Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Zsigmond Gábor:
A Monarchia kereskedelmi tengerészetének kialakulása II.

V. A magyar tengerhajózás problémái és a fiumei kikötő

  A magyar tengerhajózás ügye az 1867-es kiegyezést követően került előtérbe. Fiume helyzetének 1870-ben történt rendezése után hozzáláttak a magyar tengerészeti igazgatás alapjainak lefektetéséhez. Fiume kikötőjének létesítményei ebben az időben csak a vitorlások és a kicsiny part menti gőzhajók kiszolgálására voltak alkalmasak. Ebből adódóan a forgalom igen csekély volt.

  Az első külföldi - nem osztrák - hajó csupán 1866-ban érkezett Fiumébe. Az angol hajót a következő négy évben mindössze egyetlen honfitársa követte, tehát 1870-ig az osztrák hajókon kívül mindössze két angol és egy török gőzhajó vetett horgonyt a fiumei kikötőben.[1] A fiumei hajólajstromban, 1871-ben csak egyetlenegy 95 tonnás gőzös szerepelt, mellette pedig 165 hosszújáratú, 7 nagyparthajózású vitorlás 927 tonnával és 214 kisvitorlás, 2843 összes tonnatartalommal.[2] Fiume tehát 1871-ben még midig elsősorban a vitorlás hajókkal bonyolított le áruforgalmat. Ebben az évben 234 gőzös érkezett Fiumébe, melyek mintegy 3,2 millió forint értékű import árut raktak ki. Mindeközben a rakománnyal távozott 254 gőzhajó mindössze 150 ezer forint értékű árut vitt ki. Ugyanekkor a kikötőbe 1640 vitorlás érkezett, melyek zöme - számszerűleg 1057 hajó - osztrák és magyar állampolgárok tulajdonában volt, 523 hajó pedig olasz lobogó alatt érkezett. A vitorlások mintegy 5 millió forint értékű árut szállítottak Fiumébe. Rakománnyal 1130 vitorlás távozott 4,2 millió forint értékű áruval. Vagyis amíg a gőzösök összes forgalma 3,35 millió forintot tett ki, a vitorlások összforgalma 9,2 millió forint volt.[3]

  A kiegyezés évében a forgalom alig haladta meg az 1,0 millió métermázsát. Ettől kezdve lassú emelkedésnek indult, a hetvenes évek elején elérte az 1,6 milliót. A kikötői építkezések után 1874-től folyamatosan 1,8 millió métermázsa fölötti volt Fiume tengeri áruforgalma. A forgalom volumene a hetvenes évek elejétől indult lassú emelkedésnek, majd nagyobb ugrás 1879-80-tól mutatkozik, amikor 3,0 millió métermázsa körüli volt a magyar kikötő áruforgalma. Ez annak is köszönhető, hogy a magyar kormány ekkor már a Glynn-féle angol tengerhajózási vállalattal is szerződésre lépett a magyar gabona angliai piacokra szállítása érdekében. A magyar kormány támogatásával létrejött Adria részvénytársaság megalakulásának köszönhetően 1882-ben 4,4 millió, 1883-ban 5,8 millió, és 1884-ben már 6,3 millió métermázsára nőtt a kikötő tengeri forgalma.[4]

  Mindeközben Trieszt áruforgalmának értéke 1855-ben 280 millió forintot mutatott, ez a szám 1867-re 340 millióra szökött.[5] Fiume áruforgalma a kiegyezés évében 11,6 millió forintot tett ki, majd látványos növekedés eredményeképp 1884-re elérte a 68,2 millió forintot.[6] Fiume forgalmának növekedése tehát láthatóan gyorsabb ütemű volt. Ennek fent említett okai mellett azt sem szabad elfelejteni, hogy Trieszt már 1855-ben is viszonylag modern kikötővel rendelkezett, Fiume kikötőjét pedig csupán 1870 után modernizálták és tették alkalmassá nagy forgalom lebonyolítására. Fiume a nagy gőzhajókkal folytatott forgalom lebonyolítására korábban nem volt alkalmas, amint azt feljebb láthattuk, 1866 és 1870 között mindössze két angol és egy török gőzös érkezett ide. Fiume tehát a modernizációt követő nemzetközi tengeri gőzhajózásba való bekapcsolódása folytán, szükségszerűen gyorsabb ütemben fejlődött a kiegyezés után, mint az ekkorra már jelentős kikötővárossá emelkedett vetélytárs, Trieszt.[7]

  Láthatjuk, hogy a külföldi gőzhajózási társaságok hajói a hetvenes évekig nem érintették Fiumét. Az 1871-ben Fiumébe érkezett 234 gőzösből csak egy volt angol, a többi osztrák tulajdonban volt.[8] Az idegen lobogójú gőzhajók száma tíz év múlva, 1880-ra sem érte el a százat.[9] A magyar kormány által befektetett több millió forint megtérülését nem igazán szemléltették az adatok, a kor szakemberei elégedetlenek voltak a számokkal. Ekkoriban kezdte meg röpiratainak tucatját írni e tárgyban Havass Rezső, majd Thallóczy Lajos, később Keleti Károly és Gonda Béla irányította a figyelmet Fiumére.

  A kikötő fejlesztésére készült tervek véleményezésére a magyar kormány 1871-ben a marseilles-i kikötő építkezési vezetőjét, a francia Hilarion Pascal-t kérte fel. A kikötőfejlesztés munkálatait később Hajnal Antal a Magyar Tengerészeti Hatóság főmérnöke koordinálta.[10] Az 1871. évi XIX. törvénycikk meghozatala után az építkezések óriási lendülettel indultak meg. "A fiumei kikötő kiépitéséről és az ezen czélra 1871-re megajánlott póthitelről" szóló törvénycikk a következőképp rendelkezett: "1. § A fiumei kikötő kiépitésére nézve előterjesztett tervek elfogadtatván, az e czélra szükséges összes költség 13. 120,000 forintban állapittatik meg, - az épitkezési kiadások fedezésére az 1871-ik évre póthitelképen 1. 000,000 forint szavaztatik meg. 2. § A fiumei kikötő épitési költségei állósitott adósság által fedeztetnek. Addig is, mig ezen kölcsön megkötése iránt külön törvény intézkedik, felhatalmaztatik a pénzügyminister, hogy az 1871-re megajánlott 1. 000,000 forintot előlegezze."[11]

  A korábban Fiume Magyarországhoz kerüléséért harcoló, nagy tekintélyű Giovanni Ciotta 1871-ben Fiume polgármestere lett, és az építkezések irányítására jól működő építési hatóságot hozott létre.[12] A fejlesztések óriási anyagi befektetésekkel indultak meg, még 1873. június 25-én a Szentpéter-fiumei, október 23-án pedig a Károlyváros-fiumei vasútvonal átadása is megtörtént.[13] A pályaudvar épülete azonban csak 1891-re készült el, addig egy fából épített ideiglenes állomás állt a helyén. Épületének terveit Pfaff Ferenc, a szegedi, debreceni, zágrábi állomás tervezője készítette el.[14] A vasútvonal kiépítése elsőrendű fontosságú volt, hiszen Magyarország belső területeit kötötte össze a kikötővárossal, lehetővé téve az ország áruinak, elsősorban gabonájának elszállítását a tengerig, s onnan tovább a külföldi piacokra. Fiume és Trieszt vasútvonalain alkalmazott eltérő tarifák azonban komoly hátrányt jelentettek a lassan formálódó magyar tengerhajózásnak. Míg 1880-ban 100 kilogramm gabona után a Budapest-Trieszt közötti, 619 kilométeres vasútvonalon 169,6 koronát kellett fizetni, addig a Budapestről Zákányon át Fiumébe tartó 583 kilométeres vasútvonalon 181,5 koronát.[15] Emellett a hatvanas évek elején megépített Budapest-Pragerhof és Sissek-Steinbrück vonalakon át nagyszámú magyar agrártermék és faanyag került Triesztbe, mely Fiume áruforgalmának csökkenésében is tetten érhető.[16] A fiumei kikötő áruforgalma csak a hetvenes években kezdett emelkedni. Ekkor 14-18 millió forint között mozgott, s 1873-ban, első ízben meghaladta a 20 millió forintot, igaz ekkor még nem tartósan.[17] A vasútépítkezések egyébként a Trieszt és Fiume közt fennálló versenyt tovább fokozták, a két kikötő fejlesztése egyre nagyobb figyelmet igényelt. Ezt idejében belátta a budapesti kormány is, így jelentős összegeket áldozott a magyar tengerhajózás és Fiume fejlesztésére.

  Még 1872-ben megkezdődött, és 1879-re befejeződött a 170 méter hosszú Szapáry-rakpart, a 65 méter hosszú Egészségügyi-rakpart, valamint a 150 méter hosszú és 80 méter széles Zichy-nyelv megépítése. Közben lényegesen meghosszabbították a Mária Terézia mólót is. Az építkezések méretét jelzi, hogy 1873-1888 között kb. 10 millió tonna követ és földet mozgattak meg.[18] A költségek 1873-1889 között 14 millió forintot tettek ki, a hajózási társaságok szubvencióit, és a hajóépítési járatsegélyeket is ideértve.[19] A fejlesztésekről az 1873-as bécsi világkiállításon láthatott bemutatót a nagyközönség, ahol az épülő kikötő modelljét is kiállították.[20]

  Szólni kell még arról, hogy a magyar tengerészeti közigazgatás kiépítésével Magyarországnak meg kellett teremteni a kereskedelmi tengerészképzést is. 1870. július 28-án más fiumei iskolákkal együtt a tengerészeti főtanodát is kivették a horvát igazgatás alól. A hivatalos átadás november 29-én történt meg gróf Zichy József fiumei kormányzó jelenlétében. Ezzel egy időben Zamara Róbert lett az új igazgató, akinek igazgatósága idején a Nauticát a Tengerészeti Hatóság épületében helyzeték el. 1871. novemberében Zamarát a tengerészeti hatósághoz titkárrá nevezték ki, igazgatói székét gróf Domini Vince (Comte de Domini Vince) foglalta el, egészen 1893-ig.[21]

  Fiumében több gyár is felépült, melyeknek a tengeri kereskedelemben megjelenő árukra alapozta meg működését. 1881-ben a kőolajkikötővel együtt hozták létre a kőolaj-finomító gyárat. A Rizshántoló és Rizskeményítő Gyár már 1861-ben felépült, ami a kilencvenes évekre a Monarchia legnagyobb ilyen jellegű üzeme lett.[22] Fiume dohányüzeme a millennium idején már mintegy ezerötszáz főt foglalkoztatott.[23] A tengeren szállított áruk között megtalálhatjuk a papírgyár alapanyagait, az exportáruk között pedig a keményítő- és cukorgyár termékeit. Az áruk fontos állomása volt a Punto Franco, a szabadkikötő. Ez azért lényeges, mert Fiume szabadkikötői státusa Trieszt hasonló helyzetével együtt megszűnt az 1891-es év folyamán. Ez azt jelentette, hogy az állam alkalmazza vámtételeit, illetékeit a két kikötő egész területén, kivéve a Punto Franco területét.[24] Az 1891. évi XVIII. törvénycikk az alábbiak szerint rendelkezett Fiume szabad kikötő területének az osztrák-magyar vámterületbe való bevonásáról: "1. § Fiume szabad kikötő területe 1891. évi julius hó 1-ével az osztrák-magyar vámterületbe olvad be. Ezen naptól kezdve Fiuméban és ennek eddig a vámterületből kizárt környékén hatályba lépnek a határvámjövedékre vonatkozó mindazon törvények és rendeletek, melyek azon időben a magyar korona országainak egyéb területén is érvényesek lesznek. 1891. évi julius 1-sejétől kezdve vámköteles árúk Fiume és a vele határos községek területére vámmentesen csakis bizonyos, a birodalmi tanácsban képviselt királyságok és országok kormányával egyetértőleg rendeleti uton megjelölendő, ezentul is vámkülzetnek tekintendő elkülönitett helyeken leendő raktározás vagy feldolgozás czéljából, ezeken kivül pedig csak vámhivatali ellenzár, illetve ellenőrzés alá helyezett köz- és magánraktárakba lesznek behozhatók."[25]

  Fiumének a provizórium kezdetétől 1891-ig három nagy formátumú kormányzója volt. Az első kormányzó 1870-72 között gróf Zichy József, akinek 1872-ban történt földművelés-, ipar- és kereskedelemügyi miniszterré való kinevezése után gróf Szapáry Géza foglalta el a kormányzói széket, és vele a tengerészeti hatóság elnökségét is. Több mint egy évtizedes kormányzósága 1883-ig tartott. Őt egy ugyancsak közel egy évtizedig tartó kormányzósági ciklussal gróf Zichy Ágost követte. Elődjéhez hasonlóan ő is viselte egyidejűleg a fiumei pénzügyi igazgatói tisztet. Olyan hosszú ideig, mint Szapáry, vagy Zichy Ágost a "fiumei és magyar-horvát tengerparti kormányzó" tisztségét a jövőben senki sem töltötte be. Utódaik gyakran évente váltották egymást.[26]

  A hetvenes évek elején Fiume kiépítéséért a magyar kormány komoly áldozatokat hozott, azonban a tengerhajózás ügye érdemben nem sokat haladt előre. Ugyan kinevezték a kormányzót, létrehozták a tengerészeti hatóságot, és megteremtették a tengerésztisztképzés lehetőségeit, de magyar tengerhajózási vállalatokról a hetvenes években még nem beszélhetünk. Azonban a tengeri kereskedelemben szereplő árukra alapozva további gyárak, üzemek jöttek létre. Belátható, hogy Fiume fejlesztésére a magyar kormány sokat áldozott ugyan, de a kor kritikusainak igaza volt abban, hogy ezzel a tengeren még nem jelenetek meg magyar hajók, s a kikötői forgalom sem nőtt a befektetésekkel arányos ütemben. Ennek okai között olyan tényezőket kell keresni, melyek rávilágítanak arra, hogy a magyar tengerhajózás alapvető munkálatait egyidejűleg több irányban kellett megindítani. Egyrészről a kikötőfejlesztés, a vállalkozások támogatása, másrészről a tengerészet közigazgatási rendszerének felállítása volt elsőrendű feladat. A vállalatok, a flotta és a megfelelően képzett szakértőgárda felállítása egyelőre váratott magára. Külön problémát okozott a nemzetközi tengeri kereskedelemben való járatlanság, a tapasztalatok hiánya. Nem csupán kormányzati és politikai téren, de a hajósvállalkozások legtöbbje számára is merész, kockázatos és emellett tőkeigényes vállalkozás volt a nemzetközi tengerhajózásban való részvétel.

  Kimondható tehát, hogy a magyar fél részéről rendszeres hajózási összeköttetések létesítése, profitábilis vállalkozások beindítása ilyen alapvető feltételek hiánya mellett elképzelhetetlen volt. A magyar fél számára legkedvezőbb lehetőségként, az egyre jelentősebb vállalattá növekvő Osztrák Lloyddal való szerződéskötés kínálkozott, amire 1871-ben került sor.

VI. Az Osztrák-Magyar Lloyd fennállásának évei

  A kor gazdasági szakemberei hamar rádöbbentek arra, hogy Németország gazdaságpolitikája káros lehet Magyarországra nézve. A különösképpen az 1870-es évek közepétől egyre nyomasztóbb német védővámos politika megnehezítette a magyar áruk nyugati exportját. Elsősorban a magyar malomipar és a szeszgyártás volt érdekelt újabb lehetőségek keresésében. Németországban a magyar külkereskedők nagy bevételektől estek el, szükség volt tehát újabb piacokra.

  Andrássy Gyula közös külügyminiszteri székének elfoglalása után négy nappal az Osztrák Lloyddal 1871. november 18-án új postaszerződét kötött Szlávy József, a magyar királyi földművelés-, ipar- és kereskedelmi miniszter egyetértésével.[27] A szerződés kikötötte, hogy ezt követően minden olyan intézkedés, mely a szerződésben és a hozzá csatolt és kiegészítő részét képező jegyzőkönyvben a közös külügyminiszterre bízatott, a magyar királyi földművelés-, ipar- és kereskedelmi miniszternek az 1867:XVI. tc. által kikötött egyetértésével történjék. A szerződés szövegét és a közös külügyminisztériumnál Bécsben 1871. november 18-án készült, a szerződés kiegészítő részét képező jegyzőkönyvet a magyar parlament is jóváhagyta, s az 1872. évi XXVI. "az "osztrák-magyar Lloyd" gőzhajózási vállalattal a tengeri postaszolgálat ellátása iránt kötött szerződésről" szóló törvénycikkben megörökítette. A szerződés értelmében az Osztrák Lloyd felvette az Oszták-Magyar Lloyd nevet. A hat évre kötött szerződés a szubvenció mértéke mellett, egyes járatok eltörléséről, valamint a Fiume érdekében végrehajtott menetrend-módosításról is szólt. Mindemellett az osztrák fél vállalta, hogy a Trieszt-bombay-i évi tizenkét járatért 190.000 forint államsegélyt biztosít a társaságnak, s kötelezettséget vállalt a szuezi csatorna-illeték megtérítésére.[28] Az átalakult Lloyd 1872-ben hatvanhárom gőzhajóval rendelkezett, melyek 64.535 tonnatartalmat és több mint 13 millió forintot képviseltek.[29]

  Még Elio Morpurgo elnökségének idején 1869-ben befejeződött a Szuez-csatorna építése.[30] A csatorna megnyitására Ferenc József társaságában az Osztrák Lloyd összes igazgatótanácsosa elutazott. Miután a brit kormány 50%-kal megemelte a Peninsular társaság szubvencióját az indiai postajáratokra, a vállalat hajói hetente indultak Indiából. Az Osztrák Lloyd is megszaporította járatait a térségbe. A Pensinsular azonban a Közel-Kelet piacait sorra megszerezte, s óriási versenyt támasztott, emellett pedig a török tengerhajózási cégek is igyekeztek kihasználni a Szuez-csatorna nyújtotta előnyöket. A konkurens cégek térhódítása mellett újabb gondot jelentett, hogy a vállalat hajógyárát lekötötték a javítások és a korszerűsítések.[31]

  A társaság első igazán sikeres éve 1875-ben volt, amikor hajói részt vettek a török hadsereg gabonaellátásában, s ezzel megjelentek a Perzsa-öböl vizein. Ez, valamint az 1873-ban felvett hárommillió forintos kölcsön nagy segítség volt az egyre erősödő angol, olasz, francia konkurenciával küzdő társaság számára.[32] Az 1877-es török-orosz konfliktus ellenére a vállalat hajói teljesíteni tudták az előírt járatokat. Az 1878-as év azonban újabb problémákat hozott. Ciprus mellett elsüllyedt a Sphinx nevű gőzös. Majd július elsején nagy változást hozott a Magyarországgal kötött új szerződés, mellyel a magyar fél megtagadta az indiai járatokhoz való hozzájárulást, s a továbbiakban csak a középtengeri, vagyis a Földközi-tengeri szolgálatra adott támogatást.[33] Magyarország évi 533 ezer forint szubvenciót juttatott a Lloydnak, ám a vállalat nem tudta kielégíteni a magyar igényeket, ezért a magyar kormány tárgyalt egy liverpooli vállalattal is.[34] A probléma gyökere abban keresendő, hogy a magyar áruk elsősorban a gabonaneműek, a mezőgazdasági és élelmiszeripari áruk, a magyar liszt és a szeszipari áruk elsődleges felvevőpiacai pedig nyugat-európában voltak, s a Lloyd sokkal inkább a keleti kereskedelemben volt érdekelt. Érthetően nem tudta kielégíteni a magyar igényeket, s mindemellett az orosz gabonaszállítási ügyletek jelentős bevételt hoztak a vállalatnak, ami természetesen konkurenciát jelentett a magyar malmoknak. Így a magyar kormány a Glynn-féle liverpooli hajózási vállalattal szerződést írt alá, melynek értelmében a magyar állam a Fiume-liverpooli járatok havonkénti megindításáért 21.000 forintot fizetett. 1877-ben meg is indultak a járatok, és 1878-ban már csaknem hatmillió forintos összforgalmat értek el.

  Magyarországon több vélemény is hangot kapott a magyar kormány és a Lloyd közötti szerződés ellen. Röpiratok tucatját született ekkoriban az önálló magyar tengerészet megteremtése, a fiumei kikötő jobb kihasználása érdekében, valamint a Lloyddal kötött gazdaságilag és pénzügyileg előnytelen, sőt sokak szerint az önálló magyar tengerhajózást egyenesen lehetetlenné tevő szerződés ellen. Lukács Bélának az állandó pénzügyi bizottság tagjának képviselőházi beadványa összegzi legjobban a véleményeket: "A Lloyd gőzhajózási vállalatnak subventionálása Magyarország szempontjából, Magyarország érdekeit tekintve, alig egyéb egy luxuskiadásnál. A kormány indoklásában mindenekelőtt politikai indoklásból ajánlja a Lloyd-szerződés elfogadását, kiemeli továbbá azon szolgáltatásokat, melyeket e gőzhajózási vállalat a posta-szolgálat közvetítése által tesz és csak utolsó sorban emeli ki azon kereskedelmi érdekeket, melyek e társulat segélyezése mellett szólnak. Alulirott az indoklást mindenekelőtt kénytelen megfordítani s a kereskedelmi érdekre fektetni a fősúlyt, mert politikai érdekek első sorban ott fejlődnek s postaközlekedésre is ott van szükség, hol már egy bizonyos kereskedelmi forgalom létezik. A mely országokhoz nem fűznek minket anyagi és kereskedelmi érdekek, ott sem politikai actióra és tüntetésre, sem postai közlekedésre nincs szükség.[...]. A Lloyd hajói osztrák iparczikkeket visznek ki a keleti piacokra s orosz gabonát hoznak vissza azt osztrák piaczokra; kelendőséget szereznek tehát az osztrák gyártmányoknak, és versenyt teremtenek az osztrák piaczokon, a magyarországi nyersterményekkel szemben."[35] Ugyanekkor írta Havass Rezső az alábbiakat az Ellenőr című lapban: " A fiumei kikötő legnagyobb része elkészült. Sőt némi ideje van már, hogy képessé lőn téve ugy nagyszámu, valamint a legmélyebb járatú hajók befogadására. Milliókat áldozott az ország e czél elérés végett. - Elértük azt. Fájdalommal tapasztaljuk azonban, hogy eredményt, melyet hazánk kereskedelmére és iparára nézve e kikötő-építésnek szülnie kellett volna - nem látunk."[36] A panaszosan induló írás végül egy magyar tengerhajózási vállalat létrehozása, az önálló magyar tengerészet megteremtése mellett érvel. Szerinte a magyar lisztkivitelt - mely ez idáig a trieszti kikötő fő tárgyát képezte - Fiume felé kell terelni. A liszt és a fa kivitele pedig, igaz szerény kezdetekkel, a biztos francia, brit és brazil piacokra és állami támogatásra alapozva elégséges lenne egy magyar vállalat megalakításához.[37] Ezen utóbbi tervek még várattak magukra, igaz már csak két-három évet. Hasonlóképpen Fiume érdekében jelentette meg cikkeit Keleti Károly is, a téma egyik legnagyobb szakértője. Ő azonban az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság megalakítása utáni első években írta műveit.

  Az 1880-as évek végén Magyarországon újra komolyabban kezdtek foglalkozni azzal, hogy felmondják a Lloyddal kötött szerződést. Ekkora már néhány éve működött a magyar állam által támogatott, önálló magyar tengerhajózási vállalat, az Adria részvénytársaság, aminek további fejlesztése mellett sokan kardoskodtak. Az egyre erősebb külföldi konkurencia mellett a török kereskedelmi tengerészet fejlesztéséről érkező hírek is egyre nyugtalanítóbbak voltak. A kikötői illetékek, díjak általános növekedését a fuvardíjak növekedése nem tudta ellensúlyozni. A magyar szakértőknek további gondjai voltak azzal, hogy a dalmát vizeken a Lloyd hajói számos kisebb kikötőt csak a postaforgalom közvetítése céljából látogatott, ezért az itteni forgalomban, s általában a kisparthajózásban kicsiny vállalatok, vagy magánvállalkozások kezdtek teret hódítani maguknak. Időközben további nemzetközi változások is beálltak, melyek közül az egyik leglényegesebb az angliai kőszén árának emelkedése. Egy ismeretlen szerzőtől származó röpirat szerint, ha a kőszén ára az 1888. évi szinten megállna, a Lloydnak ez így is évi 200 ezer forintnyi többletkiadást jelent, miközben a kormánnyal való tárgyalások a további kormányzati engedményekről lassan haladtak előre.[38] A távol-keleti áruforgalomban a kivitel aránya továbbra sem változott, miközben az ottani árak megváltoztak, például az indiai ezüst árának csökkenése érintette a társaság ügyleteit is. Ebben a helyzetben a nyolcvanas években csak az Imperator és az Imperatrix gőzösök építése közel hárommillió forintot vitt el, igaz a nagy hajók megépítése a haditengerészet érdekeit is szolgálta.

  Velence, helyzeténél fogva, Trieszttől hódított el piacokat, s az olasz tengerhajózási vállalatok is egyértelmű versenytársaivá váltak az osztrák vállalatnak. A Societa Generale Italiana a nyolcvanas évek végén a középtengeri szolgálatban több mint kétszer annyi támogatásban részesült, mint az Osztrák-Magyar Lloyd. Sőt, a térségben további konkurensnek számító Peninsular and Oriental Steam Navigation Company középtengeri szolgálatra kapott állami szubvenciója és a francia Messageries Maritimes ugyancsak több állami támogatást kapott.[39] Megállapítható tehát, hogy valamennyi konkurens vállalattal szemben az Osztrák-Magyar Lloyd kapta a legkevesebb állami támogatást. A tengerentúli kereskedelemben hasonló volt a helyzet. A legközelebbi és legfőbb vetélytárs az olasz Navigazione Generala Italiana 1885-ben 85 hajóból álló, mintegy 106.063 bruttó tonnát kitevő flottája 1889-ben már összesen 157.020 bruttó tonnatartalmat kitevő 103 hajóból állt. Közben az Osztrák-Magyar Lloyd hajóállománya ugyanebben az időszakban 83 hajóról 79 hajóra csökkent, s az összes bruttó tonnatartalom négy év alatt 115.720-ről csupán 125.638-re növekedett.[40]

  A rossz, vagy megkésett kormányzati döntések nagyban hozzájárultak a társaság kedvezőtlen helyzetéhez. A túlzott állami beleszólás nem egyszer a részvények kedvező időben történő kibocsátását is meggátolta olyan módon, hogy a kormányzati döntés csak több hónapos késéssel született meg, amikorra az előnyös pénzügyi lehetőségek már kevésbé voltak adottak.

  A magyar kormány időközben az 1889:XVIII. törvénycikkel a korábbi közmunka- és közlekedésügyi minisztériumot átszervezte.[41] A minisztérium élén álló Baross Gábor nagy szakértelemmel fogott hozzá többek között a hajózás fejlesztéséhez is. A komoly gondokkal küszködő Lloyd egyre nagyobb anyagi követeléseit visszautasította, és az önálló, magyar tengerhajózás megteremtése mellett kardoskodók közé állt. A Szapáry Gyula vezette magyar kormány 1891-ben az Osztrák-Magyar Lloyd további anyagi támogatásának megszűntetéséről döntött. Az 1891. május 12-én a gróf Kálnoky Gusztáv közös külügyminiszter, és az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási vállalat közt megkötött egyezmény az 1888. évi március 19-én megkötött hajózási és posta-szerződést december hó 31-ével hatályon kívül helyezte, majd az 1891:XXIX. törvénnyel a magyar parlament is elfogadta.[42] A társaság kivette nevéből a magyar jelzőt, s Osztrák Lloyd néven folytatta tevékenységét. A magyar parlament által meghozott következő törvény, az 1891:XXX. törvénycikk már az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság újabb állami támogatásáról rendelkezett.

  Ezzel párhuzamosan az osztrák és a magyar kormány között tárgyalássorozat indult meg. A két kormány saját gazdasági érdekeit szolgáló hajójáratok üzemeltetése tárgyában kezdeményezett párbeszédet. Magyarország gazdasági, főleg kiviteli érdekei túlnyomórészt a Nyugat-Európába induló járatok fenntartását követelték meg, Ausztria érdekei elsősorban kelet felé mutattak. A tárgyalásokat az 1891. február 21-én megkötött szerződés zárta le, melynek időbeli hatályát 1898. június 30-ig terjesztették ki.[43]

  A szerződés a segélyezett járatokat az alábbiak szerint osztotta fel: mindenekelőtt rögzítették, hogy a Fekete-tenger mindkét vállalat hajói előtt nyitott, a magyar kereskedelmi miniszter pedig hozzátette, az Odessza-konstantinápolyi és Baku-konstantinápolyi vonalon nem fog segélyezett járatokat berendezni, amennyiben e vonalakon Lloyd járatok közlekednek. Fontos pontja volt a szerződésnek, hogy a Brazília és a La Plata területére indított járatokat a Lloyd és az Adria felváltva látja el, úgy hogy - mint az alább felsorolt járatok esetén is - a hajók mind Triesztet, mind Fiumét érintik. A szerződés szerint Brazíliába havonta indul járat, s ezek felváltva indulnak egyik hónapban Triesztből, másikban Fiuméből. Az osztrák fél a keleti irányba indított járatok fenntartását vállalta, így garantálta a kétheti hajójáratokat Korfu, Patras, Pyreus, Smyrna, Szaloniki érintésével Konstantinápolyba, és ugyancsak kétheti sűrűséggel Korfu és Candia felé Smyrnába. Továbbá a Lloyd vállalta négyhetenként egy járat fenntartását a Fiume-Alexandria vonalon, melyet a Trieszt-Szíria közti forgalomba kívántak integrálni. Ezen felül kéthetente Bombay és Colombo érintésével Szingapúron át Hongkongba, s innen kapcsolat kialakítását Calcuttába. Az Adria Rt. pedig havi járatok indítását vállalta Spanyolország kikötőibe. A fent említett szerződésszerű járatokon a kiindulási kikötőben a hajók rakterületének egyharmadát a másik fél kikötője számára voltak kötelesek fenntartani. Ezzel az egyharmadnyi raktérrel a Lloyd illetve az Adria önállóan csak akkor rendelkezhet, ha igénybevételének igényét a másik fél időben nem jelezte. A postai ügyleteket és a hadigazdaság számára teljesítendő szolgáltatásokat egyenlő mértékben osztották fel.[44]

  A tárgyalások menetében és a szerződés megkötésében kiemelkedő szerepe volt Baross Gábor miniszternek. Tulajdonképpen az Osztrák-Magyar Lloyd megszűnését, illetve a társaság ilyen néven való működésének megszűnését ez utóbbi szerződés teljesítette be. A megállapodás egyúttal a Monarchia kereskedelmi tengerészetének történetében egy egészen új fejezetet nyitott meg.

VII. Az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság megalapítása és működésének első évei

  Röviden szólni kell az Adria Magyar Tengerhajózási Részvénytársaságról, melynek létrejötte és működőképessé válása nagyban hozzájárult a Lloyddal kötött szerződés felbontásához.

  A magyar kormány 1880. április 10-én írta alá a szerződést a brit, osztrák, magyar vegyes tulajdonú Adria Steam Ship Company-val. A tagok között szerepelt a budapesti, bécsi, fiumei üzletemberek mellett a Schenker and Company, a glasgow-i Burrel and Son vállalat, valamint a Fiume és Liverpool közt fenntartandó járatokra nézve a liverpooli Burns and MacIver, illetve a hajók rendelkezésre bocsátója, a londoni Clarkson and Company.[45] A szerződés az 1880. évi XXV. törvénycikk mellékleteként szerepel a magyar törvénytárban.

  A szerződés aláírása jelentős változásokat hozott a Monarchia, de még inkább Magyarország tengerhajózásában. Fiuméból 1880-ban 83 gőzhajó indult a nyugati kikötőkbe, összesen 74.831 tonnányi áruval megrakodva. A következő évben már 121 gőzös mintegy 121.233 tonnatartalommal indult útnak a nyugati kikötőbe. A segélyezett hajókon 1880-ban 60.695 tonna áru és termény került kivitelre, több mint 9,2 millió forint értékben. A magyar lisztkivitel jelentős részét sikerült Trieszt helyett a fiumei vonalra terelni, s onnan továbbszállítani.[46]

  Az Adria Steam Ship Company 1880-ban mintegy 812.829 métermázsa árut szállított el.[47] Fiume összes tengeri kivitele ekkor 2,2 millió métermázsa, behozatala 0,7 millió métermázsa volt.[48] A kikötőváros lisztkivitele valamivel meghaladta a 0,5 millió métermázsát, amiből 0,4 milliót az új vállalat szállított. A liszt mellett a társaság bort, csekély mennyiségű babot, néhány ezer métermázsányi árpát, korpát és szilvát szállított.[49]

  A lisztkivitel fontosságát mutatják az alábbi adatok is. A Monarchiából kivitelre került liszt, dara és egyéb malomipari termék 1875-ban mintegy 0,84 millió métermázsát tett ki, mely közel azonos mértékben került kivitelre Triesztből, illetve Fiuméból, vagyis mindkét kikötőből 0,24 millió métermázsa került exportra, miközben Németország felé 0,34 millió métermázsát szállítottak ki. 1879-ban a Monarchiából közel 2,5 millió métermázsa malomipari terméket exportáltak, melyből 1,2 millió Németországba került, 0,68 millió métermázsa Fiumén át és alig több mint 0,46 millió métermázsa Trieszten keresztül került kivitelre.[50] Azonban 1880-ban már megromlottak ezek a gyorsan növekvő statisztikai adatok. Ugyanis 1880 január és november között csupán alig több mint 1,2 millió métermázsa termék került kivitelre, miközben az előző év azonos időszakában 2,3 millió. A magyar malomipar árui a lajtán túli terülteken is piacokat veszítettek, ugyanis az 1879-ben eltörölt lisztvám miatt orosz, román és német árukkal kellett versenyeznie.[51] Közben a dongakivitel drasztikusan lecsökkent a Franciaországban megjelent filoxéra miatt. Közben 1880-ban a Németországgal új vám- és kereskedelmi szerződés tárgyában lezajlott tárgyalások sikertelenül végződtek, a kívánt vámcsökkentéseket nem sikerült elérni. Németország vámpolitikája, az amerikai gabona versenye Nyugat-Európában, a vasúti szállítás emelkedő költségei miatt sokan gondolták, hogy Fiume felé kell terelni a magyar lisztkivitelt, és új piacokat is kell szerezni. A magyar szeszipar termékeinek felvevőpiaca elsősorban Spanyolországban, Franciaországban és Nagy-Britanniában volt, ahová Hamburg kikötőjén át kívánták a szeszgyárosok értékesíteni áruikat. Azonban a német vasúttársasággal nem sikerült megegyezni, mert hosszú vasúti szállítás után egy viszonylag rövid tengeri úton kellett volna szállítani az árukat. Ezzel szemben rövid vasúti szállítással és hosszabb, olcsóbb tengeri szállítással egyenesen a nyugati piacokra kerültek az áruk, ha Fiumén át szállították.[52] Összességében elmondható, hogy a német vámpolitika elsődleges hatással bírt a tekintetben, hogy a magyar exportképes vállalatok Fiume kikötője felé tekintettek.

  A kormány és az Adria Steam Ship Company között létrejött szerződés értelmében 1881. december 21-én a vállalat átalakult magyar vállalattá, s felvette az Adria Magyar Tengeri Hajózási Részvénytársaság nevet. Az új részvénytársaság és a magyar kormány között 1882. január 31-én tíz éves időtartamra szerződést kötött. A megalakult magyar vállalat jogelődjétől hét hajót vett át. Az átvett hajók értéke meghaladta az 1,7 millió forintot.[53] A társaság - hogy a szerződésben foglalt kötelezettségeinek eleget tudjon tenni -, ún. "time charter" szerződéseket kötött más cégekkel, vagyis meghatározott időre bérleti jogot szerzett idegen hajókra. 1883-ban a vállalat hét saját, 18 bérelt és 26 szerződéses hajóval rendelkezett.[54]

  Az Adria első üzletéve veszteséggel zárult, s a forgalom az első években még nem volt stabilnak mondható. A magyar kikötőváros áruforgalma azonban a forgalom megélénkülésének, az egyre több érkező külföldi hajónak köszönhetően folyamatos és gyors növekedést mutat. Fiume áruforgalmának értéke 1881-ben túllépte a 30 millió, 1882-ben a 40 millió, s 1883-ban pedig a 60 millió forintot.[55]

  Jelentős változást hoztak az 1885-ben megindított brazíliai járatok. A magyar állam 3000 forint államsegélyt nyújtott a társaságnak a Fiuméból Pernambucoba, Bahiába, Rio de Janeiróba és Santosba irányuló járatok beindítására. A járatok célja a magyar gabona kivitele, illetve a brazil kávé importja volt. Ebben az évben a társaság forgalma már 132.030 tonnát mutatott, s a következő év is némileg meghaladta a 130 ezer tonnát.[56] Ez az 1884. évi 98.045 tonnához képest lényeges elmozdulást jelentett.

  Mindazonáltal a nehéz és problémás kezdetek után szükségessé vált újabb szerződés megkötése a magyar állammal. A szerződést 1886. május 15-én írták alá, és az 1886. évi XXXI. törvénycikkel került be a magyar törvénytárba. A magyar kormány évi 250,000 forint állami segély folyósítását vállalta. Racionalizálták a társaság menetrendjét. A kevésbé kifizetődő Fiume-marseilles-i járatot beszűntették. Ugyanakkor a magyar gabona és liszt kivitele szempontjából jelentős angliai kikötőkbe irányuló járatokat megduplázták, vagyis havi kettő járat indítását írták elő. Brazíliába évi hat járat indítását írták elő, és egyúttal rendelkeztek a hajóállomány növeléséről is.[57] A szerződés értelmében többek között forgalomba állították a Stocktonban épült 2550 tonna hordképességű Mattlekovits-ot is. A hajó modern, ún. "triple expansion" szerkezetének megtakarításai arra késztették a vállalatot, hogy összes Compound-szerkezetes gőzhajó gépszerkeztét kicserélje erre az újabb típusra. Elsőként a Szapáry gőzös kapott új gépszerkezetet, majd átvett hajói közül legutolsóként 1889-re az Adria gőzös átalakítás is megtörtént.[58]

  A társaság által lebonyolított áruforgalom fokozatos emelkedésnek indult, míg a hajók 1891-ban már 179.665 tonnányi forgalmat tudtak lebonyolítani, a közbeeső kikötők közötti forgalommal együtt pedig mintegy 285.340 tonnát.[59] Az exportáruk között elsődlegesen gabonaneműeket, lisztet, fát, bort, dongát valamint babot és keményítőt találunk. Az importált áruk között a Nagy-Britanniából szállított kőszén és gyapotáru jelentett évről-évre komolyabb mennyiséget. Emellett a brazil kávé, a Franciaországból hozott bor, az Olaszországból rendszeresen érkező déligyümölcs tett ki jelentős értéket. Görögországból cédrusfát, a brazíliai Pernambucóból gyapotot szállítottak az Adria hajói.[60] A társaság első tíz éves fennállása alatt hajóinak modernizációja folyamatos volt, hajóparkja hétről tizenegyreaz 1882. évi 121.399 tonna forgalom 1891-re 179.655-re nőtt.[61] A társaság saját ügynökségeit a legfontosabb piacokon rendre megalakította, helyzete működésének első tíz éve alatt teljes mértékben stabilizálódott, és megalapozta sikeres működését a jövőre vonatkozóan.

  Az Adria Részvénytársaság állami támogatása egyértelművé vált: míg 1886-ban 250 ezer forint állami támogatást élvezett, 1891-ben a Lloyddal kötött szerződés felbontása után már 570 ezer forintra rúgott szubvenciója. Ezzel megindult flottájának nagyarányú fejlesztése, ügynökhálózatának bővítése.

VIII. Összegzés

  Az Osztrák-Magyar Monarchia tengeri kereskedelmének története 1891-ben fordulóponthoz érkezett. Az Osztrák Lloyd és a magyar kormány közötti szerződés felbontásával megszűnt az egyetlen társaság, mely nevében is utalt a dualista államra. Az Osztrák-Magyar Lloyd megszűnéséhez vezető utak között elsődleges az Adria Magyar Tengeri Hajózási Részvénytársaság megalakulása és helyzetének stabilizálódása. A piacok felosztása, pontosabban a menetrendek egymáshoz igazítása és összehangolása ugyancsak lezárult. Fiume szabadkikötői státusa Trieszt hasonló helyzetével együtt ugyancsak az 1891-es év folyamán szűnt meg. A két kikötőről a magyar parlament 1891:XVIII. és XIX. törvénycikkel rendelkezett.

  Időközben a tengerészetben strukturális változások következtek be, melyek Európában és a Monarchiában hasonló intenzitással mentek végbe. Az 1873-as bécsi világkiállítás tengerészeti anyagai már erre világítottak rá, noha a vitorlások száma még jelentős volt.[62] Azonban ez is igazolja, hogy a vitorlások háttérbeszorulását már a hetvenes évek elején sejteni lehetett. A vitorlás vállalkozások a hetvenes években az amerikai áruk szállításában ugyan még jelentős részt vállalhattak, a nyolcvanas évektől háttérbeszorulásuk egyre gyorsabb ütemben történt. A Monarchia legnagyobb vitorlásokat üzemeltető vállalata, az Associazione marittima di Sabioncello és a ragusai székhelyű Associazione marittima di Ragusa a nyolcvanas évek végén teljesen felszámolták működésüket. Egyes vitorlástulajdonosoknak, mint a Tripcovichnak, vagy a trieszti Cosulichoknak sikerült megjelenni a gőzhajózásban, ám ezek kivételt képeztek, a többségnek ez nem sikerült.[63] A kereskedelemi vitorláshajózás a kilencvenes évek elejére nagyban visszahúzódott, jobbára csak a kisparti hajózásban őrizte még meg rövid ideig jelentőségét. Igaz, már itt megemlítendő, hogy 1892. januárjától megkezdi működését a Magyar-Horvát Tengeri Gőzhajózási Részvénytársaság, és a magyar parlament rövidesen komoly állami támogatásban részesíti a kisparti gőzhajózást is.

  Az 1890-es évek elejére a Monarchia tengerhajózása elnyerte azt az arculatát, mely csaknem fennállásáig meghatározó maradt. A fent említettek mellett a tengerhajózás intézménye sajátos arculatával nagyban hozzájárult ahhoz is, hogy az új dualista állam fontos külkereskedelmi, diplomáciai kapcsolatokat tudott létesíteni távoli, "ismeretlen" országokkal. A Monarchia árui így megjelenhettek Amerika, Ázsia és Észak-Afrika piacain is, ugyanakkor a hajók messzi országokból olcsón szállíthattak értékes terményeket, termékeket Ausztria és Magyarország számára.

MELLÉKLET


  1 KEMÉNY: i.m.: p. 26.
 
  2 KÁDÁR: i.m.: p. 43.
 
  3 U. ott: p. 44.
 
  4 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). 1885. Fiume.
 
  5 KEMÉNY: i.m.: p. 26.
 
  6 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). 1885. Fiume.
 
  7 Ld. 3. számú melléklet.
 
  8 KÁDÁR: i.m.: p. 44.
 
  9 KEMÉNY: i.m.: p. 26.
 
10 DUBROVIĆ, Ervin (főszerk.): Riječka luka. Rijeka. 2001. p. 344.
 
11 Corpus Iuris Hungarici. 1871:XIX. tc.
 
12 FRIED Ilona: i.m.: p. 12.
 
13 Adatok Fiume kereskedelmi állapotáról - A községi tanács és a kereskedelmi kamara emlékirata.       Fiume, 1880. p. 27.
 
14 FRIED: i.m.: p. 122.
 
15 Adatok Fiume kereskedelmi állapotáról - A községi tanács és a kereskedelmi kamara emlékirata.       Fiume, 1880. p. 28-31.
 
16 U.ott: p. 17.
 
17 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). Fiume, 1885.
 
18 KÁDÁR: i.m.: p. 40.
 
19 FRIED: i.m.: p. 33.
 
20 DUBROVIĆ, Ervin (főszerk.): Riječka luka. Rijeka. 2001. Rijeka, p. 344.
 
21 KÁDÁR: i.m.: p. 41. ill. HORVÁTH József: A "Nautica" - A fiumei Tengerészeti Akadémia története. Bp.,       1999. p. 27-35.
 
22 FRIED: i.m.: p. 138-140.
 
23 BOROVSZKY-SZIKLAY: i.m.: p. 18.
 
24 BOROVSZKY-SZIKLAY: i.m.: p. 18. ill. KEMÉNY: p. 85.
 
25 Corpus Iuris Hungarici. 1891:XVIII. tc.
 
26 BÖLÖNY József: i.m.: p. 483-487.
 
27 KEMÉNY: i.m.: p. 27.
 
28 Corpus Iuris Hungarici. 1872:XXVI. tc.
 
29 KEMÉNY: i.m.: p. 27.
 
30 BOTTERI, Guido; FAVETTA, Bianca Maria; SANTORO, Rosanna(szerk.) Der Lloyd in Triest       gestern-heute-morgen- Vom Österreichischen Lloyd zum Lloyd Triestino. Triest, 1987. p. 107-109.
 
31 Az Osztrák-Magyar Lloyd gőzhajózási társasága keletkezésétől napjainkig (1836-1886). Trieszt, 1886.       p. 59-60.
 
32 U.ott.: p. 63-65.
 
33 U.ott. p. 72.
 
34 KÁDÁR: i.m.: p. 44.
 
35 Különvélemények a vámszerződés, a vámtarifa s a Lloyd-szerződés tárgyában. A képviselőházhoz       beadták: B. Simonyi Lajos, Lukács Béla, Mudrony Soma. Bp., 1878. p. 16-17.
 
36 HAVASS Rezső: Magyar kikötő, magyar hajózás, klnym. az Ellenőr 1878. évi 261. számából
 
37 U.ott.
 
38 Az osztrák-magyar Lloyd helyzete. Bp., 1889. p. 3.
 
39 U.ott: p. 12-13.
 
40 U.ott.: p. 7., továbbá ld. 1. számú melléklet.
 
41 Corpus Iuris Hungarici. 1889:XVIII. tc.
 
42 Corpus Iuris Hungarici. 1891:XXIX. tc., (továbbá ld. 7. számú melléklet).
 
43 KEMÉNY: i.m.: p. 37-38.
 
44 U.ott.
 
45 Corpus Iuris Hungarici. 1880. XXV. tc.
 
46 KEMÉNY: i.m.: p. 32.
 
47 GONDA Béla: Közgazdaságunk 1880-ban. 1881. Bp., p. 94.
 
48 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). 1885. Fiume.
 
49 GONDA: i.m.: 1881, p. 94.
 
50 U. ott: 1881, p. 81.
 
51 GONDA: i.m.: 1881, p. 81-82., illetve: KOMLOS, John: Az Osztrák-Magyar Monarchia mint közös piac.       Bp., 1990. p. 139-141.
 
52 GONDA: i.m.: 1881, p. 223.
 
53 KEMÉNY: i.m.: p. 32.
 
54 U. ott: p. 33.
 
55 Fiume tengeri kereskedelmi áruforgalma az utolsó 30 évben (1855-1885). 1855, Fiume.
 
56 KEMÉNY: i.m.: p. 33.
 
57 Corpus Iuris Hungarici. 1886:XXXI. tc.
 
58 GELLNER, Ernesto: Adria-Societa di Navigazione Fiume. 1984. Trieste, p.23.
 
59 "Adria" Magyar Tengerhajózási Részvény-társaság-Üzletévi jelentés, üzelteredmény-számla és       zármérleg az 1891-iki üzletévre. Bp., 1892. p. 5.
 
60 U.ott: p. 19-22.
 
61 Ld. 2. számú melléklet.
 
62 PEMSEL, Jutta: Die Wiener Weltausstellung von 1873. Wien-Köln, 1989. p. 83.
 
63 ÁKOS György: Hajóportérk - Az osztrák-magyar vitorláshajók 1830-1910. kézirat.


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozat