Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Reinhard Scheer*:
A tengeri ütközet az otrantói szorosban**
 

  Visszagondolva arra a hűséges fegyverbarátságra, amely a központi hatalmaknak a világháborúban oly nagy túlerővel szemben álló két, tengeri haderejét egymáshoz fűzte, szívesen ragadom meg az alkalmat, amelyet az Otrantói szorosban lejátszódott tengeri ütközet tizedik évfordulója nyújt, hogy Horthynak az egykori sorhajókapitánynak fényes haditettét német szempontból tegyem fejtegetés tárgyává.

  Hogy a "Tengerre magyar!" szózata nem maradt merőben jelszó, azt 1872 óta a magyar kereskedelmi tengerészet fejlődése és a magyar tengeri hajóépítő ipar önállósulása mutatja legjobban. A tengeren való közlekedés és az ezzel járó előnyök kiaknázásának szükségérzete a Habsburg monarchiában és Németországban, a birodalomnak 1871-ben való megalapítása után, egészen hasonló módon nyomult előtérbe, bizonyságot téve arról, hogy itt természetes fejlődési folyamattal állunk szemben, amely a két császárság fekvése kontinentális voltának ellenére is, népeik tekintetét a tengerre kellett hogy irányítsa.

  Hogy az idősebb tengeri hatalmak, előnyösebb fekvésű és nagyobb kiterjedésű tengerpartvidékükre való tekintettel, előjogot formálva a "szabad tenger"-re, a fiatalabb és önálló kereskedelmi- és hadiflották megjelenését eleinte csendes gyanakodással, később folyton növekvő visszatetszéssel fogadták, elvégre érthető az ő szempontjukból. De minden szuverén államnak kötelessége, hogy a saját gazdasági teljesítőképessége fejlesztésének lehetőségeit emelje és azok biztonságáról és folytonosságáról gondoskodjék.

  Németország épp úgy mint Ausztria-Magyarország, flottaalapítási terveikkel nem hagytak kétségben senkit sem a felől, hogy nem céljuk a szomszédos tengeri hatalmak fölé emelkedés, ők eleget tettek az államszabta ama kötelességnek, hogy nemzetgazdaságuk amaz ágának, annak természeténél fogva a tengerészetre is kiterjedt ugyanazt a védelmet nyújtsák, amelyet nemzeti hadseregeik hivatva voltak az ipari termelés számára az országon belül biztosítani.

  Ha az internacionális kereskedelmi összeköttetések fokozódása egymagában is már garancia volt a civilizált nemzetek közötti béke fennmaradására, - amin ugyan túltette magát Angolország - semmi esetre sem volt elhanyagolható a béke biztosítása érdekében a saját erőbe vetett bizalom régi elve.

  Hogy mennyire helyénvaló volt ez a gondolkodás, azt megmutatta a világháború, amely a népeket talán meg fogja tanítani arra, hogy a nagy kultúrközösségek békés és szorgalmas tagjainak gazdasági törekvései ellen irányuló erőszakos túlkapások nyomában járó kár nagyobb s hatásában általánosabb is, mint a haszon, amely azoktól várható.

  Nagyon is könnyen érthető jelenség, hogy mindazoknak az államoknak a mivoltát, amelyek évszázadokon keresztül a szárazon voltak kénytelenek megvédeni létüket és fejlődésüket, a szárazföldi hadviselés alapelvei befolyásolják leginkább olyannyira, hogy hajlandók ezeket a tengeren, az olyannyira más természetű s csak nemrég hatáskörükbe vont elemben is alkalmazni.

  A stratégiának különösen amaz elveire vonatkozik ez, amelyek ellenséges erőviszonyok és a terepkihasználás indokolta támadó támadó vagy védekező magatartásról szólnak, amely utóbbi adott esetben - Clausewitz szerint - az erősebb formája is lehet a hadviselésnek. A tengeren ez nemcsak hogy nem áll, hanem, ha a "fleet in being" elvét ebből a szempontból tesszük vizsgálat tárgyává, annak éppen az ellenkezőjébe csaphat át. Csak erősebb flották vannak abban a helyzetben, hogy gyöngébb ellenféllel szemben tartózkodóan viselkedjenek és amellett mégis "fleet in being"-ként hatást gyakoroljanak, ha a gyöngébbik fél akkor tétlenségre kényszerítteti magát. Mert viselkedése ez esetben nem nevezhető védekezőnek, hiszen nem is éri támadás, akkor egyszerűen kikapcsolja magát.

  Ez a körülmény veszélyezteti a kis flották vállalkozási kedvét, sőt oda vezethet, hogy saját létjogosultságukban is kezdenek kételkedni, ha véletlenül olyan szellemi erők nem jelentkeznek, amelyek a tengeri harcászat lényegét felismerve, az initiativát megragadják.

  Ez az a szempont, amelyből nézve szembeszökő Horthy sorhajókapitány haditettének különös jelentősége.

  A sikernek előfeltétele a saját teljesítő képességnek biztos tudata, párosulva azzal a bizalommal, amellyel viseltethetünk a gondos, a harcnak minden eshetőségét figyelembe vevő kiképzés iránt és az iránt, hogy a kötelékekbe egyesített hajóegységek szereplése a vezető céljának értelmében történik és hogy szelleme áthatja a vezetésre bízott tiszteket és a legénységet egyaránt.

  Már a hajók mozgékonysága, nagy gyorsaságuk, a szárazföldön a csapatmozgásokat irányító, az ellenség előtt ismeretes irányokba kényszerítő közlekedési utaktól való függetlenségük, logikus konzekvenciával az offenzívára utal. Nem hiába szerepel a hajógép teljesítőképessége fontos harcászati elemként a modern hajók támadó és védő fegyverei mellett. A hajók specializálódása a nagy csatahajótól egészen le a torpedónaszádig, illetve tengeralattjáróig, megadja a lehetőségét annak, hogy csekély eszközzel nagy hatást érjünk el.

  Minden siker morális visszahatással van az egész, a háborúba belevont népre és fokozza ezen az úton a materiális eredményt. Ily lehetőségek tengeren csak a támadásban rejlenek.

  A kedvezőtlen, mindkét központi hatalomnál föltűnően hasonló, a flották számára csak a működési terület legbelső zugában főtámpontot biztosító földrajzi fekvés, már eleve megbénítja a működésre vonatkozó elhatározásokat úgy az Északi-, mint az Adriai tengerben. A mindkét flottában uralkodó harcikedv, amely abból az instruktív érzésből fakadt, hogy "ez nem lehet helyes felhasználása egy a háború céljainak szolgálatában álló fegyvernek!" nagymérvű ellenszenvvel viseltetett ez iránt a tartózkodás iránt, ami idővel bizony e fegyvernek élét vehette volna.

  De a támadókedv nem veszett ki. Nagyon élénk volt a támadókedv az új, s a legutóbbi háborúban borzasztó hatással működő fegyvernél: a tengeralattjárónál.

  Eredetileg, hamis azaz védekező irányú megfontolásból életre ébresztve, a tengeralattjárók vezetői maguk fedezték fel az offenzívában rejlő hatalmukat.

  A technikai segédeszközök nagyobb aránya, amelyek fölött Németország rendelkezett, ez országban nagyban előmozdították a tengeralattjárók építését. Alkalmazásuk céljából, az osztrák-magyar szövetségestárs a legnagyobb készséggel bocsátotta rendelkezésre kikötőit és tengerészeti segédeszközeit és kiépítette számukra a támaszpontokat. A hadszintérnek nagy kiterjedése a Földközi-tengeren adott nekik szerfölött fontos stratégiai pozíciót. Első sikerükként az angol-francia Dardanella-akció csődjét könyvelhetjük el. De hozzájuk fűzött még magasabb remények is teljesedésbe mentek. És hogy mennyire sikerült megközelíteniük a végső célt, amely a korlátlan tengeralattjáró-harccal elérhető, azt éppen egykori ellenfeleink igazolják legjobban.

  A tengeralattjáró azonban csak egy pengét jelentett, igaz hogy éleset, melynek erős markolatát - amely nélkül nem volna használható - a tengeralattjáró mögött álló és a tengeralattjárót fenyegető támadásokat kivédő flotta képezte.

  Így mindkét rész egymás számára működött. Hogy mily éleslátással fogta fel e kölcsönös támogatás értékét Horthy sorhajókapitány, azt 1917. május 14-én bizonyította be, amidőn a parancsnoksága alatt álló cirkálóval, a "Novará"val, a melléje rendelt "Saida" és "Helgoland" cirkálókkal, "Csepel" és "Balaton" torpedórombolókkal nekilátott az Otrantó-i szorosban kialakult őrvonal felgöngyölítéséhez, tekintet nélkül arra a veszélyre, amely a saját háta mögött fekvő ellenséges flotta-támpontok részéről fenyegette. Néhány elmenekülő hajón kívül sikerült a záróvonalat teljesen elpusztítania. Az ellenség most arra törekedett, hogy túlerejével az utat vissza elvágja előle. Megjelenik a színtéren 2 angol cirkáló (Liverpool típus), 2 Marsala típus, 1 Quarto, 2 Mirabelló típus, és hat Indomito típus.

  Csak, természetes, hogy Horthy sorhajókapitány nem habozott, nem tért ki, hanem egyenesen neki tartott az ellenséges hajóhadnak, hogy hatásos lőtávolságba jusson és onnan végigküzdje a csatát.

  Horthy ezen elhatározását, jóllehet hajói és ő maga is súlyosan megsérültek, siker koronázta, mert ennek az ügyes és semmitől vissza nem riadó tetterőnek az ellenség nem tudott hasonló elszántságot szembe állítani.

  Hogy mennyire menten minden irigységtől ismerték el Horthynak idősebb kartársai is az ő vezéri talentumát, azt a saját szájukból hallhattam, amikor Horthy tettének méltó megjutalmazásaként, az osztrák-magyar flotta élére állíttatott. "Most végre meg van az a férfiú, akire szükségünk van!" Ez az öröm általános volt és fényes tanúbizonyságot tesz arról, hogy mily magasra tartották a tengerésztisztek fegyverük becsületét, azét a fegyverét, amelynek életük munkáját szentelték.

  Bármennyire becsüljük is a békét, nincsen jobb, nincsen biztosabb próbaköve valamely nép férfierényei számára, mint a háború. A háborúban bevált államférfiak, hadvezérek és tengeri hősök nevei fénylő mintaképekként élnek a népek emlékezetében tovább és a tettek embereit hozzájuk hasonlókká igyekeznek nevelni.

  Így Horthy neve is elválaszthatatlanul összeforrt - egy Tegethoff neve mellett - a cs. és kir. haditengerészettel.

  Magyarország kormányzójának, Horthy admirálisnak jutott osztályrészül, hogy magas, felelősségteljes helyen álljon; állás az, amelyre tengerészeti haditetteivel szolgált rá. Mi, Németországban meg vagyunk győződve arról, hogy helyét a bátor magyar nép javának szolgálatában tölti ki és dicsősége ünnepnapján, bajtársi szeretettel szívünkben, azzal a kiáltással üdvözöljük:

ÉLJEN HORTHY!
ÉLJEN MAGYARORSZÁG!

 

* Német admirális. A Császári Haditengerészet parancsnoka a jütlandi csatában.
** Megjelent: Otrantó 1917. május 15. - Az otrantói tengeri ütközet tizedik évfordulójára. Magyar Adria Egyesület, Budapest, 1927. 40-43. o.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat