Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Zsigmond Gábor:
A Monarchia kereskedelmi tengerészetének kialakulása I.

  Dolgozatomban a Monarchia tengerészetének kialakulását, felépítését, valamint fejlődését szeretném nyomon követni az Osztrák-Magyar Lloyd társaság megszűnéséig. Azért eddig a pontig, mert az 1890-es évek elejére már nagyjából kialakult az új dualista állam tengerészeti kereskedelme, ideértve a tengerészeti közigazgatásnak, az állami beavatkozás mértékének megteremtését, valamint nem utolsó sorban a magyar fél tengerészeti politikájának kiformálódását. Utóbbit éppen az Osztrák-Magyar Lloyd társaság1891-ben történt megszűnése is jelzi, annak ellenére is, hogy a magyar kormány által támogatott gőzhajózási társaság, az Adria Magyar Királyi Tengerhajózási Részvénytársaság már a nyolcvanas évek elején megindította első próbajáratait. A kilencvenes évek elejére már egyértelműen belátható volt a magyar kormány által támogatott Adria Rt. tartós működőképessége.

  Az 1891-es évszám a továbbiakban azért is kiemelkedő a Monarchia tengeri kereskedelmének történetében, mert ebben az évben született meg az osztrák és a magyar felek között a piacok egyfajta felosztására irányuló megállapodás, mely már egy új fejezetet nyitott a tengerészet történetében. A nyolcvanas, kilencvenes években létrejött gőzhajózási társaságoknak nagy szüksége volt az állami támogatásokra. Nem csupán az évi szubvenciók, hanem a kikötők állandó, komoly befektetéseket igénylő modernizálása, a nemzetközi bilaterális és multilaterális szerződések megkötése, a tengeri kereskedelmi szakképzés fejlesztése valamint ennek az újdonsült ágazatnak a közigazgatásba való integrálása egyaránt elősegítették a vállalatok gyors ütemű fejlődését. A Monarchia létrejöttével mindezek a térségben addig nem látott mértékben, jóval nagyobb lendületet vehettek.

  A témával foglalkozó modern magyar szakirodalmak száma csekély, a nemzetközi, európai összehasonlítások, valamint az osztrák fél szerepvállalása általában háttérbe szorul. A dolgozat elkészítéséhez ezért zömmel korabeli anyagokat használtam fel, emellett törekedtem az idegen nyelvű munkák mind alaposabb ismertetésére. A Tengerészeti Hivatal és a Kereskedelemügyi Minisztérium tengerészeti anyagai Budapest második világháborús ostroma idején jórészt elpusztultak, így számos forrást magángyűjteményekből kaptam meg.[1]

  A Monarchia kereskedelmi tengerészetének bemutatásakor elsőként a kereskedelmi tengerészet európai változásait vázolom fel, melyek fontos kihatással voltak a Monarchiában bekövetkezett változásokra is, érintve elsősorban a modern vállalatok megjelenését, valamint a vitorláshajózás kárára a gőzhajózás elterjedését. A Monarchia két nagy államalkotó nemzetének tengerparti politikája, s az ebből eredő változások, a kereskedelmi tengerészet kialakulásának problémái, a Monarchia tengerpartjának földrajzi és jogi megközelítése után a Monarchia kereskedelmi tengerészetének felépítésére, a tengerészeti közigazgatás kialakulására térek ki. Az Osztrák-Magyar Lloyd társaság megalakulásának előzményei, működése, majd ilyen néven való megszűnése, valamint az ehhez kapcsolódó szerződések, törvénycikkek bemutatása után lényegesnek láttam még az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság első üzletéveinek rövid ismertetését.

I. Európai háttér

  A kor gyakorlati és elméleti jellegű technikai, gazdasági vívmányai világszerte elősegítették a nemzetközi tengeri kereskedelmi gőzhajózás gyors ütemű fejlődését. A vasutak elvezetése kikötőkhöz, a hajózási eszközök tökéletesítése, az újabb találmányok, az újabb gazdasági elméletek mind hozzájárultak a fejlődés intenzitásához.

  Az ipari forradalom Nagy-Britanniában elvezetett 1840-ben a szabad kereskedelem és a deviza aranyalapra helyezésének bevezetéséig. Franciaországgal 1860-ban a legnagyobb kedvezmény elvét tartalmazva kötötték meg a kereskedelmi szerződést, majd 1870-ben nemzetközi egyezmény született a valuták aranyalapra helyezéséről. Ez a valuták konvertibilissé tételével óriási lökést adott szabad kereskedelemnek.[2] Ezzel a laissez faire gazdasági elmélet egyértelműen uralkodóvá vált Európában. Számos egyéb nemzetközi egyezmény − többek között a postai szerződések, a szabadalmak, áruvédjegyek tárgyában kötött szerződések − tovább segítette a szabad kereskedelem további fejlődését. A smithi, ricardóigazdaságelméleti művekkel szemben a német Fichte, majd Friedrich List művei gyökeresen ellentétes elveket vetettek papírra, az állami beavatkozás lényegéről. Az Osztrák-Magyar Monarchia külkereskedelmére − mint majd látni fogjuk − az angol mellett komoly hatással volt ez a fajta német gazdasági szisztéma is.

  A gazdasági elméletek és egyezmények mellett a technikai fejlődés is nagyban elősegítette a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok fejlődését. A század elején végrehajtott sikeres gőzhajókísérletek után az ötvenes évek végén (1858) az ún. Compound-szerkezet megalkotása adott újabb igazán nagy lökést a tengeri gőzhajózási vállalatok fejlődésének. Az új szerkezet a szénfogyasztást közel harmadával csökkentette, ami jelentős költségcsökkentést jelentett[3]. A nagy, modern tengerhajózási vállalatok is a század közepén kezdték meg üzleti tevékenységüket. Így a később igen nagynevűvé váló Peninsular and Oriental Steam Navigation Company, a Cunard Steamship Company (alapításakor British and North Atlantic Steam Packet Company), majd ez utóbbi komoly észak-atlanti vetélytársa, a Great Western Steamship Company. [4] Hamarosan, 1856-ban a Hamburg-amerikai vonal első gőzhajója, a Borussia is elhagyta a német partokat. Ez és testvérhajója a Hammonia 2026 tonnás gőzösök voltak, 190 osztályutas és 310 kivándorló szállítására voltak berendezve. A későbbi nagynevű brémai Norddeutscher Lloyd 1857-ben indította meg gőzhajójáratait az észak-atlanti vizeken.[5] A francia kormány jelentős összegeket áldozott gőzhajóparkjának növelésére. A Földközi-tenger medencéjében a Messageries Imperiale társaság erősödött meg a század közepére, majd 1861-ben megkezdte üzleti tevékenységét a később igen jelentős francia vállalattá fejlődő Compagnie Génerale Transatlatique.[6]

  Az új cégek gőzhajóikkal folyamatosan háttérbe szorították a hagyományos vitorlásokkal hajózó vállalkozásokat. A harmincas években −alig több mint tíz évvel a Savannah útja után[7] −a gőzhajók tonnatartalma a világtengereken már meghaladta a 30.000 tonnát, 1840-ben pedig megközelítette a 100.000 tonnát. A vitorlások a harmincas években valamivel több, mint 4 millió tonnatartalmat képviseltek, s ez a szám a negyvenes években kezdte túllépni az 5 milliót.[8] Alig húsz év leforgása után a világtengereken a gőzösök tonnatartalma 760.000 fölé, a vitorlásoké 10,7 millió tonna fölé emelkedett.[9] A gőzhajózás térhódítása jelentős volt: a vitorlások ugyan még uralták a vizeket, a gőzhajók növekedése azonban már ekkor intenzívebb volt.

  1869-ben befejeződött a Ferdninand Lesseps tervei alapján még 1857-ben megkezdett Szuez-csatorna építése. A teherszállító hajók kelet-ázsiai és ausztráliai útjai ezzel 30-40 napot rövidültek.[10] Ez újabb óriási lökést adott a gőzhajózásnak. Míg az 1860-as években a világ tengerein a gőzösök tonnatartalma 760.000 fölötti értéket mutatott, 1870-re ez az érték már valamivel túllépte az 1,7 millió tonnatartalmat. A hetvenes évek második felében pedig már Nagy-Britannia egyedül több mint 2 millió tonnatartalommal rendelkezett, mely adat tehát csak a gőzhajókra vonatkozik.[11] A Szuez-csatorna megnyitása mellett a nemzetközi gőzhajózás fejlődést legnagyobb mértékben az amerikai kivándorlás hajtotta előre.

  Ezek után nem meglepő, hogy a hetvenes években egy újabb alapítási hullám jellemző Európában. A brit, francia és német vállatok mellett más országok is megjelentek a tengerhajózásban. Rotterdam és a német kikötők megszaporították amerikai járataikat. Antwerpenben magalakult a Red Star Line, Koppenhágában, a hetvenes években kezdte meg üzleti tevékenységét a Det Forende Dampfkibs Selskab, Hamburgban pedig a Deutsche Dampfschiffart-Gesellschaft Kosmos. Nagy-Britannia és Franciaország újabb, jelentős állami támogatásban részesítette nagy hajózási vállalatait, majd megerősödtek a kisebb olasz, orosz és török vállalkozások, melyekkel a Földközi-tenger térségében komoly konkurenciaharcot vívott az Osztrák Lloyd is, mely a hetvenes években elnyerve a magyar kormány támogatását Osztrák-Magyar Lloyd néven törekedett pozícióinak megerősítésére. Ilyen változások után 1877-78-ban a Föld országainak gőzhajóállománya már 3,6 millió tonnatartalmat mutatott, vagyis a tíz évvel korábbinak közel a dupláját.[12]

  A nyolcvanas években kezdték el építeni a nagy, hatezer tonnás gőzhajókat, majd a kilencvenes években már megjelentek az első, 10.000 tonnát is meghaladó gőzösök. A gőzhajók legnagyobb menetsebessége a század derekán még az óránkénti 14 tengeri mérföld körül mozgott, míg a hetvenes években már 17, a nyolcvanas években pedig 19 óránkénti tengeri mérföld sebességre voltak képesek az újabb gépszerkezetek révén egyre gazdaságosabban üzemeltethető gőzösök.[13] A gőzhajók gyorsasága, tonnatartalma, biztonságosabb üzemeltetése, és így a tengeri áruszállítás kockázatának csökkentése révén a vitorláshajózás fokozatosan kezdett háttérbe szorulni. A Compound-szerkezet helyébe 1882-ben megjelent a "háromszoros", az évtized végére (1890) pedig a "négyszeres expansion" szerkezet. Ezekkel tovább sikerült csökkenteni a kőszénfogyasztást, ami további költségmegtakarításokhoz vezetett. A nyolcvanas években a vitorlások még jelentős forgalmat tudtak lebonyolítani, de a technikai fejlődés már előrevetítette fokozatos kiszorulásukat a nemzetközi tengerhajózásból.

  A nyolcvanas, kilencvenes években egyre fontosabbá vált az amerikai kivándorlás. Az észak-atlanti vonalak jelentősége a fentiek fényében világosan látható. Hamburg, Bréma, Antwerpen, Liverpool, Havre versenyeztek a személyforgalomban. A nyolcvanas évek folyamán Európából több mint ötmillióan vándoroltak ki az amerikai kontinensre. A XIX. század húszas éveiben megindult kivándorlás során a századfordulóig mintegy húszmillió kivándorló hagyta el Európát.[14] Végül tehát a számos tényező mellett nem elhanyagolható ennek szerepe sem.

II. A szűkebb környezet: A Habsburg Birodalom helye a kereskedelmi tengerhajózásban

  A Habsburg Birodalomban az 1848-49-es mozgalmak leverése után indult csak meg a tengeri közigazgatás alapjainak lerakása. Az ötvenes években számos intézkedés történt a tengerészet ügyének előmozdítása érdekében. A legfontosabb kereskedelmi kikötő, Trieszt szép fejlődésnek indult, köszönhetően a már 1832 óta működő Osztrák Lloyd társaságnak is, mely csakhamar a modern gőzhajózási üzletágban is megjelent. Még ezeknél is jelentősebb kormányzati szerepvállalás, és szerteágazó támogatási rendszer figyelhető meg később, az 1867-es osztrák-magyar kiegyezést követően.

  Az európai változások ebben a térségben is a fentiekhez hasonlóan hatottak, a század elején még virágzó vitorlás vállalkozások a század végére tulajdonképpen csaknem maradék nélkül eltűntek. Már 1836-ban megjelentek az Adria vizein az Osztrák Lloyd gőzhajói is, bár ekkor még a vitorlásokat üzemeltető vállalatok fénykorukat élték, sőt ezek java része még a Monarchia létrejöttekor is gazdaságosan működött. Az élesebb változások ebben a térségben csak a nyolcvanas, kilencvenes években zajlottak le, mikor az állami támogatások révén megalakultak a nagyobb gőzhajózási társaságok. Az ez irányú változások tehát hasonlóak voltak az európaihoz. Meg kell említeni azt is, hogy a trieszti Lloyd volt az első komoly tengerhajózási vállalat a térségben, mely nyugati minták alapján jött létre, s nemcsak képes volt talpon maradni, de járatait is lehetőségeihez mérten módszeresen fejleszteni tudta.

  Fontos leszögezni, hogy a térség nem feküdt az európai gazdasági csomópontok számára jelentős hajózási vonalak útjában. Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri kereskedelmének megvizsgálásakor a kezdeti időszakban az osztrák Trieszt kikötőjének forgalmát érdemes kiemelni, ugyanis a kikötőváros tengeri áruforgalma 1867-re elérte a 340 millió forintot.[15] Mindeközben a Monarchia egyéb kikötői igen csekély forgalmat tudhattak maguk mögött, ráadásul azok ekkor még vitorlás vállalatok útján léptek be a nemzetközi kereskedelembe. A Magyarországhoz "corpus separatum"-ként került Fiume, mely később a Monarchia második legnagyobb kikötője lett, az 1867. esztendőben csupán 11,6 millió forintnyi áruforgalmat tudott lebonyolítani.[16]

  Szükséges megemlíteni, hogy a trieszti Osztrák Lloyd magalakulása helyi biztosítótársaságok, tőkések összefogásával alakult meg. Az osztrák kormányzat hathatós és a tengerhajózás számára is érezhető mértékű támogatásokat csak az 1848-49-es mozgalmak leverése után dolgozott ki. Korábban a napóleoni háborúk után pozíciói megerősítésére törekvő Habsburg Birodalom továbbra is szárazföldi hatalom maradt, s természetes, hogy érdekei, és vezetőinek politikai gondolkodása kevésbé mutatott a tengerpart irányába. Immanuel Wallerstein fogalmaival élve a térség nem az ún. "centrumországok" között foglal helyet.[17] Földrajzi fekvése és politikai, történelmi háttere nem is kedvezett annak, hogy a kor gazdasági, kereskedelmi életébe éppen a tengerhajózással tudjon bekapcsolódni. Mindemellett az Osztrák Birodalmon belül is jelentős különbségek voltak a gazdasági és társadalmi berendezkedést illetően. A Lajta egyfajta választóhatárt képezett. A Birodalom tehát a kialakult európai gazdasági rendszer peremén, pontosabban − ismét a wallersteini fogalmakkal élve − "félperifériáján", a Lajtától Keletre fekvő területeket tekintve pedig "perifériáján" feküdt. Az ipari forradalom és az ezzel járó társadalmi átalakulások 50-100 éves késéssel zajlottak le, ráadásul a folyamatok később befejezetlenül záródtak le.[18] Az alapvetően szárazföldi hatalomként elkönyvelt Ausztria tengerészetének ugyanakkor − bár kezdetei kétségtelenül visszanyúlnak a XIX. század elejére, sőt bizonyos értelemben még korábbra is −, a nemzetközi viszonylatban is említésre érdemes megjelenése és látványos fejlődése, immáron a kormányzat szisztematikus támogatásával is csupán az Osztrák-Magyar Monarchia létrejötte utáni időszakban forrott ki. Mindeközben a térség gazdasági struktúrája is jelentősebb átalakulásokon esett át. Meg kell még említeni azonban, hogy az osztrák-magyar kiegyezés előtt egyetlen meghatározó tengerhajózási társaság, az Osztrák Lloyd, s mellette néhány vitorlásvállalkozás már valóban működött, sőt időközönként jelentős üzleti eredményt is elkönyvelhetett magának, de intenzívebb fejlődésük csak a hetvenes évektől tapasztalható, s ez nem is minden esetben a Monarchia politikájának érdeme.

  Az új dualista állam a létrejöttétől számított első néhány évben, jelentékeny mértékben csak az Osztrák Lloyd, majd 1872-től a magyar féllel kötött szerződése értelmében új nevén, az Osztrák-Magyar Lloyd révén vett részt a tengeri kereskedelemben. S noha az 1867:XVI. tc. rendelkezett az osztrák-magyar lobogóról, az mégis csak 1872-től, az Osztrák Lloyd átalakulásának évétől jelent meg.[19] Mindemellett az 1880-as évekig ez a vállalat élvezte a magyar állam elsődleges támogatását is, és 1892-ig viselte az Osztrák-Magyar Lloyd nevet.

III. Az Osztrák Lloyd társaság megalakulása és működése az 1867-es kiegyezésig

  Néhány trieszti biztosító társaság 1832-ben az információk begyűjtésére és értékelésére üzleti központot hozott létre. A gondolat a British Lloyd mintájára, valamint a sikeres Lloyd Français nem sokkal korábbi létrejötte után született meg. A British Lloyd már a XVII. századtól foglalkozott a tengerészettel kapcsolatos hírek begyűjtésével, valamint tengeri biztosítással. Az első tengerészeti újságot 1696-ban Loyd's News néven ez a vállalkozás alapította meg.[20] Nem meglepő, hogy a vizsgált időszakra a legmeghatározóbb és legtekintélyesebb vállalatok közé emelkedett.

  A londoni és párizsi mintára és azok elvei szerint 1833-ban kezdte meg működését Triesztben az Osztrák Lloyd, melyet hét helyi biztosítótársaság hozott létre: Banco Adriatico di Assicurazioni, Azienda Assicuratrice, Banco Illirico d'Assicurazioni, Assicurazioni Generali Austr-Italiane, Banco di Marittime Assicurazioni, Compagnia degli Amici Assicuratori, Societa Orientale d'Assicurazioni.[21] Céljaként az európai és a levantei kereskedelmi hírek begyűjtését jelölte meg, a kereskedők és biztosítók részére. Mindemellett a célok között saját hírlapok, tudósítások, szerkesztése is szerepelt a pontos értesítések miatt, továbbá Trieszt hajóforgalmának figyelése és rögzítése. Kezdetben csak hírszolgálatot tartott fenn, majd 1836. április 20-án az igazgatóság elrendelte a kereskedelmi és tengerentúli értesítések ügyosztálya mellé egy másik, a gőzhajózási osztály felállítását.[22] Ehhez természetesen a megelőző három éves tevékenység, a begyűjtött információk elemzése is hozzásegítette a társaságot, ami elsősorban az indiai kereskedelem Földközi-tenger felé való újbóli közeledését kívánta kihasználni. Az új osztály egymillió forint alaptőkével alakult meg, célja a keleti, levantei kereskedelemben való részvétel volt.

  Az első 1837. április 9-én megtartott közgyűlés a menetrend kialakításáról, a hajók beszerzéséről, és további részvények kibocsátásáról döntött.[23] Az első, Angliában épített gőzös a "Lodovico Arciduca d'Austria" három nap múlva jelent meg az osztrák kikötővárosban. Az Osztrák Lloyd ezzel kezdte meg konstantinápolyi járatait. Még ez év nyarán megérkezett Angliából a "Giovanni Arciduca d'Austria" is, majd a trieszti hajógyárban elkészült a "Conte Kolowrat" és a "Pricipe Metternich" is.[24] Az első üzletév bevételei a levantei pestisjárvány és a több kikötőben, köztük Triesztben is felbukkanó kolera, valamint a szigorú tél ellenére is fedezték a kiadásokat.[25]

  A vállalat kezdetei sikereinek egyik megalapozója volt Karl Ludwig von Bruck báró a társaság 1836 és 1853 közötti vezérigazgatója és egykori alapító tagja. Már az 1848-as események egyik résztvevője volt, majd szerepet játszott az ötvenes évek postai-, tengeri- és kereskedelmi reformjainak kialakításában, a trieszti Tengerészeti Hatóság megalakításában, később 1855-ben a pénzügyminisztériumi tárca irányítója lett.[26]

  A trieszti kikötő fejlesztésének, s egyúttal az Osztrák Lloyd történetének különös jelentőségű eseménye volt az 1838-ra felszerelt hajóépítő telep, valamint 1841-ben a Bécs-trieszti vasútvonal építésének kezdete, melyet 1858-ban adtak át a forgalomnak. 1843-tól jegyezni kezdték a cég részvényeit a bécsi tőzsdén.[27] A társaság 1848-ig szinte töretlenül fejlődött, alaptőkéje megháromszorozódott, alkalmazottainak száma ezer fölé, hajóinak száma húsz fölé emelkedett, hajójáratainak száma megnégyszereződött.[28] Az 1848-i forradalmi események, a trieszti hadizárlat miatt azonban kénytelen volt több vonalat ideiglenesen beszüntetni. A haditengerészet 1849-ben megvette a bérbe adott Imperatore-t és az Imperatrice-t, amiket a társaság csakhamar hasonló nevű hajókkal pótolt.[29] Még ez év április 10-én ünnepélyesen vízre bocsátották Triesztben a Vorwärts nevű gőzöst. A Vorwärts, magyarul "előre", a vállalat jelszava lett.[30]

  1850-ben a Lloyd közgyűlése a társaság harmadik osztályának, az irodalmi-művészeti osztálynak a felállításáról határozott, nem utolsó sorban a tengerészeti ismeretterjesztés érdekében.[31] Az ötvenes évek legelején az osztrák hajózási vállalat a kelet-indiai kereskedelemben kívánt megjelenni. Ezt a forgalmat a Peninsular and Oriental Steam Navigation Company monopolizálta. A Peninsular Bombayben tartott fenn csatlakozó összeköttetést a Brit Kelet-Indiai Társasággal. Az Osztrák Lloyd londoni képviselősége révén 50.000 fonttal járult hozzá az Eastern Steam Navigation Company 1,2 millió font sterlingnyi alaptőkéjéhez. Az osztrák vállalat célja az volt, hogy a Nagy-Britanniába irányuló posta-, áru- és személyszállítás egy részét Trieszten át Németország felé terelje el a Földközi-tengeri útról, ahol Marseilles különösen fontos közvetítő szerepet játszott. A vállalkozás a trieszti központú cég számára teljes kudarcot vallott, ezért a társaság megpróbálta belső reformokkal megerősíteni pozícióit.[32] Miután a San Marco hajógyárat eladták a haditengerészetnek, 1853-ban Hansen mérnök tervei szerint a servolai-öbölben hozzáfogtak egy új hajógyár létesítéséhez.[33]

  A belső reformok ellenére 1854-ben a társaság mérlege első ízben veszteséget mutatott. Ennek korábban nem látható okai is voltak, ugyanis időközben a krími háború kitörése megzavarta a kereskedelmi ügyleteket. Emellett a francia kormány óriási anyagi támogatása révén igen erős konkurenciává vált a térségben a Messageries Imperiale, s ez jelentősen csökkentette a Lloyd mozgásterét.[34] A francia vállat évi államsegélye háromról nyolcmillió frankra ugrott. Mindezek mellett a szén viteldíjának emelkedése is hozzájárult a veszteséges évhez.[35] A hajóstársaság az őt ért veszteségek ellenére is megelégedéssel ünnepelhette 1856-ban a húsz éves fennállását. A tíz évvel korábban 1847-ben 21 hajóval, mintegy 127.052 utast és 6997 tonna árut szállítottak. 1856-ban 61 hajóval 366.167 utazót és 28.400 tonna árut szállított.[36]

  A társaság az ötvenes évek végén elsősorban az adriai pozícióinak megerősítésére törekedett. Új járatok indultak meg a Quarnero-öbölbe, Vegliába, Cigalébe, Lussingrandébe, Castelmuschioba, valamint a dalmáciai vonalon Macarscába. Ezek mellett az olasz kikötők váltak egyre fontosabbá, a vállalat rendszeres hajójáratokat üzemeltetett Bari, Catania, Livorno, Messina, Palermo, valamint Málta kikötőibe. Az adriai mellett a görög járatok fejlesztésére fektettek nagyobb hangsúlyt, így Molfetta, Lagos, Candia, Caneo és Rettimo, illetve Korfu kikötőit vonták be a forgalomba. A szíriai vonalon Caifa kikötője került előtérbe, s a Lloyd hajói megjelentek Adalia és Tripolisz kikötőjében. Nyugati irányba Marseille és Barcelona felé indítottak Triesztből állandó járatokat.[37]

  A következő problémát az 1859-es itáliai háborús konfliktus okozta, még ha a vállalat viszonylag rövid idő alatt ki is heverte a veszteségeket. Komolyabb gondot jelentett, hogy a gőzösök szállítási díjai esetenként alacsonyabbak voltak, mint a vitorlásoké. Ezért a Lloyd is arra törekedett, hogy egy-egy hajót átépíttessen úgy, hogy a hordképesség növelése mellett a hajó sebessége változatlan maradjon. A társaság a konkurenciaharcban csak úgy tudott talpon maradni, ha képes a szállítási díjakat csökkenteni. Ez azonban veszteség nélkül csak a nagy hordképességű hajóknál megoldható.[38] Az 1860-as esztendőben a Lloyd vezetősége nagy ünneplés mellett átvehette a közel 5 millió forintból felépített arzenált, ami két év múlva, 1862-ben meg is kapta első komoly megrendelését a cég első vasból tervezett hajójának elkészítésére. Az Austria nevű hajó elkészítéséhez a szerződés szerint kizárólag az osztrák ipar termékeit használhatták fel.[39] A trieszti Lloyd 1864-ben újra a fekete-tengeri orosz kikötők felé kívánta kiterjeszteni üzleti kapcsolatait. Küsztendzse és Galatz került előtérbe a Duna-torkolatnál. A járatok elsősorban az orosz gabonaexportban vettek részt.[40] Az 1866-ban Olaszország és Ausztria között kitört háborúban a Lloyd szerződésszerűen részt vett a hadsereg szállítási ügyleteiben. Ezúttal komolyabb kár is érte a vállalatot, ugyanis a lissai csatában az Egitto gőzöst parancsnoka kénytelen volt elsüllyeszteni. Az esetért a kormány azonnal kárpótolta a vállalatot.[41]

  A következő évi közgyűlésen több támadás is érte a vezetőséget. A vállalat utóbbi tíz évi mutatói ugyanis kevés fejlődést mutattak. A nemzetközi szállítási tarifák változása, a szénszállítási díjak, a modernizálás lassúsága, az európai kihívásokra való lassú reagálás mind a technikai, mind a gazdasági újításokat illetően igencsak éreztette hatását. Az egyre erősödő konkurenciaharc, az angol, olasz, török hajózási vállalatok térségbeli megerősödése, a háborús időszakok és a járványok ugyancsak hozzájárultak a kedvezőtlen hangulat kialakulásához. A hajók száma az utóbbi tíz évben hatvanötről hatvannégyre csökkent, igaz a tonnatartalom a szállítási díjak által megkövetelt átalakítások miatt 33.755-ről 45.513-ra nőtt.[42] A hajók hordképességére irányuló átalakítási munkálatok tehát ez idáig sikeresek voltak.

IV. Az Osztrák-Magyar Monarchia tengerparti politikája és a kereskedelmi tengerészet alapjainak lefektetése

  A schmerlingi osztrák politika elcsendesülése után az 1867-ben megkötött osztrák-magyar kiegyezés, majd az 1868-as magyar-horvát tárgyalások rendezték és stabilizálták a tengerparti területek jogi helyzetét is. Már a provizórium után az 1865-ben összehívott magyar országgyűlésen felvetődött Fiume és Magyarország kapcsolatának rendezése.[43]

  Az Ausztriával megkötött, és az 1867:XVI. törvénycikkbe foglalt vám- és kereskedelmi szerződés VI. cikke szabályozta a leglényegesebb tengerészeti ügyeket, közöttük a közös lobogó ügyét is: "Mindkét fél kereskedelmi hajói egy és ugyanazon lobogót használnak, mely az eddigi jelvényekkel a magyar korona alatti országok szineit és czimerét egyesiti. [...] A kereskedelmi hajók, tekintet nélkül azoknak, valamint legénységöknek illetőségére, mindazon ügyekben, melyek külföldön való oltalmukra és érdekeik képviseletére vonatkoznak, az ott székelő cs. kir. consulatusoktól és felsőbb vonalban a közös külügyi ministertől függenek. Minden egyéb tekintetben a tengerészeti és kikötői közigazgatás a két államterület mindegyikében, az illető kereskedelmi minister legfőbb vezetése alatt áll, mely lehetőleg összhangzatos módon fog intéztetni. A két fél hajói a két államterület kikötőiben egyenlő bánásmódban részesülnek; mindkét államterület tengerészei mindkét fél hajóin vállalhatnak szolgálatot, és minőségi bizonyitványaik mind a két államterületen egyenlő érvénynyel birnak. [...] Az "Ausztriai Lloyd" czim alatt működő, s mindkét fél forgalmi érdekeit előmozditó nemzetközi, tengeri postaszállitó és hajózási vállalat a külügyi minister vezetése alatt áll, ki az ezen intézetet illető tengerészeti és postaügyeknek a két kereskedelmi ministerrel egyetértőleg fog eljárni. Az ezen vállalatnak szerződésileg biztositott államsegély a külügyministerium költségvetésének egyik részét képezendi."[44] A külföldi konzulátusoknak tehát nagyon fontos szerepük volt a kereskedelmi tengerészet ügyeiben is. Mellettük mind az állam, mind az érdekelt vállalatok alkalmaztak szaktudósítókat is a külföld nagyobb piacain. Feladatuk az adott ország törvénykezését, tengeri áruforgalmát, vámpolitikáját, valamint forgalmi és egyéb illetékekeit vizsgálni. Fontos volt a termények, áruk felvevőpiacának, keresletének felmérése. Működésükről havonkénti, félévenkénti, valamint rendkívüli jelentésekben számoltak be a kereskedelemügyi minisztériumnak. Magyarországon 1891 előtt az ekkor felállított kereskedelemügyi minisztérium helyett a földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi minisztérium volt illetékes ezen ügyekben is.[45] Lényeges volt a külföldi államok konzuli tisztviselőinek tartózkodása Bécsben, Budapesten, Triesztben, Fiumében és egyéb tengerparti kikötőkben is.[46]

  Az 1868. évi "Magyarország, s Horvát-, Szlavon és Dalmátországok közt fenforgott közjogi kérdések kiegyenlítése iránt létrejött egyezmény beczikkelyezéséről" szóló XXX. törvénycikk leszögezte, hogy Magyarország és társországainak közös ügye a törvényhozás, a hadkötelezettség, az udvartartás és számos egyéb mellett a kereskedelmi szerződések, a tengerészeti jog, a kikötők és a hajózás is. A törvény 66. §-a asz alábbiak szerint rendezte és írta körül Fiume helyzetét: "Az előbbi szakasz értelmében Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok területéhez tartozóknak ismertetnek el: 1. Mindazon terület, mely jelenleg Buccari városával és kerületével együtt Fiume vármegyéhez tartozik, Fiume város és kerülete kivételével, a mely város, kikötő és kerület a magyar koronához csatolt külön testet (separatum sacrae regni coronae adnexum corpus) képez, s a melynek, mint ilyennek, külön autonomiájára s erre vonatkozó törvényhozási és kormányzati viszonyaira nézve, Magyarország országgyülése s Horvát-, Szlavon- és Dalmátországok országgyülése és Fiume városa közt, küldöttségi tárgyalások utján, közös egyetértéssel lesz megállapodás eszközlendő."[47] Fiume ügyében hosszadalmas tárgyalások kezdődtek a magyar, horvát és a fiumei felek között. A tárgyalások különösképpen az 1868-as magyar-horvát egyezmény után kaptak nagyobb lendületet. A horvát-szlavón tartománygyűlés a város Horvátországhoz való csatlakozását kérte feliratban az uralkodótól, mire Ferenc József a közös és a horvát-szlavón országgyűlést regnikoláris bizottság felállítására szólította fel. Deák Ferenc, Horváth Mihály, Csengery Antal és a főrendiházi gróf Majláth Antal, valamint a horvát és fiumei küldöttekből Majláth elnökletével megalakult bizottságból több sikertelen tárgyalás után a horvátok kiléptek. A további tárgyalásokat elnapolták, Fiume városát egyelőre a központi kormány, de Fiume vármegyét az autonóm horvát-szlavón kormány igazgatása alá kívánták helyezni. Ezen elvek szerint 1870. március 15-én az országgyűlés döntést hozott arról, hogy a függőben maradt kérdések megoldásáig provizóriumot kell létrehozni. Szóba került a fiumei kormányzó kinevezése és a tengerészeti ügyek ellátásának szükségessége is. Fiume vármegyét a horvát autonóm kormányzat igazgatása alá helyezték. A magyar minisztertanács július végén tárgyalta a provizórium ügyét, és ifjabb gróf Zichy József országos képviselőt jelölte a fiumei kormányzói posztra. Július 28-án a királyi leirat elrendelte a fiumei provizóriumot, és Fiume vármegye horvát-szlavón igazgatás alá helyezését.[48] A város lakosságának növekedése a Monarchia fennállásának idején Budapest után a második leggyorsabb. Lakóinak száma 1869-ben 17.884 fő, 1891-ben 28.494 fő volt, 1910-ben pedig már megközelítette az 50 ezer főt.[49]

  A kiegyezés létrejötte és az azt követő jogi, politikai viták után a szükséges rendezések után a Monarchia tengerpartján négy tartomány alakult ki, mégpedig a Küstenland (Partvidék), Fiume, Horvát-szlavonországok és Dalmácia. Kétségtelenül a legnagyobb forgalmat a küstenlandi Trieszt, valamint Fiume bonyolította le, bár a Monarchia e két nagy kereskedelmi kikötőjének forgalma között is jelentős különbségek voltak. Az osztrák kikötő forgalma, mint arra már többször is utaltunk, lényegesen nagyobb volt Fiume tengeri áruforgalmánál. Ugyanakkor nem elhanyagolható az a tény sem, hogy utóbbinak a fejlődése a kiegyezést követően látványos, és a statisztikai adatok tükrében gyorsabb ütemű is volt, mint Trieszt forgalmának emelkedése.[50] A Monarchia kormányai által támogatott legnagyobb vállalatok ebben a két kikötőben működtek, így világos, hogy a két kikötőváros forgalma számunkra a leglényegesebb. A környékükön elterülő kisebb kikötők, mint Capoidistra, Volosca, Cirkvenica a kisparti hajózásban tűntek fel. Azonban nagy múltú hajózással nem csak a Küstenland tartomány és Fiume rendelkezett, hanem a horvát-szlavón tartomány és Dalmácia is. Előbbi különösen a halászatban tűnt ki, utóbbi területén pedig számos ismert, régi kikötő feküdt. Így például a jelentős olasz hatást magukban hordozó Spalato, Raguza, Zára és Sebenico városok, melyekben fontos vitorlásflották állomásoztak. Zára volt Dalmácia legfontosabb városa, ahol a tartomány igazgatási hivatalai is működtek. A legdélebbi Cattaro nevű kicsiny városka Pola mellett a Monarchia másik fontos haditengerészeti központjává nőtte ki magát. A városban és egész Dél-Dalmáciában jellemző volt − különösen a görög katolikus papok részéről − a szomszédos Montenegró és uralkodója, Nikita fejedelem melletti erős szimpátia, ami kissé bonyolította a helyi politikai és társadalmi életet.[51] Meglepő lehet, de a szegény, ám komoly vitorláshajózási vállatokkal rendelkező tartománnyal Magyarországon többen is foglalkoztak. Thallóczy Lajos jogtörténetileg próbálta igazolni a területnek magyar koronához való tartozását, műveiben a magyar hatásokat és történelmi vonatkozásokat igyekezett kiemelni.[52] Az ugyancsak sokat publikált Havass Rezső már inkább Dalmácia gazdasági kiaknázására fektette a hangsúlyt.[53]

  A Monarchia kereskedelmi tengerészetének megalakulását leginkább a tengerészeti közigazgatás létrehozásától számíthatjuk. A közvetlen előzményeket az ötvenes évektől érdemes megvizsgálni, ugyanis a Habsburg Birodalmat megrázó 1848-49-es mozgalmak leverése után, 1850. május 1-jén kezdte meg működését a trieszti központi tengerészeti hatóság. Ennek ún. tengerészeti felügyelőket rendeltek alá, a velencei tartomány részére Velence, Dalmácia részére Raguza, és a magyar-horvát tengermellék részére Fiume központtal. A következő évben, 1851. január 14-én újjászervezték a kikötői és tengeri egészségügyi szolgálatot, s az ehhez rendelt központi hivatalok ugyancsak a fenti négy kikötővárosban kerültek elhelyezésre.[54] 1853. november 25-én rendelkeztek a gőzhajók biztonságos közlekedéséről, majd az osztrák kereskedelmi miniszter rendelete 1858. szeptember 15-én a gőzgépek mellett alkalmazott gépészek vizsgáztatását írta elő. Ez jelzi az osztrák tengerészet és különösen a gőzhajózás ügyének komolyabb felkarolását is. A biztonságos hajózásról, tengerészeti tisztképzésről, kikötői illetékekről szóló miniszteri, törvényerejű, hatósági rendeletek mellett lényeges az 1863. február 23-án az a minisztériumi rendelet, mely a tengeri hajók összeütközésének elhárítására hozott szabályokról, valamint a hajózási jelzésekre vonatkozó 1859. január 1-jén hozott szabályzat kiegészítésére, megerősítésére hoztak meg.[55] Mindezek a rendelkezések azt is mutatják, hogy az Osztrák Lloyd gőzhajózási részvénytársaság már olyan komoly eredményeket ért el, hogy a gőzhajózás ügyét szükséges volt kormányzati szinten is felkarolni.

  A trieszti császári és királyi tengerészeti hatóság nagyobb központjai az osztrák-illír tengerparton Trieszt mellett, Rovignóban, Polában, Lussinpicolóban voltak, valamint a dalmát tartománybéli Zárában, Raguzában és Meglinében.[56]

  A trieszti tengerészeti hatóság létrejötte után húsz évvel, a kiegyezést követő magyar- horvát tárgyalásokat és a fiumei provizórium létrejötte után, 1870-ben kezdte meg működését a fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság. 1870. október 1-jén Ausztria és Magyarország megegyezett a tengerészeti közigazgatás szétválasztásáról, majd két nappal később, október 3-án megalakult a Magyar Tengerészeti Hatóság.[57] Ez volt a Kereskedelmi Minisztérium, ekkor még a Földművelés- Ipar- és Kereskedelemügyi Minisztérium tengerészeti ügyekben végrehajtó közege. A magyar tengerészeti közigazgatás összes személyi, hajózási, kereskedelmi, műszaki, szakképzési, egészségügyi, vesztegzári ügye ehhez a hivatalhoz tartozott.[58] Felügyelete alá rendelték a tengerészeti kerületekből az alábbi hat révhivatalt is: a fiumeit, a buccariit, a portoréit, a selczeit, a zenggit és a carlopagoit, melyeket révkirendeltségek egészítettek ki. A matinschizzai Magyar Királyi Vesztegintézet ugyancsak a tengerészeti hatóság felügyelete alá tartozott. Mind a trieszti, mind a fiumei tengerészeti hatóság évente adott ki a kereskedelmi tengerészet felépítéséről, helyzetéről ún. tengerészeti évkönyveket.

  Triesztben és Fiumében a tengerészeti közigazgatás hivatalai hasonlóan épültek fel, érthetően gyakorlatuk, működésük semmilyen lényeges eltérést nem mutathat. Fiume elsősorban sajátos jogi helyzete miatt érdemes egy kicsit nagyobb figyelemre. A provizórium után kormányzót neveztek ki a városban, aki különleges jogosítványokkal is rendelkezett tengerészeti ügyekben. A kormányzó ugyanis a Magyar Tengerészeti Hatóság elnöke is volt, amellett, hogy közvetítő szerepet játszott a magyar állam, pontosabban a minisztériumok és Fiume között. Ő képviselte Magyarországot, ő tűzte ki a városi képviselőtestület és a polgármester választását. A kormányzó természetesen főrendiházi tag volt. A kormányzói hivatal viselése óriási költségekkel járt, s a külföldi konzulok és küldöttek előtti reprezentációs költségek méretével a kormányzat is tisztában volt. Fizetésük ellenére néha saját vagyonukat is meg kellett mozgatniuk hivatali ügyeik vitelére.[59] Saját fizetésüket 1870-ben, ötezer forintban, ugyanennyi pótlékban és szabad lakásban állapították meg. Az alárendelt hivatalnokok és a személyzet fizetését a minisztériumok illető rangfokozatának dolgozóinak bérével kellett egyeztetni.[60]

  A nemzetközi tengerhajózásban való megjelenéshez feltétlenül fontos volt a hajók osztályozása. A Trieszti Kereskedelmi és Iparkamara 1858-ban alapította meg a Veritas, hajóosztályozó hivatalt. Ügyeinek vezetésével a kamara egy évente újraválasztott ötfős bizottságot nevezett ki. A bizottságba két főt a biztosító kamarák képviselőiből, három főt a kapitányok, mérnökök soraiból jelöltek. A kamara háromévente műszaki testületet is választott, mely Triesztben vizsgálta, osztályozta a hajókat. Évente "Libro Registro" címmel adták ki azt a "lajstrom-könyvet", melyben minden vizsgált vitorlás és gőzös adatai részletesen szerepeltek, ideértve a kapitány nevét, a hajón elvégzett javítási munkálatokat, a hajók minden paraméterét. Ehhez a kiadványhoz negyedévente pótlékot, kiigazítást jelentettek meg.[61] Később 1912-ben a londoni Lloyd's Register of British and foreign shipping nevű intézettel kötött megegyezése a Lloyd's Register szabályainak teljes átvétele után a Monarchia hajóinak osztályozása könnyebbé vált. A hajótulajdonosoknak ugyanis 1912-ig, tehát a vizsgált időszakban is mindkét intézet vizsgálata szükséges volt az osztályozáshoz, amelyek megszerzése hosszú procedúrát jelentett a hajótulajdonosoknak.[62]

  Mindezek mellett működött a tengerészek segélyezési rendszere is, mely tulajdonképpen a hivatásuk közben elveszett tengerészek lelki üdvéért tartandó misékre adományozott alapból fejlődött. A Szent Miklós testvériség keletkezése a XVI. századra nyúlik vissza. Önkormányzatuk, szabályzataik királyi megerősítést is kaptak, ám ezeket II. József eltörölte.[63] A vallási-kegyeleti jellegű szervezet helyére tengerészeti segélyalapot hozott létre. Az alapok működése felett a tengerészeti hatóság gyakorolta a felügyeltet. Idővel a magyar-horvát tengerparton a fiumei és a zenggi segélyalap állt fel. Szabályzatuk egyforma volt. A tengerészeti segélyalap igazgatására Fiumében a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóságnál központi bizottságot hoztak létre.

(Folytatjuk)


  1 Ezúton is szeretném kiemelni a 2005. februárjában az m/s Balu fedélzetén elhunyt Katona Miklós segítségét.
 
  2 BEREND T. Iván: A modern gazdasági rendszerek "laboratóiuma". In: História (szerk.: Glatz Ferenc) 2004/8. p. 3.
 
  3 KEMÉNY Ödön: A tengeri kereskedelem. Bp., 1906. p. 17.
 
  4 U. ott: p. 20.
 
  5 U. ott: p. 23.
 
  6 U. ott: p. 22- 24.
 
  7 Fulton 1807-ben készítette el első gőzhajóját, mely a Hudson folyón került tesztelésre. Az óceánt 1818-ban szelte át első ízben gőzhajó. A Savannah az utat Savannahból Liverpoolba huszonhat nap alatt tette meg, bár nyolc napig kénytelen volt vitorláit is használni.
 
  8 KEMÉNY: i.m.: p.20.
 
  9 U. ott: p.23.
 
10 U. ott: p. 26.
 
11 KEMÉNY: i.m.: p. 26. ill. p. 30. Nagy-Britannia 1877-78-ban több mint 5,5 millió tonnatartalmat kitevő vitorlásflottával is rendelkezett. (Kemény: p. 30.)
 
12 KEMÉNY: i.m.: p. 29-30.
 
13 U. ott: p. 30.
 
14 U. ott: p. 31.
 
15 U. ott: p. 26.
 
16 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). 1855. Fiume.
 
17 WALLERSTEIN, Immanuel: A modern világgazdasági rendszer kialakulása. Bp., 1983.
 
18 BEREND T. Iván - SZUHAY Miklós: A tőkés gazdaság története Magyarországon 1848-1944. Bp., 1973. p. 120-122.
 
19 KÁDÁR Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Bp., 1976. p. 38.
 
20 U. ott: p. 17.
 
21 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 4.
 
22 U.ott
 
23 U.ott: p. 6-7.
 
24 U.ott: p. 7.
 
25 U.ott: p. 9.
 
26 WINKLER, Dieter - MAYER, Horst F.: In allen Häfen war Österreich-Die österreichisch-ungarische Handelsmarine. Wien, é.n. p. 28.
 
27 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 12-14.
 
28 U.ott: p. 18.
 
29 U.ott: p. 23-25.
 
30 WINKLER - MAYER: i.m.: p. 56.
 
31 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 25.
 
32 U.ott: p. 28.
 
33 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 27-31.
 
34 KEMÉNY: i.m.: p. 22.
 
35 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 32-33.
 
36 U.ott: p. 38.
 
37 KEMÉNY: i.m.: p. 24.
 
38 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 42-49.
 
39 KEMÉNY: i.m.: p. 24-25. ill. Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 48.
 
40 KEMÉNY: i.m.: p. 25.
 
41 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886. p. 53.
 
42 U.ott: p. 54-56.
 
43 BOROVSZKY-SZIKLAY: i.m.: p. 78.
 
44 Corpus Iuris Hungarici. 1867:XVI.tc.
 
45 KEMÉNY: i.m.: p. 88-89.
 
46 Magyar Tengerészeti Évkönyv az 1891-iki évre I. kötet. Fiume, 1891. p. 65-78.
 
47 Corpus Iuris Hungarici. 1868:XXX. tc.
 
48 BOROVSZKY-SZIKLAY: i.m.: p. 85-89.
 
49 FRIED Ilona: Fiume, 2004. p. 9-10.
 
50 Lásd: 3. számú melléklet.
 
51 THALLÓCZY Lajos: i.m.: 1882. p. 69-74.
 
52 THALLÓCZY Lajos: Magyarország és Raguza. Bp., 1888.
 
53 HAVASS Rezső: Dalmáczia és a magyar ipar, kereskedelem. Bp., 1903.
 
54 KÁDÁR: i.m.: p. 37.
 
55 U. ott: p. 38.
 
56 Magyar Tengerészeti Évkönyv az 1891-iki évre I. kötet. Fiume, 1891. p. 122-130.
 
57 DUBROVIĆ, Ervin (főszerk.), Riječka luka. Rijeka. 2001. p. 344.
 
58 SOLYMÁSY Endre: Kereskedelmi tengerészetünk és a tengeri halászat az ezredéves országos ki- állításon. Bp., 1896. p. 4-5.
 
59 FRIED: i.m.: p. 89-90.
 
60 BOROVSZKY-SZIKLAY: i.m.: p. 88.
 
61 Magyar Tengerészeti Évkönyv az 1891-iki évre. I. kötet, Fiume, 1891, p. 132.
 
62 KÁDÁR: i.m.: p. 64.
 
63 U. ott: p. 65-67.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat