál.[41]

  1908. december 1-én az első naszád teste már teljesen elkészült, gépi berendezésinek készültségi foka 92%-os volt. A másik tengeralattjáró teste 92%-ban volt kész, gépi berendezései pedig 90%-ban. A motorok 40%-ban, illetve 30%-ban voltak beszerelve. Az V-ös számú tengeralattjáró 1909. január végére tervezett vízrebocsátását, a késedelmes szállítások miatt, el kellett halasztani. Végül 1909. február 10-én bocsátották vízre. Az U VI vízrebocsátására 1909. június 12-én került sor.[42]

  Az U V próbajáratai június 14-én kezdődtek. A torpedó-vetőkészülékek próbáit augusztus-szeptemberben tartották, melyek jó eredménnyel zárultak.[43] A motorpróbák már egyik naszád esetében sem zárultak ilyen jó eredménnyel. Az U V motorja összesen 26 alkalommal hibásodott meg a próbák alatt. A sorozatos hibák miatt a gyárnak ki kellett cserélnie a hengereket és a hengerfejeket, mert ezek minősége nem volt megfelelő. További problémát okozott az üzemanyagtartályok szellőző rendszere, melyek a hajó belsejébe szellőztek robbanás és mérgezés veszélyt okozva. Az átalakítások egy hónapot vettek igénybe, a késedelem miatt pedig a gyárnak kötbért kellett fizetnie.[44] A két tengeralattjárót végül 1910. április 1-én (U V), illetve június 1-én (U VI) állították szolgálatba.[45]

  Mindkét naszádot két 453 mm-es orr torpedóvető csővel látták el.[46] Egy útra összesen 4 torpedót vihettek magukkal.[47] A békeévek alatt átlagosan havonta 10 alkalommal futottak ki, havonta egyszer pedig torpedóvető gyakorlatra mentek. Gyakran álltak dokkban, ahol konstrukciós hibáikat és viharok okozta sérüléseiket javítgatták.[48]

  A háború kitörése után mindkét naszádot egy 37 mm-es ágyúval szerelték fel.[49] Az U V 1917. május 16-án aknának ütközött majd kiemelték, és iskolahajóként állították szolgálatba 1918. augusztus 27-én.[50] Az összeomlás után a bevonuló olaszok lefoglalták és szétbontották. Az U VI 1916. június 13-án süllyedt el az otrantói tengerzáron.[51]

 
A tengeralattjáró-flottilla a háború kitöréséig

  A tengeralattjáró-flottilla és a tengeralattjáró-állomás parancsnoka 1909. január 26-tól 1912. január 31-ig Erich Heyssler sorhajóhadnagy[52] volt. Őt 1912. február 1-jén lovag Thierry Ferenc korvettkapitány[53] követte, aki egészen 1918. október 31-ig, a piros-fehér-piros lobogó bevonásáig ebben a beosztásban maradt.

  1911-től a tengeralattjáró-flottilla személyi állományába 189 fő tartozott: 21 tiszt, három törzsaltiszt, 22 egyéb altiszt és 143 főnyi legénység, szervezetileg a Kikötő-tengernagyi Hivatal alatt.[54]

  A flottilla anyahajója a PELIKÁN gőzös volt, mely eredetileg a torpedónaszádok torpedóinak tárolására - torpedóhajóként - épült. Gyakorlóútjaik a Póla körüli vizekre korlátozódtak: Promontorig, a Fasana-csatornáig vagy a Brioni-szigetek nyugati széléig terjedtek. Minden tengeralattjáró két teljes személyzettel rendelkezett, hogy a betegeket, illetve szabadságoltakat pótolhassák. Időnként a szolgálatot megcserélték. Minden naszádnak határozatlan időre kinevezett parancsnoka és második tisztje volt. A parancsnok mindig sorhajóhadnagyi rendfokozatot, a második tiszt fregatthadnagyi rendfokozatot viselt.[55]

  A gyakorlóutak elegendőnek tűntek arra, hogy a flottilla fejlesztéséhez kiválasszák a legjobb típust. A műszaki bizottság kijelentette, hogy a tengeralattjárók csak akkor vehetik át a torpedónaszádok szerepét, ha az eddigieknél lényegesebben nagyobbak és gyorsabbak lesznek. Tehát a további beszerzéseknek arra kell irányulnia, hogy a haditengerészet ilyen egységekre tegyen szert.[56]

  A Lake-típusú naszádokat tartották a leggyengébbnek, ezért azokkal, mint lehetséges alternatívával tovább nem foglalkoztak.[57]

  A Germania-naszádok kiváló anyagból, magas technikai színvonalon készültek, periszkópjaik megbízhatóak, parancsnoki tornyaik tágasak voltak. A sok vízmentes válaszfal, és számos műszaki megoldás megkönnyítette a naszádokból való menekülést, így biztonságosak voltak. Ugyanakkor hosszú volt a merülési idejük, zajos és erősen füstölő petróleummotorjaik már messziről elárulta őket. A többi típushoz képest a tengerállóságuk is gyengébb volt.[58]

  A Whitehead hajógyárban[59] épült Holland-típusú naszádok kedvező merülési tulajdon-ságokkal rendelkeztek, a propellerek és a kormányok védettebbek voltak. A kipufogók a felszín alatt helyezkedtek el, így kevesebb volt az árulkodó füstjel. Működésüket jól át lehetett tekinteni, a merülőtartályokat könnyű volt kezelni, a gépüzem is hibátlanul működött. Azonban a parancsnoki tornyot szűknek találták, rosszul tartották a mélységet és a periszkóppal is gondok voltak.[60]

  1911 végén a haditengerészet illetékesei lefektették azokat a követelményeket, amelyeket egy korszerű tengeralattjárótól várnak: 500 tonna vízkiszorítás, 18 csomó felszíni, 12 csomó felszín alatti sebesség, két vagy három orr torpedóvető cső, két oldalsó vagy far vetőcső.[61]

  A pályázatra három hajógyár nyújtott be ajánlatot 1912 végéig. A Whitehead hajógyár a K 1 típusú naszáddal pályázott, melyet korábban Hollandiának épített és un. "kolóniai tengeralattjáró" volt. A kieli Germania Művek az U III/U IV típus továbbfejlesztett változatát ajánlotta fel. Végül a Stabilimento Tecnico Triestino hajógyár is benyújtott egy tervet, de mivel a gyárnak nem volt tapasztalata tengeralattjáró építésben, ezért csak egy vázlatos tervet adott be.[62]

  Annak ellenére, hogy Thierry korvettkapitány a Whitehead-típust javasolta, a haditen-gerészet parancsnoka, gróf Montecuccoli tengernagy 1913. január 27-én a német hajógyár ajánlata mellett döntött. A szerződést 1913. február 1-jén írták alá öt nagy, korszerű tengeralattjáró építésére. Montecuccoli a naszádok kedvezőbb ára miatt döntött a német hajógyár ajánlata mellett.[63]

  Az öt hajó gerincét 1912. november 1. és 1913. február 1. között fektették le Kielben 203207-es munkalajstrom számmal.[64] A 69,5 m hosszú naszádok a felszínen 16,8, a felszín alatt 10,3 csomós sebesség kifejtésére voltak képesek. 4 db orr és 1 db far torpedóvető csövük volt, összesen 12 torpedót vihettek magukkal. Hatótávolságuk a felszínen 8 csomós sebességnél 7370 tengeri mérföld, alámerülve 5 csomós sebességnél 115 tengeri mérföld volt.[65]

  A háború kitörésekor bebizonyosodott, hogy a magyar hajógyárat kellett volna előnyben részesíteni a külföldivel szemben, mert a már majdnem teljesen elkészített naszádokat nem lehetett leszállítani. A tengeri utakat az antant ellenőrizte, a vasúti szállítás pedig a naszádok mérete miatt volt lehetetlen. Végül is 1914. november 28-án a haditengerészet hivatalosan eladta a naszádokat Németországnak. A tranzakció azonban korainak bizonyult, mert a német U 21 1915. május 13-án sikeresen befutott Whilhelmshavenből Cattaróba, ami bizonyossá tette, hogy az öt naszád könnyen eljuthatott volna a Monarchia flottabázisáig.[66] Az ügylet eredménye az lett, hogy a Monarchia a háború elején hátrányba került Franciaországgal szemben,[67] mert 1917 májusáig nem volt egyetlen korszerű, nyílttengeri, nagy tengeralattjárója az 1915-ben szolgálatba állított U 14 (ex CURIE) kivételével.[68]

  Még a háború kitörése előtt, az 1914-es haditengerészeti költségvetés keretében jóváhagyták egy Fiat-Laurenti-típusú tengeralattjáró megrendelését Olaszországtól. A felszínen 700 tonna, alámerülve 870 tonna vízkiszorítású naszádot a san giorgoi Fiat gyár építette volna, és az U 12-es számot szánták neki. A tervek szerint a licence alapján további naszádokat építettek volna a Cantiere Navale Triestino hajógyár monfalconei üzemében. Az olasz hajógyárral kötendő szerződés 1914. augusztusában készen állt az aláírásra, de a háború kitörése miatt a szerződést soha nem írták alá.

 


  1 Krámli Mihály: A Császári és Királyi Haditengerészet és Magyarország. Pécs, Pro Pannonia, 2004. (Továbbiakban: KRÁMLI 2004.) 40. o.
 
  2 KRÁMLI 2004. 42. o.
 
  3 Uo.
 
  4 Uo.
 
  5 A 14500 tonnás Radetzky-osztály lehetett volna a Monarchia első dreadnought-típusú csatahajó- osztálya. A tervek készítésekor azonban Montecuccoli konzervativizmus miatt ez meghiúsult. A Radetzky-osztály tüzérsége még így is jócskán felülmúlta a legjobb olasz csatahajókat. A Monarchiának, 1870 óta először, sikerült megelőznie Olaszországot a csatahajó építés terén, igaz csak átmenetileg. In. KRÁMLI 2004. 44. o.
 
  6 KRÁMLI 2004. 44. o.
 
  7 Sárhidai Gyula: Tengerek szürke farkasai. Maecenas, Budapest, 1989. (Továbbiakban: SÁRHIDAI 1989.) 17. o.
 
  8 SÁRHIDAI 1989. 19. o.
 
  9 A francia "Jeune École" (Ifjú Iskola) az 1880-as évek elején keletkezett, vezéregyénisége Aube tengernagy volt. Úgy gondolták, hogy a torpedó megjelenésével a nagy csatahajók kora lejárt, mert a kis, páncélozatlan, torpedóval felszerelt gyors hajók tömeges támadásaival szemben a nagy csatahajók tehetetlenek. Ez az irányzat a kisebb haditengerészetek tisztjei körében volt igen népszerű, mert úgy gondolták, hogy ezzel a taktikával képesek lesznek a nagyobb haditengerészetekkel szemben is sikereket elérni.
 
10 Az első lehetőség egy tengeralattjáró megépítésére - ekkor még császári-királyi - hadiflotta számára 1852-ben merült fel. 1852. március 11.-én Triesztben, a bajor Bauer Vilmos egy tengeralattjáró naszádot mutatott be Ferenc József császárnak. Megrendelésre azonban nem került sor. (In: Gonda Béla: A tengeralattjáró hajók. Budapest, Magyar Adria Egyesület, [Budapest], 1915. 15. old.)
 
11 Wladimir Aichelburg: Die Unterseeboote österreich-ungarns 1. Graz, Akademische Druck - u. Verlagsanstalt, 1981. (Továbbiakban: AICHELBURG 1981.) 20. o.
 
12 AICHELBURG 1981. 22. o.
 
13 AICHELBURG 1981. 23. o.
 
14 Csonkaréti Károly: Császári és királyi hadihajók. Debrecen, Hajja & Fiai, 2002. (Továbbiakban: CSONKARÉTI 2002.) 221. o.
 
15 Simon Lake (1866. IX. 4. - 1945. VI. 23.) amerikai feltaláló, üzletember, a modern tengeralattjáró egyik szülőatyja. Jules Werne "Twenty Thousand Leagues Under the Sea" c. regénye hatására kezdett tengeralattjárókat tervezni. 1901-ben hozta létre a Lake Submarine Co.-t New Jerseyben. 1901-1902 között megépítette a Protectort, mely első katonai tengeralattjárója volt. Tulajdonképpen a Protector feljavított, megnövelt változatát adta el Oroszországnak és Ausztriának is.
 
16 CSONKARÉTI 2002. 221. o.
 
17 Közlekedési Múzeum Archívuma, Témagyűjtemény, 210, Mladiáta János szellemi hagyatéka. (Továbbiakban: KMA TM) TM 250/5 XCVI/25.
 
18 1911. december 15-én a leobersdorfi hajógyár ajánlatott tett arra, hogy 182 400 Koronáért 320 lóerős dízelmotorokra cseréli az U I és U II benzinmotorjait. Erre azonban nem került sor. (KMA TM 250/5 XCVI/26.)
 
19 AICHELBURG 1981. 31. o.
 
20 AICHELBURG 1981. 34. o.
 
21 AICHELBURG 1981. 38. o.
 
22 Az U I 1914. május 2-án, a Fasana csatornában, összeütközött a SANKT GEORG páncélos cirkálóval. A naszád periszkópja eltörött. Benzingőz-szivárgás indult meg, ami mérgezést okozott. Később a parancsnok öngyilkos lett. In: Wladimir Aichelburg: Register der k. (u.) k. Kriegsschiffe. Von Abbondanza bis Zrínyi. Wien, MNV, 2004. (Továbbiakban: AICHELBURG 2004.) 471. o.
 
23 AICHELBURG 2004. 472. o.
 
24 CSONKARÉTI 2002. 221. o.
 
25 CSONKARÉTI 2002. 222. o.
 
26 KMA TM 250/5 XCVI/2 "Kontrakt mit Germaniawerft"
 
27 Uo.
 
28 AICHELBURG 1981. 41. o.
 
29 KMA TM 250/5 XCVI/2 "Kontrakt mit Germaniawerft"
 
30 CSONKARÉTI 2002. 225. o.
 
31 AICHELBURG 2004. 473. o.
 
32 Ez tulajdonképpen a J. P. Holland által tervezett OCTOPUS másolata volt.
 
33 CSONKARÉTI 2002. 222. o.
 
34 A szerződés szerint késedelem esetén a gyárnak kötbért kellett fizetnie, melynek összegét az alábbiak szerint határoztak meg: 1. 4 hét: 3000 korona/hét, 2. 4 hét 6000 korona/hét, 3. 4 hét 9000 korona/hét, 4. 4 hét 12000 korona/hét.
 
35 CSONKARÉTI 2002. 222. o.
 
36 KRÁMLI 2004. 158. o.
 
37 KRÁMLI 2004. 157. o.
 
38 AICHELBURG 2004. 475. o.
 
39 AICHELBURG 2004. 476. o.
 
40 KRÁMLI 2004. 157. o.
 
41 Uo.
 
42 Uo.
 
43 Mindkét fél kicsinyességét jól jellemzi, hogy a gyár és a haditengerészet hosszan alkudozott azon, hogy ki fizesse az esetlegesen elveszett torpedókat. Végül a következőben egyeztek meg: ha a torpedó közvetlenül a vetőcső elhagyása után süllyed el, akkor a gyár fizeti a költségeket, ha az előírt távolság elérése után (3000 m), akkor a haditengerészet, ha az előírt távolságon belül, akkor közösen viselik a költségeket.
 
44 KRÁMLI 2004. 158. o.
 
45 AICHELBURG 2004. 476. o.
 
46 A gyár a próbák alatt a vetőkészülékek belső átmérőjét 1 mm-rel meg akarta növelni, mert a behelyezett torpedók kissé szorultak. A haditengerészet azonban a következő választ adta a javaslatra. "Nem kell növelni a torpedóvető-cső átmérőjét 454 mm-re, mert egy jól bevazelinezett torpedónak be kell mennie a víz felől becsukott vetőcsőbe is. (Kriegsarchiv, Marinesektion, II. G.G. 47C/10 - 1908. Krámli Mihály jegyzetei.)
 
47 AICHELBURG 2004. 476. o.
 
48 CSONKARÉTI 2002. 225. o.
 
49 AICHELBURG 2004. 477. o.
 
50 Ervin F. Sieche: Tengeralattjáró-veszteségek a Földközi- és Adriai- tengeren 1914-1918-ban. In: Haditechnika, 2003 különszám, 15 - 19. (Továbbiakban: SIECHE 2003.) 15. o.
 
51 Uo.
 
52 1909. november 1-jétől korvettkapitány.
 
53 1912. november 1-jétől korvettkapitány, 1915. november 1-jétől fregattkapitány, majd 1918. május 1-jétől sorhajókapitány.
 
54 CSONKARÉTI 2002. 225. o.
 
55 Uo.
 
56 Uo.
 
57 AICHELBURG 1981. 51. o.
 
58 U. o.
 
59 1911/12-ben a hajógyár három egyhéjú tengeralattjárót épített Dániának, melyek jól beváltak, ezért további négy naszádot rendeltek, melyek a Whitehead gyár mérnökeinek felügyeletével a Koppenhágai Állami Hajógyárban épültek meg. Ezen kívül Hollandiának is építettek naszádokat, melyek szintén jól beváltak. Az utolsót, az O V jelűt, csak 1935-ben törölték a flottalajstromból. (Részletesebben lásd: AICHELBURG 1981. 52. o.)
 
60 U. o.
 
61 Ervin F. Sieche: The Austro-Hungarian Submarine Force. (http://www.gwpda.org/naval/ahsubs.htm) (Továbbiakban: SIECHE.)
 
62 Uo.
 
63 A német gyár 3,040,000 koronáért vállalta egy naszád építését, szemben a magyar gyár 3,275,000 koronás ajánlatával. Ráadásul a német naszádok nagyobbak is voltak: 580/725 tonnával szemben 510/680 tonna víz-kiszorítással. (AICHELBURG 1981. 53. o.)
 
64 SIECHE.
 
65 U-boat War in WWI - U-boat types. (http://uboat.net/wwi/types/index.html?type=U+66)
 
66 SIECHE.
 
67 A Földközi-tengeri francia hajóhad 1914. augusztus 1-jén érvényes hadrendje szerint a tengeralattjáró-flottillához 15 db nagy, nyílttengeri naszád tartozott.
 
68 CSONKARÉTI 2002. 227. o.
 
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat