Folyóiratunkat a TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata üzemelteti.

Hajózástörténeti Közlemények

Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

   

Zsigmond Gábor:
A magyar tengerhajózás útkeresése a két világháború között -
fejlődési lehetőségek és irányelvek

 

  Az első világháború előtti utolsó békeévben a fiumei Tengerészeti Évkönyv 545 kereskedelmi és egyéb vízi járművet tartott nyilván magyar lobogó alatt.[1] A világháború elvesztésével ezek a hajók is odalettek és az ország egyetlen tengeri kikötője, Fiume végül Olaszországhoz került.

  A Monarchia idején jelentős összegekkel támogatott és modernizált kikötőnek, vele a kiépített tengerészeti közigazgatásnak, szakképzésnek, a tengerhajózási társaságoknak, valamint ezek külföldi kapcsolatrendszerének, a magyar külkereskedelem egy szegmensének elvesztése érzékenyen érintette a magyar gazdaságot is. A trianoni békeszerződés III. részében kimondatott: "Magyarország lemond Fiuméra és a körülötte fekvő azokra a területekre vonatkozó minden jogáról és igényéről, amely területek a volt Magyar Királysághoz tartoztak, s amelyek később meghatározandó határok között feküsznek. Magyarország kötelezi magát, hogy elismeri mindazokat a rendelkezéseket, amelyeket a jelen ügyek rendezését célzó szerződések ezekre a területekre vonatkozólag, különösen pedig a lakosok állampolgársága tekintetében meg fognak állapítani."[2] A katonai, hadihajózási és léghajózási rendelkezések alatt pedig kimondták azt is, hogy "az osztrák-magyar hadihajók - beleértve a tengeralattjárókat is - a Szövetséges és Társult Főhatalmak részére végérvényesen kiszolgáltatottaknak jelentetnek ki."[3] Ekkor mintegy 227 hadihajóegység került Nagy-Britanniához, Franciaországhoz, az újonnan létrejött Szerb-Horvát-Szlovén Királysághoz, Olaszországhoz, Romániához, Portugáliához és Görögországhoz.[4] A kereskedelmi hajók helyzete ennél is cifrább képet mutatott. Java részük ugyanezekhez az államokhoz került, de akadtak olyanok is, melyek brazil, japán, amerikai vagy orosz kikötőkbe kerültek.[5] A munka nélkül maradt magyar tengerészek és tengerésztisztek helyzete kilátástalannak tűnt. Az egykori magyar kikötőből már a világháború bukását látva a Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság és több tengerhajózási vállalat tisztviselői Budapestre indultak, magukkal szállítva az irattárak és a könyvtárak egy részét is. A fővárosba áttelepült vállalatok a békeszerződés aláírása után végleg elvesztették reményüket, hogy hajóik visszaszerzéséért érdemben tovább küzdjenek. Az eddig jelentős szubvenciót nyújtó, ám hirtelen romokban heverő országtól ráadásul állami kárpótlást sem várhattak.

  A magyar tengerészeti szakértők, elemzők, tengerésztisztek, a hátra maradt apparátus egy része természetesen tovább szeretett volna vinni valamit a minden átmenet nélkül megszűnt, hosszú idők során kialakult, kialakított szellemi és visszamaradt anyagi tőkéből. A magyar parlament 1921. július 26-án iktatta törvénybe a Trianonban aláírt szerződést, és alig egy évvel később, 1922. április 17-én Rákos Lajos hosszújáratú tengerészkapitány a Velence kikötőjében horgonyzó Háros gőzösre felhúzta a magyar lobogót.[6] Rákos Lajos még a világháború előtti években az Adria Részvénytársaság és az Atlantica Részvénytársaság hajóin szolgált. A háború kitörésekor ez utóbbi Morawitz nevű hajójával az Egyesült Államokban tartózkodott. A hajót 1918-ban az amerikai hatóságok elkobozták, Rákos pedig hazatérve a gyorsan létrehozott Oceana és a Magyar-Amerikai Tengerhajózási Részvénytársaság munkáját segítve a visszavásárolt Háros gőzös szolgálatába állott.[7] Az események és a vállalatok irányításában a fent említett régi magyar tengerészeti apparátus nagy része is jelen volt. Feltűnt többek között Polnay Jenő, Barta József, Lehel Jenő, Radán Iván, Sági Ödön és még sokan mások a volt fiumei tengerészkörökből. Sokan tudták, hogy a nagy háború után számos hajó csak vesztegelt valahol a győztes államok kikötőiben. Az egykori Atlantica Részvénytársaság vezérigazgatója, tiszasülyi Polnay Jenő a világháború előtti kapcsolatait is felhasználva az amerikai Harriman családhoz fordult. Polnay a Chesapeake-öbölben leszerelten veszteglő hajókból akart átvenni néhányat, azzal a feltétellel, hogy öt éven belül törleszti a vételárat. Az amerikai család a háború utáni kaotikus állapotok közepette jutott hozzá az öbölben álló hajókhoz, és most komoly üzleti lehetőséget látva bennünk, megalakította a New York-i Amerikai-Magyar Hajózási Részvénytársaságot. A vállalat jelzálogként átadta hét hajóját a budapesti székhelyű Atlantica Tengerhajózási Részvénytársaságnak. Az év során a Magyar Tengerészeti Hatóság új lajstromot vezetett be, ahol a kiadott okmányokon Budapest szerepelt kikötőként. Az első sorszámú hajó az Atlantica Részvénytársaság Alföld nevű gőzöse lett, míg a többi hajó a Balaton, Debrecen, Háros, Moravitz, Ocana és Pannonia neveket viselte. Ezek a hajók egyébként még a világháború előtt épültek brit hajógyárakban.[8] A cég szabadhajózást vállalt, hajói megfordultak a Fekete-tenger román, bolgár és szovjet kikötőiben, és időnként Dél-Amerika, az Egyesült Államok vagy Kanada tengerparti városaiban is. Rakományai között leggyakrabban és a legnagyobb tételben a gabona szerepelt.[9] A hét tengerjáró gőzös azonban csak öt évig hajózott magyar lobogó alatt, ugyanis az Atlantica, avagy új nevén Oceana az alacsony vételárat 1927-ig sem tudta visszafizetni. A hajókat így kénytelen volt visszaadni, a részvénytársaságot pedig felszámolták. A gőzösök üzeme biztosíthatta volna a vételárat, azonban a társaság tőzsdei vállalkozásokba fogott, vagyona zömét ide fektette be.[10] A társaság végül fizetésképtelenné vált. Ezzel a régi fiumei vezető körök próbálkozási is megszűntek.

  Mindenek előtt azonban még egy utolsó nagyobb hazai próbálkozást is meg kell említeni. Ez a Magyar Keleti Tengerhajózási Részvénytársaság volt, mely a Hitelbank támogatását is élvezve 1928-ban alakult meg. Egyetlen hajóját a Honvéd nevű tengerjárót 1928. május 30-án lajstromozták. A hajót a cég megrendelésére építették a szigetországi Sunderlandban 76 ezer font sterlingért, amit a Hitelbank részben Nagy-Britanniában felvett kölcsönből fedezett.[11] Az 1929-ben kirobbant gazdasági világválság azonban a csőd szélére jutatta a tengerhajózási vállalatok jelentős részét, így az egy hajóval üzemelő Keleti Tengerhajózási Részvénytársaságot is. A társaság hajóját az olasz Gerolemich cég vette meg.[12] A trianoni ország tőkeszegény vállalkozói és intézményei nem tudtak újabb vállalatot alapítani, de az ország igyekezett adókedvezményekkel idecsalogatni néhány külföldi társaságot. A harmincas években a Pannonia Magyar Tengerhajózási Részvénytársaság, a Transoceania Magyar Szabadhajózási Részvénytársaság, Barta József vállalkozása, és a Magyar Tengerentúli Hajózási Részvénytársaság tartott üzemben néhány évig egy-két hajót magyar lobogó alatt. Ezek mellett a Hamburgban élő Darányi K. István 1929-ben Kielben Anna Hablertől egy alig 150 tonnás kicsiny nagyparti hajó megvásárlásával kezdte meg hajózási tevékenységét. Az öreg hajót még a XIX. század második felében építettek Angliában. A halászhajónak szánt és most Tábor névre keresztelt tengerjáró mellé csakhamar megvásárolta és a magyar hajólajstromba jegyeztette Mars, Hullám és Relis nevű hajóit is. Ezek a harmincas évek elején a skandináviai szeszcsempészetben vettek részt. Az északi országok ugyanis 1929-től amerikai mintára alkoholtilalmat rendeltek el, és ezzel az itteni csempész-üzletek is felvirágoztak. Darányi hajói is részt vettek ezekben az ügyletekben egészen addig, míg a svéd kormány hivatalosan nem tiltakozott Magyarországnál.[13]

  A többszöri hazai próbálkozások mellett az alacsony adótételek miatt Budapestre települt külföldi hajózási cégek váltak a harmincas években egyre sikeresebbé, és hosszabb életűvé. Ezek a vállalatok kitűnő táptalajra találtak, hiszen Magyarország támogatta a tengerhajózást. Ráadásul az országban jól képzett és tapasztalt munkaerőben sem volt hiány.

  A fent említett sikertelen, sőt sokszor kalandor vállalkozások mellett ugyancsak a harmincas években jött létre a sokkal jelentősebb Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság, mely első hajóját 1931-ben vásárolta meg. A Csárda névre keresztelt hajó egészen 1941-ig szerepelt a magyar hajólajstromban, valamint rövid ideig Puszta néven is működtetett egy régi, 1911-ben Wellingtonban megépített óceánjárót.[14] A szintén 1931-ben vásárolt Puszta három évvel később, Teleki Gusztáv parancsnoksága alatt 1934-ben Block Island partjainál az Egyesül Államok vizein zátonyra futott.[15] Ennek pótlására vásárolták meg a Csikóst, melyet a Csárdához hasonlóan a második világháború következtében vettek ki a budapesti hajólajstromból. Feltétlenül ki kell még emelni a Neptun Tengerhajózási Részvénytársaságot is, melyet ugyancsak Budapesten jegyeztek be. A cég jelentős olasz tőkével 1934-ben vette meg a Kelet nevű tehergőzöst, ami akkor magyar lobogójával komoly feltűnést keltett Sanghaiban. A hajó egy nagyobb magyar gabonaszállítmánnyal érkezett a kikötőbe, ahol a helyi angol lapok tudósítói is megkeresték a magyar hajóstiszteket. Vári Nagy Lajos kapitányt és a tisztikart díszvacsorával köszöntötték. A legénység néhány arab fűtő kivételével magyar állampolgárokból állt.[16] A társaság hasonló paraméterekkel rendelkező Nyugat nevű hajója is még 1934-ben került megvételre, és később szintén hadiszolgálatba került. Az ezeknél szerényebb Magyar Hajózási Részvénytársaság a Munson Steamship Line-tól még a világháború előestéjén, 1938-ban vásárolt egy 2400 tonnás hajót, melyet Szent Gellértre keresztelt el.[17] A két háború között a genovai magyar konzul, Burger Bernát Genfben megalapította a Finagra Rt.-t, és a cég magyar lobogó alá helyezte a WARTA gőzöst, Turul névvel. A Turult az Egyesült Államokban építette az 1904 óta fennálló Great Lakes Engineering Works. A hajó a gyár ecorse-i (Michigan) üzemében épült 1916-ban. A gőzös P.L.M.5 néven előbb az Havre székhellyel működő francia Soc. Nationale d'Affrétements tulajdonában járta a vizeket. 1924-ben került lengyel tulajdonba. Ekkor az Odera egyik mellékfolyójáról a WARTA nevet kapta. A gőzös olasz, majd magyar tulajdonba ment át.

  Ezen vállalkozások működését az 1934:IV törvénycikk segítette elő, mely rendezte a tengerhajózási vállalatoknak adható kedvezmények ügyét, melyet a 10.000/1939 ME rendelet tovább bővített.[18] Az idézett törvény teljes adómentességet, illetékek alóli kedvezményeket adott, valamint engedélyezte a külföldi tőke bevonását a Magyarországon bejegyzett tengerhajózási társaságoknak.[19]

  A magyar tengerhajózás fejlesztésére tehát az első világháború utolsó napjaitól a következő világháború kitöréséig történtek próbálkozások. A volt fiumei tengerészek és szakemberek mellett az állam által adókedvezményekkel támogatott külföldi vállalkozások is megjelentetek Budapesten. Ezek mellett szükséges volt a régi fiumei alapokra építve megteremteni a tengerészet közigazgatási és szakképzési hátterét is: az egykor Fiumében működő Magyar Királyi Tengerészeti Hatóságot 1934-től Magyar Tengerészeti Hivatal néven szervezték újjá. Első vezetője a szegedi születésű Nagy Gábor lett, aki korábban a fiumei haditengerészeti akadémia elvégzése után többek között a TEGETTHOFF és a VIRIBUS UNITIS csatahajókon is szolgált. Az elveszített világháború után komoly szerepe volt a tengerhajózás újjáépítésében, a vonatkozó törvények kidolgozásában.[20]

  Az igazgatási alapok lefektetése mellett szükség volt a szakképzés megteremtésére is. A kereskedelmi- és közlekedésügyi minisztérium 1935. évi 59.227. számú rendelete intézkedett a tengerésztisztképző tanfolyam szervezéséről.[21] A létrehozott Kereskedelmi Tengerésztisztképző Tanfolyamon számos olyan kitűnő tanár tanított, akik még a Monarchia idején szerezték tapasztalataikat. Az egykor nagy tekintélyű és nemzetközileg is elismert fiumei Tengerészeti Akadémia régi tanári kara jelentős szerepet kapott mindebben. Budapesten tanított többek között a nemzetközi tudományos életben is nagyra tartott dr. Leidenfrost Gyula, az Adria-kutató expedíciók egykori vezetője, dr. Rauch Árpád, az egykori fiumei Magyar Királyi Tengerészeti Hatóság jogügyi előadója, Kompolthy Jób térképész, kínai postafőigazgató, tiszteletbeli kínai császári mandarin, Kump József volt császári és királyi hajóépítő főmérnök, valamint oktatott a már említett Rákos Lajos tengerészkapitány is, a brit Loyd's budapesti képviselője.[22]

  Az eddig említett "hagyományos" tengerészet kialakításának próbálkozásai után szólni kell még egy különleges elgondolásról is. Egyes hajózási szakértők és gazdasági elemzők a fejlődő könnyűipar számára közel-keleti nyersanyagok importja mellett a kiépülő gépipar, illetve a magyar agrártermékek exportjában komoly üzleti lehetőségeket véltek felfedezni. A magyar tengerhajózás kiépítésében azonban jelentős problémát okozott, hogy a szomszédos országok tengeri kikötőinek illetékei rendre igen magasak voltak. Így merült fel a budapesti kikötő kiépítésének lehetősége. Popper Ottónak, az egykori császári és királyi haditengerészet főmérnökének tervei szerint a Dunán szállított rakományokat uszályokkal együtt lehetne átrakni egy óriási tengeri hajóra. A tervbe vett mintegy 11 ezer tonnás hajó két ezer tonnás dunai uszályt vehetett volna fel. Azonban tervének kivitelezéséhez speciális egységek megépítésére és nem utolsó sorban óriási tőkére is szükség lett volna, így a túlságosan is költségesnek tűnő elgondolást végül elvetették.[23]

  A Duna-tengerhajózás ötletét azonban továbbra sem vetették el. Egy rendkívül izgalmas kísérlethez vezetett a Liselotte motoros megvásárlása a húszas évek végén. Az eredetileg a német haditengerészet számára kicsiny partközeli aknaszedőnek épült hajót a félig-meddig titokban fejlesztett dunai flottilla vásárolta meg. A folyamőrség, illetve a Duna-flottilla megteremtése ugyanis időközben a norvég származású Wulff Olaf vezetésével ekkorra már újra megindult. A Liselottét Bornemissza Félix kapitány, a Budapesti Nemzeti Szabadkikötő igazgatója hozta Budapestre 1928-ban. A tengeri úttal nem voltak problémák, ám a konstrukció rávilágított arra, hogy a tengeri hajók merülése a dunai hajózáshoz túl nagy, továbbá a kormányrendszert is módosítani kellene a biztonságosabb folyami hajózás érdekében. A Kőrös névre keresztelt hajó tehát nem tudta beteljesíteni a hozzá fűzött reményeket, azonban fontos tapasztalatokhoz vezetett.[24] A kísérletek így nem állak le, és az újabb próbálkozás az Egyiptomban élő Páthy László részéről indult meg. Páthy Alexandriában érettségizett egy francia gimnáziumban, és az első világháború éveiben is Egyiptomban élt. 1926-ban magyar konzullá nevezték ki, és ezt követően látott hozzá testvérének, Páthy Ernőnek és ifjabb Horthy Miklósnak az igazgatóságával létrejött Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Részvénytársaság megalakításához. A társaság végül 1932-ben született meg, és a következő évben a Hollandiából bérbevett Apollinaris III.-mal megkezdte próbajáratát Alexandria és Budapest között. A választás nem véletlenül esett a kicsiny, 120 tonna hordképességű, és csupán egyetlen 120 lóerős motorral felszerelt hajóra, ugyanis az korábban ásványvizet szállított a Rajnáról Londonba.[25] Így tehát esélyesnek látták a Duna-tengerhajózás kiszolgálására is. A hajó első útján viharba keveredett, és egy francia vontató Bizertába vontatta. Az itteni kikötőben az egyik matróz hibájából tűz ütött ki a hajón, melyben a holland Johannes kapitány és magyar kollégája bennégtek. Helyüket Kádár Ferenc és a holland J. Kuur vette át. A hajó eme viszontagságos útja után 1933. szeptember 20-án érkezett meg a csepeli kikötőbe.[26] Páthyék az Egyiptomba irányuló ipari cikkek, magyar izzók kivitelében és az onnan érkező rizs, gyapot és gyümölcsök importjában láttak üzleti lehetőséget. A viszontagságos út után, és a hajó kijavítását követően a parlament 500.000 pengőt szavazott meg egy Duna-tengerjáró hajó megépítésére. A hajó megtervezését Scharbert Gyula vállalata el, aki egyébként részt vett a valaha vízre bocsátott legnagyobb magyar hadihajó, a SZENT ISTVÁN csatahajó építési munkálataiban is.

  A 470 tonna hordképességű Duna-tengerjáró hajó a Budapest nevet kapta. Szállítási kapacitása közel ötven vasúti tehervagon rakományának felelt meg.[27] Parancsnoka Kádár Ferenc kapitány lett, aki korábban a fiumei akadémia elvégzése után az Oceana gőzösein, majd belga és angol hajókon szerezte meg tapasztalatait.[28] A megindult Egyiptom-Budapest járat révén trieszti átrakodás nélkül olcsóbban lehetett Magyarországra szállítani a textilipar számára értékes gyapotot. A Budapest átmenetileg a Magyar Királyi Folyam- és Tengerhajózási Részvénytársaság (MFTR) tulajdonába került, majd két év múlva megalapították a Magyar Királyi Duna-Tengerhajózási Részvénytársaságot, a DTRT-t. A társaság 1936. március 9-én kezdte meg működését egymilló pengő alaptőkével, melyet 1938-ban kétmillióra emeltek fel. [29] A brit Lloyd's intézet Budapestet felvette a tengeri kikötők sorába, Rákos Lajost pedig a cég magyarországi képviselőjévé nevezte ki.[30] Az 1936-ban megalakult DTRT a Magyar-Egyiptomi Kereskedelmi Részvénytársasággal, új nevén a HUNGYPT-tel közösen komoly szállítási ügyleteket tudott megszervezni. A célállomások között leggyakrabban Isztambul, Szaloniki, Bejrút, Haifa és Alexandria szerepelt, de vasúti átrakással Bagdadba és Teheránba címzett küldeményeket is szállítottak.

  A társaság még 1935-ben a szállítási kapacitás növelése érdekében megvette a Neptuntól Duna nevű hajóját. A sikereket látva a Neptun Tisza gőzöse is felúszott Csepelig. A kis hajót még 1905-ben Brémában ugyancsak tengeri és folyami hajózásra építették, ám a lassabb folyású Kongóra. Emiatt a dunai közlekedésre az nem is volt alkalmas.[31] Hasonló próbautakat tett a görög Marmaros gőzös is, de csakhamar világossá vált, hogy a Duna-tengerhajózáshoz speciális egységekre van szükség, a tengerinél alacsonyabb merülésű, és a Duna-hidak miatt alacsonyabb felépítményű hajókra.[32] Az újpesti hajógyár ilyen hajók tervezésével és építésével valódi sikersorozatot indított meg. A Budapest után 1936-ban megépítette a 308 tonna hordképességű Szegedet, egy évvel később a még nagyobb Tiszát, majd 1939-ben az 1022 bruttóregisztertonnás (554 tonna hordképességű) Kassát.[33] A Kassa az első revíziós sikerek után kapta nevét, július 17-i avatási ünnepségén Wulff Olaf a DTRT elnöke, Bornemissza Félix, a Szabadkikötő igazgatója, Páthy László, valamint a magyar kormány képviselői mellett Bukovich Károly Kassa város helyettes polgármestere is jelen volt.[34] A hajó keresztanyja Pajor Miklósné, a város képviselőjének hitvese lett.[35]

  A DTRT 1936-ban három hajóval összesen 21.038 tonna árut szállított. A három hajó összesen ötvenfős személyzetet foglalkoztatott. A hajók több mint 70 ezer tengeri mérföldet tettek meg.[36] A következő évben a forgalom 24.410 tonnára nőtt, majd 1938-ban elérte a 30.942 tonnát.[37] A kiviteli cikkek között elsősorban mezőgazdasági áruk, őrlemények, gépek, hídszerkezetek szerepeltek. Az importáruk közt az egyiptomi gyapot játszott fontos szerepet, emellett port saidi átrakással madagaszkári rafiát és nagy mennyiségű görög és török déligyümölcsöt szállítottak a hajók.[38] Magyarország két világháború közötti tengerentúli forgalma 16 európai tengeri kikötőn át bonyolódott le.[39]

  A DTRT sikerei láttán sem felejtődött el a "hagyományos" tengerhajózás kérdése. A Bethlen és Mussolini közötti tárgyalások során már 1927-ben szóba került Fiume magyar használatának kérdése is. A Gömbös által folytatott Olaszországhoz való közeledés egyik eredménye lett az 1935. március 8-án kihirdetett 2350/1935. ME rendeletet a fiumei kikötőn keresztüli magyar átmenő forgalom fejlesztése tárgyában, Rómában 1934. november 18-án kelt egyezmény ideiglenes életbe léptetéséről.[40] A tárgyalások során megállapodtak abban, hogy a Fiumén átmenő és Magyarországról származó vagy ide irányuló áruk "a közterhek és a forgalmi könnyítések tekintetében, valamint minden egyéb tekintetben ugyanolyan elbánásban fognak részesülni, mint az Olaszországból származó vagy olaszországi rendeltetésű hasonló áruk, és mindenesetre nem kevésbé kedvező módon fognak kezeltetni, mint bármely más országból származó, vagy más országba rendelet azonos áruk. E tekintetben nem tétetik különbség olasz lobogó vagy magyar lobogót viselő hajókon fuvarozott áruk között."[41] A megegyezés egy fiumei magyar vámhivatali kirendeltség létrehozását is engedélyezte. Az 1927. július 25-i magyar-olasz jegyzőkönyveket ezeknek megfelelően a szükséges mértékben módosították. Kimondták, hogy amennyiben Fiume "végállomással" magyar járat létesül, gondoskodnak egy raktár kialításáról, továbbá engedélyezték, hogy a rendszeres szolgálatra alkalmazott hajók a kikötést illetően elsőbbségben részesülhetnek. Fiumét elsősorban a magyar gabona és hüvelyesek kiviteli irányaként kívánták használni, melyek számára a termények tisztításához szükséges tárhelyek kialakítását is szóba hozták.[42] A gesztus jelentős volt, azonban komoly kihasználására nem került sor. Vélhetően ennek okai között első helyen az ekkor már a kormányzat által preferált DTRT évről-évre javuló eredményei voltak. Az olasz gesztusok mellett az előkészületek is komolyak voltak. Egy hónap elteltével az 5140/1935 ME rendelet rendelkezett a magyar vámhivatal helyzetéről, mely a Fiumei Magyar Királyi Fővámhivatal nevet vette fel.[43] A 1934. november 18-án kelt egyezmény ideiglenes életbe léptetése után három hónappal sor került a megállapodások végleges hitelesítésére is. Az erről szóló 5830/1935 ME rendeletet Gömbös június 11-én látta el kézjegyével.[44] Az kétségtelen, hogy Fiume magyar exportja 1936 után növekedni kezdett, olyannyira, hogy az 1936. évi 477 ezer métermázsa gabona helyett, 1939-ben már megközelítette az 1,15 millió métermázsát. Hasonló növekedés tapasztalható, a szarvasmarha, a szárazfőzelék, a maláta, paradicsomlé, húskonzerv és kisebb mértékben a burgonya tekintetében is.[45] Azonban ugyanekkor a Triesztből irányuló magyar export a gabona esetében 563 ezerről 1,67 millió métermására emelkedett, és a többi említett termék mértéke is nagyobb volt a fiumeinél. A Duna torkolatában fekvő Braila magyar gabonaexportja mindezek mellett az 1936. évi közel 2 millióról, 1939-re elérte a 3,62 milliót.[46]

  A Budapesti Vámmentes Kikötő, 1937-től Magyar Nemzeti Szabadkikötő 1939-ben felvette a Magyar Királyi Nemzeti Szabadkikötő és Tengerhajózási Vállalat nevet.[47] Még 1938-ban a DTRT alaptőkéjét kétmillióra emelték fel. Ugyanebben az évben Bornemissza Félix a szabadkikötő igazgatója kisebb kereskedelmi küldöttséggel Irakba utazott, ahol a magyar követ mellett I. Ghazi uralkodó is fogadta.[48] Bornemissza komoly tárgyalásokat vezetett a világ különböző országaiba a kikötő sikeres működésének érdekében. Óriási üzleti lehetőséget látott a Ganz mozdonyainak dél-amerikai értékesítésében. Az üzlet lebonyolítására két 2300 tonnás Duna-tengerjáró megépítését tervezte a Ganz hajógyárában. Bornemissza elképzelése szerint a hajók visszafelé brazil kávét szállítottak volna Budapestre, ahol egy komoly kávéraktár kialakítását is tervbe vették.[49] Az egyik hajó építése még a világháború első évében megkezdődött, azonban az építés akadozva haladt. Ennek oka részben az anyaghiány, részben második világháború kitörése volt.[50]

  A társaság a világháború kitörése előtt célul tűzte ki járatainak meghosszabbítását a Közel-Keleten a Perzsa-öbölig, továbbá északon Norvégiáig.[51] A vezetőséget tehát komoly tervek foglalkoztatták. Bornemissza még 1940-ben is tárgyalt a Szovjetunióban a Budapest-Leningrád-Helsinki és a Budapest-Fekete-tenger-Azovi-tenger útvonalra szánt nagy, háromezer tonnás hajók forgalomba állításáról.[52] Mindezen tervek megvalósítását azonban a világháborúnak a tengerekre is kiterjedő őrült pusztításai lehetetlenné tették.

  A háború kitörésekor a Duna-tengerhajózási Részvénytársaság öt hajóval rendelkezett, melyek közül négy - a Budapest, a Szeged, a Tisza és a Kassa - Újpesten épültek a harmincas években, a Duna pedig a francia Le Seyne-ben 1910-ben. Ezek mellett hat hajó járta még a világ tengereit magyar lobogó alatt. Ezek az ún. szabadhajózásból vették ki részüket, tulajdonosaik pedig a Budapesten bejegyzett, de külföldi tőke segítségével létrehozott társaságok voltak. Négy ilyen vállalat működött (Angol-Magyar Hajózási Részvénytársaság, Neptun Tengerhajózási Részvénytársaság, Magyar Hajózási Részvénytársaság, Finagra Rt.), hat hajóval (Csikós, Csárda, Kelet, Nyugat, Szent Gellért, Turul).

  A két világháború között tehát számos intézkedés történt a magyar tengerhajózás újjászervezése érdekében. Ennek egyik "terméke" lett a Duna-tengerhajózás is, mely sikeresen kezdte meg tevékenységét a harmincas években, és működött még harminc évvel később is. Emellett Budapesten bejegyzett külföldi társaságok is megjelentek magyar lobogókkal a világ tengerein.Felhasznált irodalom és források:

 
BORNEMISSZA Félix: Magyarország és a tengerhajózás. Budapest, 1942.
BORNEMISSZA Félix: A Duna nemzetközi-jogi, gazdasági és politikai jelentősége. In: A Kikötő-Tengerhajózás. 1943. június 3.
Corpus Iuris Hungarici
CSONKARÉTI Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete. Budapest, 2001.
DEZSÉNYI Miklós - HERNÁDI Ferenc: A magyar hajózás története. Budapest, 1967.
HÁMORI Péter: A magyar hajózás képes története. Budapest, 1999.
HORVÁTH József: A "Nautica" - A fiumei Tengerészeti Akadémia története. 1999. Róna.
JUBA Ferenc: A magyar tengerészet nagyjai. Kaposvár, 1995.
JUBA Ferenc: A magyar tengerészet a második világháborúban. Kaposvár, 1993.
KÁDÁR Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Budapest, 1976.
KATONA Miklós: Tengeri hajóink 1922-1945. Kézirat.
Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 1935.
Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 1939.
RÉTI György: Budapest-Róma Berlin árnyékában. Budapest, 1998.
Sorsdöntések (szerk.: GERŐ András). Budapest, é.n.
 
 
Folyóiratok:

Hajózási Hírlap
A Kikötő-Tengerhajózás
A Tenger
 


  1 Természetesen ebben a számadatban nem szerepelnek a közös haditengerészeti egységek, mivel azok "közösek" voltak. A kereskedelmi tengerészetet szétválasztották.
 
  2 Sorsdöntések (szerk.: GERŐ András). Budapest, é.n., p. 177.
 
  3 U.ott: p. 188.
 
  4 CSONKARÉTI Károly: Az Osztrák-Magyar Monarchia haditengerészete. Budapest, 2001. p. 214.
 
  5 JUBA Ferenc: A magyar tengerészet nagyjai. Kaposvár, 1995. p. 73-76.
 
  6 U. ott: p. 8-9.
 
  7 KÁDÁR Ferenc: A magyar tengeri kereskedelmi hajózás története. Budapest, 1976., p. 89.
 
  8 U. ott: p. 91.
 
  9 U.ott.
 
10 U.ott: p. 92-93.
 
11 U.ott: p. 93.
 
12 HÁMORI Péter: A magyar hajózás képes története. Bp., 1999. p. 107.
 
13 KATONA Miklós: Tengeri hajóink 1922-1945. kézirat p. 1
 
14 KÁDÁR: i.m.: p. 147-150.
 
15 Hajózási Hírlap (továbbiakban: HH.) IX. évf. 4. szám. p. 9.
 
16 KÁDÁR: i.m.: p. 148.
 
17 Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 1939. p. 2004.
 
18 Corpus Iuris Hungarici. 1934:IV. tc.
 
19 JUBA: i.m.: 1993. p. 79-81.
 
20 Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 1935. p. 1258-1260.
 
21 JUBA: i.m.: 1995. p. 10.
 
22 DEZSÉNYI Miklós - HERNÁDI Ferenc: A magyar hajózás története. Budapest, 1967. p. 117. ill. HÁMORI: i.m.: p. 104.
 
23 HÁMORI: i.m.: p. 105.
 
24 DEZSÉNYI - HERNÁDI: i.m.: p. 118.
 
25 HÁMORI i.m.: p. 105.
 
26 HÁMORI: i.m.: p. 105.
 
27 JUBA: i.m.:1995. p. 98-99.
 
28 JUBA: i.m.: 1993. p. 9.
 
29 JUBA: i.m.: 1995. p. 84-86.
 
30 U.ott: p. 106. ill. DEZSÉNYI - HERNÁDI: i.m.: p. 118.
 
31 HÁMORI: i.m.: p. 106.
 
32 JUBA: i.m.: 1993. p. 14.
 
33 A Tenger 1939. IV-VI. szám. p. 44.
 
34 HH. IX. évf. 6. szám. p. 2-3.
 
35 KÁDÁR: i.m.: p. 112.
 
36 BORNEMISSZA Félix: A Duna nemzetközi-jogi, gazdasági és politikai jelentősége. In: A Kikötő-Tengerhajózás. 1943. június 3.
 
37 A Tenger 1939. IV-VI. szám. p. 45.
 
38 A Kikötő-Tengerhajózás. 1943. április 1. p. 5.
 
39 JUBA: i.m.: 1993. p. 12.
 
40 Magyarországi rendeletek tára. Budapest, 1935. p. 29-30.
 
41 U.ott: p. 32-36.
 
42 U.ott: p. 254-265.
 
43 U.ott: p. 270.
 
44 BORNEMISSZA Félix: Magyarország és a tengerhajózás. Budapest, 1942. p. 259-261.
 
45 U.ott: p. 259.
 
46 DEZSÉNYI - HERNÁDI: i.m.: p. 115.
 
47 HH. XIII. évf. 1. szám.: p. 9.
 
48 JUBA: i.m.: 1993. p. 12.
 
49 HÁMORI: i.m.: p. 117.
 
50 DEZSÉNYI: i.m.: p. 119.
 
51 JUBA: i.m.: 1993. p. 13.
 
 


Kezdőlap     Küldetésünk     Szerkesztők     Aktuális     Archívum     Cikk küldése     Impresszum

Hajózástörténeti Közlemények
A szerkesztők
Hajózástörténeti Közlemények
cskegyesulet[at]gmail.com

© Minden jog fenntartva 2005-2014, TIT HMHE - Hagyományőrző Tagozata